Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb

Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb jest szczegółowym przewodnikiem, który pomoże Ci korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i skuteczny. Zawiera on informacje dotyczące wszystkich funkcji urządzenia, wszystkich jego elementów, zasad bezpiecznego użytkowania i wszelkich ważnych informacji, które pomogą Ci osiągnąć maksymalne efekty przy minimalnym wysiłku. Instrukcja zawiera także informacje o konserwacji i naprawie, zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, a nawet skuteczne strategie działania. Instrukcja będzie także przydatna, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Twojego produktu Hitachi Rak 15qpb.

Ostatnia aktualizacja: Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0. 007, t2=0, t3=0, t4=0. 002, t=0. 008

copyright © 2005-2023 Sklepy24. pl | made by Internet Software House DOTCOM RIVER

1 PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SERIA YUTAKI RAS-(2/2. 5/3)WHVNP Jednostka zewnętrzna

2

3 Polski Dane techniczne opisane w podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, jeśli to konieczne ze względu na politykę ciągłej innowacji prowadzoną przez HITACHI. Firma HITACHI zadbała o poprawność i dokładność danych technicznych. Jednocześnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy drukarskie.

4! Nie wolno wyrzucać zużytego produktu z odpadami komunalnymi. Należy przekazać go do utylizacji odbiorcy odpadów elektrycznych i elektronicznych uprawnionego do zbiórki tego typu odpadów, zgodnie z przepisami prawa lokalnego lub krajowego. Pompy ciepła zawierają czynnik chłodniczy, oleje oraz podzespoły, które są niebezpieczne dla środowiska. Należy powierzyć ich rozbiórkę wyspecjalizowanemu podmiotowi wskazanemu w przepisach prawa właściwego. Szczegółowe informacje o utylizacji odpadów można uzyskać u władz samorządowych.

5 Polski Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych wymaga podania w nanoszonej na urządzenie etykiecie informacyjnej ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego do obiegu instalacji. Nie wolno upuszczać czynnika R410A do powietrza: R410A jest fluorowanym gazem cieplarnianym o potencjale wzrostu globalnego ocieplenia (GWP), wyznaczonym protokołem z Kioto, R410A: = Ilość fluorowanych gazów cieplarnianych, wyrażona równoważnikiem CO 2, oblicza się, mnożąc podaną wartość GWP przez całkowitą ilość gazu w instalacji (w kg), podaną na etykiecie F-gazowej i dzieląc iloczyn przez 1000.

6 Folia ochronna Podkład papierowy Powierzchnia przylepna Rys. 1. Etykieta F-gazowa z folią ochronną Rys. 2. Folia ochronna Polski Jak wypełnić etykietę F-gazową: 1. Wpisz ilość czynnika chłodniczego przetaczanego do instalacji. Użyj pisaka niezmywalnego: zład podany fabrycznie, zład uzupełniony, zład całkowity. Naklej folię ochronną na etykietę F-gazową (folia znajduje się w woreczku dołączonym do nin. instrukcji). Patrz rys.

7 OZNACZENIA KODOWE MODELI Ważna informacja: Sprawdź na podstawie nazwy modelu typ pompy ciepła, jego zapis skrótowy i dotyczący go odsyłacz w treści niniejszego podręcznika. Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa dotyczy wyłącznie systemów jednostek wewnętrznych pomp ciepła YUTAKI (S / S COMBI / S80) połączonych z jednostkami zewnętrznymi RAS-WHVNP.

8 SERIA YUTAKI JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA MODELE Z POMPĄ CIEPŁA Zasilanie 1-fazowe () 1~ 230V 50Hz Jednostka RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP

9 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 BEZPIECZEŃSTWO 3 WAŻNA UWAGA SPIS TREŚCI 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU 6 CZĘŚCI SKŁADOWE 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 11 ROZRUCH 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE

10 PL Polski Przekład oryginału w j. angielskim

11 Informacje ogólne POLSKI 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. 1 UWAGI OGÓLNE Copyright 2015 HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. A. U. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, odtwarzanie, archiwizowanie i przekazywanie niniejszej publikacji w całości lub części w dowolny sposób i dowolną techniką jest zabronione bez uprzedniej zgody HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. Firma HITACHI Air Conditioning Products Europe, S. prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia odbiorców i bez obowiązku ich wprowadzania do produktów już sprzedanych. Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie w trakcie eksploatacji produktu, którego dotyczy. Firma HITACHI dba o poprawność, aktualność i dokładność dokumentacji przekazywanej odbiorcom. Wobec powyższego, niektóre ilustracje i dane przedstawione w dokumencie nie muszą w pełni odpowiadać przedmiotowemu produktowi. Producent nie rozpatruje żadnych skarg z tytułu danych, ilustracji i opisów przedstawionych w podręczniku. 2 BEZPIECZEŃSTWO 2. 1 SYMBOLE Projektowanie i montaż instalacji pompy ciepła w normalnych warunkach wymaga szczególnej dbałości i uwagi. Istnieje niebezpieczeństwo wypadków ze szkodą na zdrowiu i mieniu, tj. z uszkodzeniem urządzeń oraz budynku włącznie. W podręczniku wymieniono warunki, które są niebezpieczne dla osób i urządzeń. Wyróżniono je specjalnymi hasłami i znakami. Zwróć szczególną uwagę na oznaczone nimi informacje i przestrzegaj ich. Zależy od tego bezpieczeństwo twoje i innych osób.! niebezpieczeństwo! Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi poważnym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią obsługującego urządzenie i osób postronnych. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia. Treść zawiera informacje i polecenia bezpośrednio związane z bezpieczeństwem odbiorcy. Nieprzestrzeganie tak wyróżnionych informacji i poleceń grozi pewnym uszczerbkiem na zdrowiu obsługującego urządzenie i osób postronnych. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia. W treści oznaczonej hasłem i znakiem niebezpieczeństwa podano również procedurę bezpiecznego postępowania podczas montażu urządzenia.? uwaga? Oznacza szczególne informacje lub instrukcje przydatne czytelnikowi, a także uściślające znaczenie treści, której hasło dotyczy. Mogą one uwzględniać instrukcje przeglądów części urządzenia lub jego instalacji. 1 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

