Zasady bezpieczeństwa Haier Ac182febha

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla Haier Ac182febha. Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie zasady bezpieczeństwa są przestrzegane. Ważne jest, aby zawsze używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownicy powinni zawsze przestrzegać wszystkich instrukcji producenta i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa podczas używania urządzenia. Ważne jest, aby nigdy nie przekraczać zalecanych mocy urządzenia i nigdy nie używać go w niebezpiecznych warunkach. Powinno się również regularnie sprawdzać, czy wszystkie elementy wymienne są w dobrym stanie i czy nie ma żadnych uszkodzeń.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Haier Ac182febha

Podstawowe wymagania zasad bezpieczeństwa dotyczące maszyn

 • AUTOR: semify

Kodeks Pracy w art. 215 określa to, że każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracownika przez urazami spowodowanymi działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania, a także szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.

Najważniejsze minimalne wymagania dotyczące wszelkiego typu maszyn użytkowych:

 1. Kontrola maszyn powinna być dokumentowana.
 2. Każda maszyna powinna być wyposażona w urządzenia ostrzegawcze.
 3. Każda maszyna powinna posiadać napisy informacyjne.
 4. Prace konserwacyjne maszyn są dopuszczalne jedynie podczas ich postoju. Dopuszczalne jest konserwowanie maszyn jedynie poza strefami zagrożenia.
 5. Wymagania ogólne dotyczące wszelkich osłon i urządzeń ochronnych powinny być w całości spełnione.
 6. Powinno się zapobiegać wszelkim zagrożeniom związanym z elementami ruchomymi maszyny.
 7. Każda maszyna powinna zawierać urządzenia do awaryjnego jej wyłączania – tzw. wyłącznik <stop>.
 8. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy służący do całkowitego zatrzymania maszyny, jak również poszczególnych jej części.
 9. Umiejscowienie pulpitu głównego maszyny powinno być związane z istnieniem możliwości wysłania optycznego lub akustycznego sygnału ostrzegawczego. Operator maszyny powinien mieć możliwość do tego, aby upewnić się czy nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia.
 10. Wszystkie elementy sterownicze maszyny powinny być widoczne oraz łatwe do zidentyfikowania i usytuowane poza strefami zagrożenia.
 11. Oświetlenie maszyny należy zapewnić jak najbardziej stosownie do miejsc pracy i wykonywanych czynności.

W § 51–61 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J. t. : Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z poźn. zm. ) określone są szczegółowe wymagania w stosunku do maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych oraz obsługi.

Wszystkie czynności montażu, demontażu i eksploatacji maszyn, w tym obsługi, powinny być zgodne z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Elementy ruchome i inne części, które mogą stworzyć zagrożenie, powinny być osłonięte do wysokości 2, 5 m od poziomu podłogi. Osłony na maszynach powinny uniemożliwić dostęp do strefy niebezpiecznej. Szczególne wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa ustala inaczej. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, konserwować, smarować z wyjątkiem smarowania specjalnego przewidzianego w dokumentacji techniczno-ruchowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. Nr 191, poz. 1596, z późn. ), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., również maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. objęte zostały wymogiem dostosowania do minimalnych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. Minimalne wymogi dotyczące maszyn określone zostały w rozdziale 3 rozporządzenia.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Liczba wyników dla zapytania 'zasady bhp': 907

Zasady pisowni "rz" - Jaka to zasada? Test

W każdym wiekuPodstawówkaKlasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8GimnazjumDorośliLiceumTechnikumOrtografiaPisowniaPolskiPisownia rzZasady rz

BHP-OSH Anagram

Klasa 4AlfabetyzacjaAngielskiEdukacja bezpieczeństwaUmiejętności społeczne

10. BHPKrzyżówka

Studia

Medyczne harceKoło fortuny

Klasa 1BHPpierwsza pomoc

Zasady bezpieczeństwa Haier Ac182febha

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Haier Ac182febha

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Haier Ac182febha