12 Ważna uwaga 2. 2 POZOSTAŁE INFORMACJE BHP! NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie wolno zalewać jednostki zewnętrznej lub wewnętrznej wodą. Urządzenia mają podzespoły elektryczne. Zalanie ich wodą lub innymi cieczami grozi niebezpiecznym porażeniem prądem elektrycznym. Nie wolno manipulować urządzeniami ochronnymi, umieszczonymi wewnątrz jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, ani zmieniać ich ustawień. Dotykanie lub regulowanie tych urządzeń grozi niebezpiecznym wypadkiem. Przed otwarciem pokrywy rewizyjnej w obudowie jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej, odłącz ją od zasilania elektrycznego. W razie pożaru należy natychmiast odłączyć dopływ zasilania elektrycznego wyłącznikiem głównym instalacji, ugasić ogień, a następnie skontaktować się z serwisem technicznym. Nie wolno używać aerozoli, np. środków owadobójczych, lakierów, emalii i innych gazów łatwopalnych w odległości mniejszej niż 1 m od instalacji. 3 WAŻNA UWAGA Dodatkowe informacje o zakupionym produkcie znajdują się na płycie CD-ROM dołączonej do jednostki wewnętrznej. Jeżeli w komplecie brakuje tej płyty lub nie można jej odczytać, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym bądź dystrybutorem HITACHI. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU INSTALACJI PRZECZYTAJ NINIEJSZY PODRĘCZNIK I PLIKI NA DO- ŁĄCZONEJ PŁYCIE CD-ROM. Nieprzestrzeganie przedstawionej w niniejszej DTR instrukcji montażu, eksploatacji i obsługi technicznej grozi awarią urządzeń, niebezpiecznymi usterkami, a nawet zniszczeniem instalacji. Sprawdź, czy DTR wydane dla jednostek wewnętrznych i zewnętrznych urządzenia zawierają wszystkie instrukcje niezbędne dla poprawnego montażu instalacji. Jeżeli czegoś brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Firma HITACHI prowadzi politykę ciągłego doskonalenia technicznego konstrukcji i właściwości użytkowych wyrobów. Z tego powodu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkowanych wyrobach, bez uprzedzenia odbiorców. Firma HITACHI nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń związanych z eksploatacją jej produktów. Jednostka zewnętrzna nie nadaje się do użytku w środowisku przemysłowym. Pełni funkcję pompy ciepła wyłącznie dla urządzeń YUTAKI. Jeżeli przewiduje się inne zastosowania urządzenia, należy skonsultować się z przedstawicielem handlowym HITACHI lub serwisem technicznym. Kopiowanie niniejszej publikacji w całości lub części jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody. W razie pytań lub wątpliwości zasięgnij pomocy u najbliższego dystrybutora lub serwisanta HITACHI. Niniejsza dokumentacja stanowi część podstawowego wyposażenia systemu pompy ciepła. W niniejszym podręczniku podano informacje dotyczące dostarczonej pompy ciepła oraz innych jej modeli. Jeżeli bezpieczniki automatyczny lub topikowy jednostki często wyłączają się lub przepalają, należy wyłączyć instalację i skontaktować się z serwisem. Nie wolno samodzielnie prowadzić konserwacji ani obsługi technicznej urządzenia. Czynności te należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Nie wkładaj ciał obcych (np. gałązek, patyczków itp. ) do wlotu lub wylotu powietrza urządzenia. Wewnątrz urządzenia są wentylatory pracujące z dużą prędkością. Uderzenie łopatek w ciało obce może być niebezpieczne w skutkach. Czynnik chłodniczy wypiera powietrze z otoczenia. Jego wyciek do wnętrza pomieszczeń grozi uduszeniem. Urządzenie wolno obsługiwać osobom dorosłym, w pełni władz umysłowych i fizycznych, wiedzącym, jak należy obchodzić się z nim w sposób bezpieczny i prawidłowy. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem osoby nieletnie mogą używać go wyłącznie pod nadzorem wyżej wymienionych osób dorosłych.? uwaga? Należy co 3 4 godziny wietrzyć pomieszczenie, w którym urządzenie pracuje. Zawsze sprawdzaj, czy poszczególne zapisy podręcznika dotyczą dostarczonego ci modelu pompy ciepła. Sprawdź charakterystykę podstawową dostarczonego urządzenia na podstawie kodu jego modelu. Hasła ostrzegawcze (UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO i) oznaczają stopień powagi zagrożenia. Stopnie zagrożenia sygnalizowane hasłami opisano poniżej. Jednostka zewnętrzna nadaje się wyłącznie do pracy w wodno-powietrznych układach wymiany ciepła. Nie może pracować z jednostkami wewnętrznymi przewidzianymi dla układów wymiany ciepła typu powietrze-powietrze.! niebezpieczeństwo! Naczynia ciśnieniowe i urządzenia ochronne: Pompę ciepła wyposażono w naczynie ciśnieniowe regulowane dyrektywą PED (w sprawie urządzeń ciśnieniowych). Naczynie ciśnieniowe zaprojektowano i przebadano na zgodność z dyrektywą PED, przed przekazaniem urządzenia nabywcy. Układ czynnika chłodniczego wyposażono w wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia, chroniący instalację przed niebezpiecznie wysokim ciśnieniem czynnika. Tym samym pompa ciepła jest w wystarczającym stopniu zabezpieczona przed nieprawidłowymi wielkościami ciśnienia. Jednakże skrajnie wysokie ciśnienie w obiegu czynnika chłodniczego (z naczyniami wysokiego ciśnienia włącznie) grożą rozerwaniem (wybuchem) naczynia, prowadząc do poważnych wypadków z utratą zdrowia lub życia. Nie wolno poddawać instalacji poprzez zmianę lub przeróbkę wyłącznika wysokiego ciśnienia działaniu ciśnienia przekraczającego podane w niniejszej dokumentacji wartości graniczne.!! Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego oraz w przemyśle lekkim. Eksploatacja w środowisku mieszkalnym grozi zakłóceniami elektromagnetycznymi od tego urządzenia. 2 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

13 Transport zewnętrzny i wewnętrzny POLSKI Rozruch i praca: Przed uruchomieniem urządzenia i podczas jego pracy upewnij się, że otwarto wszystkie zawory zaporowe, zaś wloty i wyloty poszczególnych obiegów są w pełni drożne. Konserwacja: Należy regularnie sprawdzać poziom ciśnienia w obiegu wysokoprężnym. Jeżeli ciśnienie przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, należy wyłączyć instalację urządzenia i oczyścić wymiennik ciepła lub usunąć przyczynę problemu. Maksymalne ciśnienie dopuszczalne i nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia: Czynnik chłodniczy Maksymalne ciśnienie dopuszczalne (MPa) Nastawa wyłącznika wysokiego ciśnienia (MPa) R410A 4, 15 4, 00~4, 10? UWAGA? Etykieta znamionowa naczynia regulowanego dyrektywą PED znajduje się na naczyniu wysokiego ciśnienia. Na naczyniu podano parametry ciśnienia i kategorię wyrobu.? uwaga? Wyłącznik wysokiego ciśnienia oznaczono na schemacie instalacji elektrycznej jednostki zewnętrznej symbolem PSH; jest on podłączony do karty elektroniki (PCB1) tego urządzenia. Położenie wyłącznika wysokiego ciśnienia Budowa wyłącznika wysokiego ciśnienia Styk Ciśnienie nadzorowane Sprężarka Połączenia z przewodem elektrycznym! niebezpieczeństwo! Nie wolno modyfikować działania wyłącznika wysokiego ciśnienia ani zmieniać wartości nastawy jego zadziałania. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu oraz ryzyko utraty zdrowia lub życia! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. 4 TRANSPORT ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY Należy podnosić urządzenie w bezpieczny sposób, zachowując jego stateczność w powietrzu, zaś ruch pionowy powinien być płynny. Nie rozbieraj opakowania urządzenia. Urządzenie podnosi się na dwóch zawiesiach przełożonych pod spodem urządzenia. Model Masa brutto (kg) RAS-(2/2. 5)WHVNP 48 RAS-3WHVNP 49 Środek ciężkości 275 mm 515 mm 180 mm 1 5 PRZYGOTOWANIA DO UŻYTKU Podłącz zasilanie elektryczne do instalacji przynajmniej 12 godzin przed jej uruchomieniem, jeżeli była wyłączona przez dłuższy czas. Nie wolno uruchamiać urządzeń bezpośrednio po podłączeniu do źródła zasilania. Grozi to uszkodzeniem sprężarki, ponieważ nie zdąży się ona rozgrzać do właściwej temperatury pracy. Jeżeli chcesz uruchomić instalację po ponad 3-miesięcznym przestoju, najpierw powierz jej przegląd serwisowi technicznemu. Jeżeli wyłączasz instalację na dłuższy czas, odłącz ją wyłącznikiem głównym od zasilania. W przeciwnym razie instalacja będzie pobierała prąd na ogrzewanie oleju w nagrzewnicy podczas postoju sprężarek. Chroń jednostkę zewnętrzną przed śniegiem i oblodzeniem. Śnieg i lód należy usuwać, zmywając gorącą wodą (o temperaturze do 50 C) Woda o temperaturze powyżej 50 C może uszkodzić części z tworzyw sztucznych. 3 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

14 Części składowe 6 CZĘŚCI SKŁADOWE Szczegółowe informacje, patrz katalog techniczny wyrobu. RAS-2WHVNP / RAS-2. 5WHVNP / RAS-3WHVNP Lp. Nazwa części Lp. Nazwa części 1 Sprężarka 11 Zawór zaporowy rury cieczy (czynnika sprężonego) 2 Akumulator ciśnienia 12 Króciec kontrolny ciśnienia czynnika chłodniczego 3 Wymiennik ciepła 13 Moduł sterownika 4 Wentylator 14 Wyłącznik (bezpiecznik) wysokiego ciśnienia 5 Silnik wentylatora 15 Przełącznik ciśnieniowy sterujący 6 Sito 16 Grzałka oleju 7 Rozdzielacz 17 Poduszka tłumika drgań 8 Zawór zmiany kierunku przepływu 18 Wylot powietrza 9 Zawór rozprężny 19 Wlot powietrza 10 Zawór zaporowy rury gazowej (czynnika rozprężonego) 4 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

15 Montaż urządzeń POLSKI 7 MONTAŻ URZĄDZEŃ 7. 1 MONTAŻ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Przed rozpakowaniem produktu, należy go przenieść jak najbliżej miejsca montażu. Nie stawiaj niczego na produkcie. Jednostkę zewnętrzną przenosi się dźwigiem za pomocą czterech zawiesi z lin stalowych. Zamontuj jednostkę zewnętrzną, zachowując wokół niej odstęp umożliwiający łatwą i bezpieczną pracę i konserwację. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu przewiewnym. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach silnie zanieczyszczonych oparami oleju, o silnie zasolonym powietrzu lub w warunkach wysokiego stężenia siarki w powietrzu. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w odległości co najmniej 3 m od silnych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, np. urządzeń medycznych. Urządzenie czyści się środkami niepalnymi i nietrującymi. Środki łatwopalne mogą spowodować pożar lub wybuch. Obsługa techniczna urządzenia wymaga przewiewnego miejsca. W przestrzeni zamkniętej, o ograniczonej kubaturze, istnieje ryzyko niebezpiecznego spadku stężenia tlenu w powietrzu. Środki czyszczące mogą wydzielać trujące gazy po ogrzaniu do wysokiej temperatury, np. źródłami otwartego ognia. Należy starannie usunąć środki czystości po wyczyszczeniu urządzenia. Zamykając pokrywy rewizyjne, uważaj, aby nie przyciąć nimi przewodów elektrycznych grozi to porażeniem prądem i pożarem. Minimalny wolny odstęp wokół urządzenia wynosi 50 mm. Instalując urządzenia w grupach, zadbaj o drożność ich wlotów powietrza. Zainstaluj jednostkę zewnętrzną w miejscu zacienionym i oddalonym od źródeł ciepła. Nie wolno instalować jednostki zewnętrznej w miejscach, w których przeważające wiatry dmuchają bezpośrednio w wentylator zewnętrzny. Miejsce posadowienia musi być płaskie, wypoziomowane i wystarczająco nośne. Zainstaluj jednostkę w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych. Żebra aluminiowe mają ostre krawędzie. Zachowaj ostrożność grożą skaleczeniem. 7. 2 WYMIARY MIEJSCA MONTAŻU a) Wolny przód i jeden z boków (jednostka samodzielna b) Montaż między ścianami/przeszkodami (jednostka samodzielna) c) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (jednostka samodzielna) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A PMML0346B wer. 0 10/2015 P

16 Montaż urządzeń d) Ograniczona przestrzeń nad wierzchem (montaż w szeregu) e) Wolny przód i jeden z boków (montaż w szeregu) < L 1/2 H A 500 1/2 H < L H A f) Montaż między ścianami/przeszkodami (montaż w szeregu) 0 < L 1/2 A 500 L 1/2 H < L H A 1000 A 0 < L 1/2 H A 200 1/2 H < L H A g) Grupa montowana w poziomie h) Grupa montowana w pionie < L 1/2 H A 100 1/2 H < L H A Nie należy montować więcej niż 2 urządzenia jedno nad drugim. Należy zamknąć lukę (*), aby nie dochodziło do zawracania powietrza wywiewanego na wlot urządzenia. Miejsce posadowienia narażone na silny wiatr Instalacja na dachu lub w miejscu otwartym, w którym występują silne wiatry, musi odpowiadać poniższym warunkom. Wybierz miejsce montażu, w którym strona wlotu i wylotu powietrza nie będą narażone na silne podmuchy wiatru. Wylot powietrza czołem do silnego wiatru: Silny wiatr może zmniejszać przepływ powietrza, wskutek czego instalacja nie będzie działała prawidłowo. Bardzo silne podmuchy wiatru w kierunku wylotu powietrza z jednostki zewnętrznej grozą odwróceniem biegu, a tym samym uszkodzeniem wentylatora i jego silnika. Przy silnym wietrze w kierunku wylotu powietrza z urządzenia, można zabezpieczyć go osłoną wiatrową (stanowiącą element wyposażenia dodatkowego). Osłona wiatrowa Model osłony wiatrowej 6 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

17 Montaż urządzeń POLSKI 7. 3 WARUNKI W MIEJSCU POSADOWIENIA 1 Przytwierdź jednostkę zewnętrzną śrubami kotwowymi. maks. 17 mm Podstawa jednostki zewnętrznej Nakrętka Podkładka specjalna (M12) Pręty gwintowane kotwowe 58 Otwórz odpływowy (30x80) (228) 4-R8 Otwór odpływowy Położenie króćca odpływu skroplin (opcja) 40 Otwórz odpływowy (30x80) 42 Beton Zaprawa Przód Przykręć śruby kotwowe do jednostki zewnętrznej z podkładkami specjalnymi (dostarczonymi w kpl. ). 2 Jednostka zewnętrzna wymaga zakotwienia prętami kotwowymi. Patrz położenie otworów montażowych. Otwór pod śrubę kotwową M10 (Ø 12) Pokrywa przyłączy rurowych 5 Podstawę jednostki zewnętrznej należy posadowić na fundamencie. Podobnie wykonuje się montaż z matą antywibracyjną. W przypadku montażu jednostki zewnętrznej na dostarczonej przez klienta ramie wsporczej, należy jej szerokość wyregulować płytami metalowymi w sposób ukazany poniżej, ze względu na wymaganą stateczność. ŹLE 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej Jednostka zewnętrzna niestateczna Przód Rama 60 mm Szerokość ramy (nie w kpl. ) 3 Przykład mocowania jednostki zewnętrznej śrubami kotwowymi. PRAWIDŁOWO 57 mm Szerokość podstawy jednostki zewnętrznej A Jednostka zewnętrzna stateczna Wytnij tę część jeżeli mocujesz tym rodzajem śruby kotwowej. W przeciwnym razie będzie trudno zdjąć pokrywę rewizji. Beton Pręt gwintowany kotwowy Rama Płyta metalowa 100 mm lub więcej Płyta metalowa 4 Wykonaj odpowiedni odpływ wokół fundamentu urządzenia. W przypadku montażu urządzenia na dachu, tarasie lub balkonie należy pamiętać, że woda z upustu skroplin może zamarzać podczas zimnych poranków. Dlatego należy odprowadzać ją z dala od powierzchni ruchu pieszych, by uniknąć oblodzenia tych powierzchni. W razie montażu w takich miejscach, należy odpowiednio skanalizować fundament urządzenia. Zalecane wymiary płyty metalowej (nie w kpl. ) -- Materiał: Stal miękka walcowana na gorąco (SPHC) -- Grubość płyty: 4, 5 T 7 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

18 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8 RUROCIĄGI OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I ZŁAD CZYNNIKA 8. 1 MATERIAŁY RUROCIĄGÓW 1 Instalację wykonuje się z rur miedzianych (dostarczanych przez nabywcę urządzenia). 2 Należy dobrać rury o wymiarach, grubości ścianek i wykonane z takiego tworzywa, by mieć gwarancję wytrzymałości na działanie ciśnienia czynnika. 3 Dokładnie oczyść wszystkie rury miedziane. Nie mogą być zapylone ani wilgotne. Docięte rury należy przed połączeniem przedmuchać azotem (bez tlenu).? uwaga? Instalacja dokładnie oczyszczona z tłuszczu, oleju i wilgoci gwarantuje maksymalną wydajność pracy. Powierzchnie wewnętrzne rur miedzianych muszą być bezwzględnie czyste. W obiegu jednostki wewnętrznej nie ma czynnika chłodniczego. Przed przełożeniem rury przez przepust należy szczelnie zaślepić jej koniec. Nie wolno kłaść na ziemi rur, których końce są otwarte należy je zabezpieczyć zaślepkami lub taśmą PCW. Jeżeli nie przewiduje się zamknięcia obiegu wykonywanej instalacji rurowej w dniu rozpoczęcia jej budowy lub prace zakończą się po dłużej przerwie, należy zalutować na ślepo otwarte końcówki rur, a następnie napełnić instalację azotem bez tlenu za pomocą zaworu Schradera. Zabezpieczy to wnętrze instalacji przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Nie wolno używać izolacji cieplnej zawierającej związki amoniaku (NH3) działa on szkodliwie na miedź, grożąc rozszczelnieniem instalacji czynnika chłodniczego po dłuższym czasie eksploatacji. Po podłączeniu rurociągów czynnika chłodniczego zabezpiecz je izolacją. Zaizoluj całkowicie złączki i mutry połączeń rurowych. Po napełnieniu instalacji należy zaizolować wszystkie odcinki jej rurociągów izolacją cieplną. Sprzyja ona maksymalnej wydajności pracy i chroni powierzchnie rur przed skraplaniem się wilgoci. Należy zabezpieczyć izolacją cieplną rurociągi gazowego i ciekłego czynnika chłodniczego na całej długości między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. Brak izolacji cieplnej grozi roszeniem powierzchni rur. 8. 2 POŁĄCZENIA RUROCIĄGÓW Z JEDNOSTKĄ ZEWNĘTRZNĄ 1 Zdejmij pokrywę przyłączy rurowych z obudowy urządzenia. Doprowadź rury od tyłu urządzenia, a następnie rozprowadź je zgodnie ze schematem montażu przedstawionym na ilustracji. Wytnij otwory pod rury wzdłuż zarysu po wewnętrznej stronie pokrywy lub przebijając je przecinakiem. Starannie usuń zadziory z otworów, a następnie zaizoluj przepusty (izolację dostarcza nabywca/wykonawca), aby zabezpieczyć przewody elektryczne i rurociągi przed uszkodzeniem. Pokrywa przyłączy rurowych Rury z tyłu Zawór zaporowy Rury przyłączy Kierunek zdejmowania pokrywy przyłączy 2 Następnie zamontuj pokrywę przyłączy na miejsce, aby zabezpieczyć wnętrze jednostki przed wilgocią. 3 Rury należy doginać giętarką podczas zarabiania przyłączy. 4 Przed podłączeniem rur do zaworów zaporowych należy je całkowicie zamknąć. 5 Podłącz rury instalacji obiegu czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Przesmaruj mutrę i rurę przed zarobieniem złącza. 6 Sposób montażu i obsługi zaworów zaporowych opisano poniżej. Należy go przestrzegać. 8 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

19 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika POLSKI Zawór zaporowy jednostki zewnętrznej Zawór wrzecionowy Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór wrzecionowy Mutra (nakrętka kielichowa) Korek Króciec kontrolny Zawór zaporowy (obiegu gazowego) Zamknięty w stanie fabrycznym Jednostka zewnętrzna Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Moment dociągania (Nm) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) Zawór gazowy (czynnika rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) RAS-(2/2. 5)WH- VNP RAS-3WHVNP Ciśnienie czynnika chłodniczego Zawór wrzecionowy Dociągnij wrzeciono z momentem siły, który podano powyżej: W lewo. Otwarty W prawo. Zamknięty Zamknięty fabrycznie Króciec kontrolny (wyłącznie do podłączania węża do napełniania instalacji) Dokręć korek z momentem 16 Nm Korek Dokręć korek z momentem 37 Nm (po zakończeniu montażu) Rurociąg obiegu czynnika chłodniczego Klucz imbusowy (nie w kpl. ) (*) Wielkość klucza imbusowego dla zaworu wrzecionowego: (*) Wielkość 2 HP, 2, 5 HP 3 HP Zawór gazowy (czynnika 4 mm 5 mm rozprężonego) Zawór do cieczy (czynnika sprężonego) 4 mm 4 mm Przed rozruchem próbnym należy całkowicie otworzyć zawór wrzecionowy i kulowy. Niepełne światło otwarcia grozi uszkodzeniem urządzeń! Nie wolno obracać wrzeciona zaworu serwisowego poza jego punkt oporu. Nie luzuj pierścienia oporowego. Poluzowanie pierścienia oporowego grozi wystrzeleniem wrzeciona. Nadmierna lub niedostateczna ilość czynnika chłodniczego w obiegu jest podstawową przyczyną nieprawidłowości pracy urządzeń. Należy napełnić obieg ilością czynnika podaną na etykiecie, po wewnętrznej stronie pokrywy rewizyjnej. Sprawdź dokładnie szczelność instalacji czynnika chłodniczego. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru Podłączanie przejściówki kielichowej Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna różnią się wymiarem podłączanych rur. Króćce przyłączy rur jednostki wewnętrznej wymagają przejściówki kielichowej (jest elementem wyposażenia dodatkowego). Dobierz przejściówkę wg poniższej tabeli: Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek. Zawór zaporowy (wrzecionowy) Mutra (nakrętka kielichowa) Jednostka wewnętrzna 2, 0 HP 2, 5 HP Przejściówka kielichowa Rura gazu Rura cieczy Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) - Rozmiar większy (Ø 15, 88 Ø 12, 70) Rozmiar mniejszy (Ø 9, 52 Ø 6, 35) Nie kontrować drugim kluczem w tym miejscu. W przeciwnym razie będzie wyciek czynnika. Zarobić połączenie kontrując kluczem. 9 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

20 Rurociągi obiegu czynnika chłodniczego i zład czynnika 8. 3 LUTOWANIE POŁĄCZEŃ Podczas lutowania rur, należy przedmuchiwać je azotem. Przedmuchiwanie tlenem, acetylenem lub gazami fluorowęglowymi grozi wybuchem lub zatruciem. Lutowanie bez przedmuchiwania rur azotem grozi silnym utlenieniem powierzchni wewnętrznych rury. Warstwa tlenków oderwie się podczas obiegu czynnika chłodniczego w instalacji, grożąc np. zatkaniem zaworów rozprężnych. Jest to szkodliwe dla sprężarki. Azot do przedmuchiwania rur podczas lutowania należy podawać przez zawór redukcyjny. Ciśnienie azotu używanego do przedmuchiwania powinno wynosić 0, 03 0, 05 MPa. Zbyt wysokie ciśnienie w rurze grozi jego rozerwaniem. 4 NAPEŁNIANIE INSTALACJI CZYNNIKIEM CHŁODNICZYM Nie wolno napełniać instalacji TLENEM, ACETYLENEM ani gazami trującymi lub łatwopalnymi. Grozi to wybuchem! W ramach prób, w tym szczelności, należy napełnić instalację czynnika chłodniczego azotem bez tlenu. Innego rodzaju gazy są zwykle skrajnie niebezpieczne. Należy całkowicie zabezpieczyć rury obiegu ciekłego czynnika izolacją cieplną. Gwarantuje to maksymalną wydajność pracy instalacji i chroni przed skraplaniem się wilgoci na rurach. Napełnij instalację wymaganą ilością czynnika chłodniczego. Nadmiar lub niedostatek czynnika chłodniczego grozi uszkodzeniem sprężarki. Jeżeli wyciek czynnika jest duży, grozi on uduszeniem oraz wydzielaniem się toksycznych gazów w razie pożaru. Nie dociągaj mutr rurowych za mocno. Grozi to pęknięciem mutry po dłuższym czasie eksploatacji i wyciekiem chłodziwa. 5 ILOŚĆ ZŁADU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Jeżeli długość rurociągów instalacji będzie większa od zalecanej, należy uzupełnić zład czynnika chłodniczego ilością podaną w poniższej tabeli: Ilość czynnika w jednostce zewnętrznej (kg) RAS-2WHVNP 1, 4 Długość bez zładu (m) Ilość czynnika do uzupełnienia (P) (g/m) Maksymalna ilość do uzupełnienia (kg) 30 1, 1 RAS-2. 5WHVNP 1, RAS-3WHVNP 1, 7 40 1, 4 1 Należy wyznaczyć ilość czynnika do uzupełnienia i napełnić nią wykonaną instalację. 2 Następnie zapisz w ewidencji ilość dodanego czynnika. Ułatwi to obsługę techniczną podczas eksploatacji instalacji. Należy DOKŁADNIE odmierzać ilość czynnika chłodniczego podawanego do instalacji. Niedostateczna lub nadmierna ilość czynnika grozi usterkami sprężarki. 6 NIEBEZPIECZNE CIŚNIENIE NA KRÓĆCU KONTROLNYM UWAGA Pomiar ciśnienia wykonuje się na króćcach kontrolnych zaworu zaporowego obiegu czynnika ciekłego i gazowego. Manometr kontrolny podłącza się zgodnie z poniższą tabelą, ze względu na zmiany ciśnienia w obiegu wysokiego i niskiego ciśnienia, zależne od trybu pracy instalacji. Króciec kontrolny zaworu zaporowego gazu Króciec kontrolny zaworu zaporowego cieczy Chłodzenie Ogrzewanie Wysokie Niskie ciśnienie ciśnienie Wyłącznie do podłączania pompy próżniowej i napełniania instalacji czynnikiem chłodniczym. Odłączając węże instalacji do napełniania jej czynnikiem, nie wolno zalać podzespołów elektrycznych urządzeń ani czynnikiem, ani olejem sprężarkowym. Zawór zaporowy (obiegu cieczy) Zawór zaporowy (obiegu gazowego) 10 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

21 Rura odpływu skroplin POLSKI 9 RURA ODPŁYWU SKROPLIN 9. 1 KRÓCIEC ODPŁYWU SKROPLIN Jeżeli podstawa jednostki zewnętrznej ma tymczasowo odbierać skropliny, które będą odprowadzane dalej, to należy podłączyć kanalizację odpływu skroplin do opisanej poniżej rury odpływu skroplin. Model DBS-12L Podłączanie 1 Włóż gumowy korek w króciec odpływu skroplin aż do jego roztłoczonej części. 2 Włóż króciec odpływu skroplin w podstawę urządzenia aż do jego roztłoczonej części. 3 Średnica zewnętrzna króćca odpływu skroplin: 15 mm. 4 Wykonanie rury odpływu skroplin po stronie nabywcy.? uwaga? Nie wolno montować króćca odpływu skroplin do jednostki pracującej w niskich temperaturach skropliny mogą w niej zamarznąć. Przepustowość króćca uniemożliwia zbieranie całej ilości skroplin. Jeżeli trzeba zbierać wszystkie skropliny z jednostki, należy zamontować tacę ociekową o obwodzie większym od obwodu podstawy urządzenia i podłączyć ją do odprowadzenia skroplin na zewnątrz. Wcisnąć Otwór przyłącza odpływu skroplin Korek plastikowy Korek plastikowy Wcisnąć 100 mm Otwór przyłącza odpływu skroplin średnica zewn. Ø 16 mm Korek plastikowy Otwór przyłącza odpływu skroplin 10 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 10. 1 KONTROLA STANU OGÓLNEGO 1 Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi. Instalacja i osprzęt elektryczny muszą spełniać wymagania krajowych norm i przepisów elektrotechnicznych. 2 Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady nr 2004/108/EWG w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, w poniższej tabeli podano: Maksymalną dopuszczalną impedancję elektryczną instalacji Zmax na przyłączu odbiornika użytkownika wg normy EN MODEL Z max (Ω) RAS-2WHVNP - RAS-2. 5WHVNP - RAS-3WHVNP 3 Harmoniczne poszczególnym modeli wg normy IEC i IEC: Harmoniczne modeli wg normy IEC i IEC Ssc xx Urządzenie spełnia wymagania IEC (do użytku profesjonalnego) MODELE RAS-2WHVNP RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP 4 Napięcie zasilania powinno mieścić się w granicach ±10% od wartości znamionowej. 5 Impedancja zasilania elektrycznego powinna być na tyle niska, by spadek napięcia podczas rozruchu nie przekroczył 85% wartości napięcia znamionowego. 6 Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. 7 Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.? uwaga? Jeżeli w instalacji jest kilka źródeł zasilania, należy je wszystkie WYŁĄ- CZYĆ. Sprawdź, czy prawidłowo dociągnięto zaciski śrubowe przewodów. Przed przystąpieniem do pracy na instalacji elektrycznej lub jej przeglądu okresowego, upewnij się, że wentylator jednostki zewnętrznej i wewnętrznej zatrzymał się do końca. Zabezpiecz przewody elektryczne, rurę odpływu skroplin, aparaturę elektryczną i pozostałe urządzenia przed szkodami od bytowania gryzoni i innych małych zwierząt. Szczury mogą przegryzać odsłonięte przewody, co w skrajnym wypadku grozi pożarem. Zabezpiecz przewody izolacją (dostarczoną w komplecie), a następnie zaślep przepust przyłącza przewodów odpowiednim szczeliwem, by ochronić go przed wilgocią i owadami. Solidnie przymocuj przewody opaską wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Jeżeli prowadzisz przewody elektryczne w rurkach kablowych, przeciągnij je przez otwór wybity w zaślepce na pokrywie bocznej obudowy. Przymocuj przewód od sterownika zdalnego opaską kablową wewnątrz obudowy jednostki wewnętrznej. Instalacja odpływu skroplin musi odpowiadać przepisom właściwym prawa lokalnego lub krajowego. Szczegółowe informacje o przepisach i normach prawa właściwego uzyskać u władz samorządowych. Upewnij się, że podłączono przewód uziemienia. Podłącz bezpiecznik o wystarczającej obciążalności.! niebezpieczeństwo! Nie podłączaj ani nie poprawiaj żadnych przewodów lub połączeń przed odcięciem zasilania za pomocą wyłącznika głównego. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewód uziemienia ochronnego, oznakowano go i zabezpieczono w sposób przewidziany przepisami prawa. 11 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

22 Połączenia elektryczne 10. 2 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ Poniżej przedstawiono schemat połączeń elektrycznych jednostki zewnętrznej. L1 L2 N 1 2 DSW301: Tryb rozruchu próbnego ON Ustawienia fabryczne DSW2: Nie wymaga ustawień Ustawienia fabryczne Zasilanie 230 V Przewód sterowniczy (5 V) DSW3: Nastawa mocy grzewczej (nie wymaga ustawień) Model RAS-2WHVNP Instrukcja podłączania przewodów i karty elektroniki: Pozycja PCB Model RAS-2. 5WHVNP Pozycja Zacisk uziemienia Model RAS-3WHVNP Pokrywa boczna Pozycja Przewody zasilania Przewody sygnalizacyjne DSW4/RSW1: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne Ustawienia mikroprzełączników konfiguracyjnych jednostki zewnętrznej Liczba i położenie mikroprzełączników Karta elektroniki (PCB) jednostki zewnętrznej ma 7 mikroprzełączników i 4 przyciski służące do wprowadzania nastaw i sterowania pracą systemu. Położenie: Położenie nastawiono fabrycznie DSW5: Opór zakończenia przewodu (nie wymaga wprowadzenia ustawień) Ustawienia fabryczne DSW6: Nie wymaga ustawień (NIE ZMIENIAĆ! ) Ustawienia fabryczne DSW1: Nie wymaga ustawień Mikroprzełącznik nr 1 w położeniu włączonym WYŁĄCZA funkcję wykrywania natężenia prądu. Po zakończeniu montażu lub obsługi instalacji elektrycznej należy przerzucić mikroprzełącznik nr 1 w położenie wyłączone. 12 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

23 Połączenia elektryczne POLSKI 10. 3 POŁĄCZENIA PRZEWODÓW INSTALACJI Przewody elektryczne między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną Przewody sygnalizacyjne łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną oraz poszczególne jednostki wewnętrzne ze sobą wykonuje się ze skrętki dwużyłowej (o przekroju ponad 0, 75 mm²). Przewód sygnalizacyjny wykonuje się kablem dwużyłowym (nie wolno używać przewodów o 3 lub większej liczbie żył). Przewody połączeń pośrednich na odcinkach o długości nieprzekraczającej 300 mm powinny być ekranowane, aby zabezpieczyć jednostki przed zakłóceniami elektrycznymi, zaś przekroje (wielkość) żył muszą odpowiadać przepisom elektrotechnicznym. Jeżeli podłączasz do jednego przewodu zasilania kilka jednostek zewnętrznych naraz, wybij dodatkowy przepust obok istniejącego przepustu dla przewodu zasilania. Zalecane wymiary i parametry wyłączników automatycznych, patrz podrozdział Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania. Jeżeli instalacja przewodowa nie jest rozprowadzana w rurkach kablowych, należy uszczelnić przepusty w maskownicy dławnicami gumowymi mocowanymi na klej. Skrętka dwużyłowa ekranowana magistrali H-LINK wymaga uziemienia po stronie jednostki zewnętrznej. Wykonaj starannie połączenia sygnalizacyjne. Nieprawidłowe połączenia grożą uszkodzeniem karty elektroniki. Upewnij się, że elementy instalacji niedostarczone przez producenta (czyli główne wyłączniki zasilania, bezpieczniki automatyczne, przewody elektryczne, złączki i zaciski) dobrano prawidłowo, tj. zgodnie z podanymi parametrami elektrycznymi oraz krajowymi i miejscowymi normami elektrotechnicznymi. Jednostka wewnętrzna urządzenia wymaga zasilania z oddzielnego odgałęzienia instalacji elektrycznej. Nie powinno ono zasilać jednocześnie jednostki zewnętrznej ani innych urządzeń silnoprądowych. Jednostka zewnętrzna Przewód sygnalizacyjny (skrętka dwużyłowa ekranowana) 5 V DC (transmisja bez polaryzacji, system H-LINK) TB CB ELB: Listwa zaciskowa: Bezpiecznik automatyczny: Bezpiecznik ziemnozwarciowy: Przewody instalacji wykonywanej: Nie dostarczane w kpl. Jednostka wewnętrzna Wymiary żył kablowych i zabezpieczenie głównego wyłącznika zasilania W poniższej tabeli podano zalecane minimalne wielkości żył przewodów dostarczanych przez instalatora (nabywcę) oraz dobór wymiarów głównego wyłącznika zasilania. Model Zasilanie Wymiar żyły zasilania 13 PMML0346B wer. 0 10/2015 P Wymiar żyły sygnalizacyjnej EN EN MC (A) CB (A) ELB (Liczba biegunów / A / ma) 0, 75 mm 2 RAS-2WHVNP 2, 5 mm 2 13, 8 16 RAS-2. 5WHVNP 1 ~230 V 50 Hz 4, 0 mm 2 15, 8 20 2/40/30 RAS-3WHVNP 4, 0 mm 2 17, 8 20? UWAGA? ELB: bezpiecznik ziemnozwarciowy, CB: Bezpiecznik automatyczny Dobór przewodów instalacyjnych, bezpieczników automatycznych i bezpieczników ziemnozwarciowych musi odpowiadać przepisom i normom elektrotechnicznym. Należy używać przewodów w izolacji o grubości przynajmniej typowej dla przewodów w powłoce PCW (nr kat. H05RN-F).

24 Rozruch 11 ROZRUCH Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać jej rozruch próbny, którego procedurę podano w instrukcji montażu i obsługi jednostki wewnętrznej, po czym przekazać instalację klientowi do użytku. Przed uruchomieniem instalacji musisz bezwzględnie sprawdzić, czy wykonano ją prawidłowo i jest sprawna. Patrz poniżej. Rezystancja elektryczna przewodów powinna przekraczać 1 MΩ. Sprawdź to, mierząc rezystancję zacisków aparatury elektrycznej do uziemienia. Jeżeli pomiar nie daje zgodnego wyniku, należy ustalić i usunąć przyczynę upływu prądu, zanim uruchomisz instalację. Nie podłączaj źródeł wysokiego napięcia do zacisków sygnalizacyjnych nr 1 i 2. Otwórz zawory zaporowe przy jednostce zewnętrznej. Następnie można uruchomić instalację. Podłącz zasilanie do instalacji za pomocą jej wyłącznika głównego przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urządzeń. Służy to prawidłowemu rozgrzaniu oleju sprężarkowego grzałkami. Środki bezpieczeństwa podczas pracy instalacji: Kiedy instalacja pracuje, nie dotykaj gołymi dłońmi jej części po stronie obiegu odparowanego czynnika chłodniczego. Temperatura komory sprężarki i przewodów na jej wylocie przekracza 90 C. NIE WOLNO UŻYWAĆ PRZYCISKÓW WYŁĄCZNIKÓW MAGNE- TYCZNYCH grozi to poważnym wypadkiem! Nie wolno dotykać aparatury elektrycznej instalacji przez co najmniej 3 minuty po odłączeniu jej od zasilania. Otwórz całkowicie zawory zaporowe po stronie gazowej (czynnika odparowanego) i cieczy (czynnika skroplonego). Sprawdź instalację i upewnij się, że czynnik chłodniczy nie wycieka. Mutry rurowe mogą luzować się podczas przewozu fabrycznie nowego urządzenia. Upewnij się, że rury obiegu czynnika chłodniczego i przewody elektryczne podłączono do tego samego obiegu. Sprawdź, czy ustawienia mikroprzełączników konfiguracji na kartach elektroniki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej są zgodne. Sprawdź, czy prawidłowo podłączono przewody zasilania elektrycznego do jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. 12 PODSTAWOWE URZĄDZENIA OCHRONNE Bezpiecznik sprężarki Wyłącznik wysokiego ciśnienia: Wyłącznik przerywa pracę sprężarki, gdy ciśnienie na jej wylocie przekroczy wartość nastawy zadziałania wyłącznika. Zabezpieczenie silnika wentylatora Kiedy natężenie prądu pobieranego przez silnik wentylatora osiągnie wartość, w którym zacznie działać, to moc silnika zostanie zmniejszona. Kiedy natężenie prądu zmaleje, moc silnika znów wzrośnie do normalnego poziomu. RAS-2WHVNP Model RAS-2. 5WHVNP RAS-3WHVNP Sprężarka Przełączniki ciśnieniowe - Zerowane automatycznie, nienastawne (po jednym na sprężarkę) Wysokie Wyłączenie MPa 4, 15 Włączenie MPa 3, 20 Niskie Wyłączenie MPa 0, 30 regulacja Włączenie MPa 0, 20 Bezpiecznik - 1 ~230 V 50 Hz A 40 Zegar CCP - Nienastawny Zadany czas min 3 Silnik wentylatora skraplacza Zerowane automatycznie, - nienastawne Termostat wewnętrzny (po jednym na silnik) Bezpiecznik obwodu sterowania na karcie elektroniki A 5 14 PMML0346B wer. 0 10/2015 P

25 Tochigi Factory, Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc 500, Tomita, Ohira-machi, Tochigi-shi Japonia 2015 Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Ltd. Oryginał wydrukowano w Japonii

Ariston Group

Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb

Bezpośredni link do pobrania Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Techniczna instrukcja obsługi produktu Hitachi Rak 15qpb