Schematy połączeń Canon Wx6000

Canon WX6000 jest wielofunkcyjnym urządzeniem wielofunkcyjnym, które łączy w sobie drukarkę, skaner, kopiarkę i fax. Urządzenie może pracować w sieci lokalnej, co umożliwia wielu użytkownikom współdzielenie zasobów drukowania, skanowania i kopiowania. Urządzenie ma szeroki zakres połączeń, w tym połączenia USB, Ethernet i Wi-Fi. Użytkownicy mogą skonfigurować swoje połączenia za pomocą dostarczonych narzędzi, takich jak panel sterowania urządzenia i strona internetowa, a także za pomocą aplikacji mobilnych. Połączenia Wi-Fi i Ethernet umożliwiają łatwe drukowanie, skanowanie i kopiowanie z dowolnego miejsca w sieci lokalnej. Połączenia USB umożliwiają łatwe drukowanie lub kopiowanie bezpośrednio z urządzenia. Canon WX6000 oferuje wiele opcji połączeń, dzięki którym użytkownicy mogą wygodnie i wydajnie wykonywać zadania związane z drukowaniem, skanowaniem i kopiowaniem.

Ostatnia aktualizacja: Schematy połączeń Canon Wx6000

Tryb bezpośredniego połączenia umożliwia drukowanie i skanowanie poprzez połączenie urządzenia z urządzeniem zewnętrznym, np. komputerem, smartfonem lub tabletem, za pośrednictwem komunikacji bezprzewodowej w środowisku, w którym nie ma bezprzewodowego routera sieci LAN. Ponadto możliwe jest połączenie urządzenia z urządzeniem zewnętrznym bez użycia routera bezprzewodowego, nawet jeśli jest dostępny.

W tej części opisano poniższe czynności związane z trybem bezpośredniego połączenia.

 • Zmiana ustawień urządzenia i urządzenia zewnętrznego oraz ich łączenie bezprzewodowe

  Przygotowania do bezpośredniego połączenia

 • Drukowanie/skanowanie za pomocą urządzenia zewnętrznego połączonego z urządzeniem

  Drukowanie/skanowanie w trybie bezpośredniego połączenia

  Przerywanie bezpośredniego połączenia i przywracanie w urządzeniu zwykłych ustawień

  Przerywanie bezpośredniego połączenia

  Zmiana ustawień bezpośredniego połączenia

  Zmiana ustawienia bezpośredniego połączenia

Ważne

Przed skorzystaniem z urządzenia w trybie bezpośredniego połączenia sprawdź, jakie wiążą się z tym ograniczenia użytkowe, a następnie przełącz urządzenie w tryb bezpośredniego połączenia.

Ograniczenia

Przygotowania do bezpośredniego połączenia

Zmień poniższe ustawienia, aby przygotować bezpośrednie połączenie.

Ustawienia urządzenia dotyczące sieci LAN

Zmiana ustawień urządzenia

Ustawienia bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego, z którym ma zostać nawiązanie połączenie

Zmiana ustawień bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego i łączenie go z urządzeniem

Zmiana ustawień urządzenia

  Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

  Dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu GŁÓWNY. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG6800%20series/PL/UG/screens/l_dir_01a. jpg" alt="rysunek: Ekran LCD"/>

  Przykład, gdy włączone jest bezprzewodowe połączenie LAN:

  Pojawi się ekran Zmiana sieci LAN (Change LAN). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG6800%20series/PL/UG/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

  Ekran Zmiana sieci LAN (Change LAN) można też wyświetlić, wykonując poniższą procedurę.

  Wykonaj szybki ruch na ekranie GŁÓWNY, a następnie dotknij przycisku Ustawienia (Setup). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG6800%20series/PL/BG/bg-component3000. html">Używanie panelu operacyjnego

  Dotknij przycisku Ustawienia urządzenia (Device settings).

  Puknij przycisk Ustawienia sieci LAN (LAN settings).

  Dotknij przycisku Zmiana sieci LAN (Change LAN).

Dotknij przycisku Włącz bezpośrednie poł. (Activate direct connect. ).

Dotknij przycisku Tak (Yes).

Pojawi się identyfikator SSID bezpośredniego połączenia.

Urządzenie zewnętrzne wykrywa urządzenie na podstawie identyfikatora SSID urządzenia.

Po dotknięciu kolejno przycisków Szczegóły (Details) i Tak (Yes) pojawiają się poniższe elementy.

Ustawienie zabezpieczeń

Hasło

Nazwa urządzenia wyświetlana w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct

Do nawiązania połączenia z urządzeniem przez urządzenie zewnętrzne wymagane jest hasło. W zależności od urządzenia zewnętrznego hasło może być niepotrzebne.

Po nawiązaniu z urządzeniem połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct wybierz w tym ostatnim nazwę wyświetlaną na ekranie dotykowym.

Identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń są określane automatycznie. Aby je zaktualizować, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Dotknij przycisku OK.

Bezpośrednie połączenie jest włączone, a bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne może połączyć się bezprzewodowo z urządzeniem.

Zmiana ustawień bezprzewodowego urządzenia komunikacyjnego i łączenie go z urządzeniem

Przed podłączeniem urządzenia zewnętrznego zalecamy sprawdzenie identyfikatora SSID i hasła, jakie obowiązują w trybie bezpośredniego połączenia.

Aby sprawdzić identyfikator SSID i hasło, wyświetl je na panelu operacyjnym urządzenia lub wydrukuj informacje o ustawieniach sieciowych urządzenia. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG6800%20series/PL/UG/ug_changing_settings0300. html">Ustawienia sieci LAN

Drukowanie ustawień sieciowych

Włącz w urządzeniu zewnętrznym komunikację bezprzewodową.

Włącz funkcję „Wi-Fi” w menu „Ustawienia” w urządzeniu zewnętrznym.

Więcej informacji o włączaniu komunikacji bezprzewodowej można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia zewnętrznego.

Z listy wyświetlonej w urządzeniu zewnętrznym wybierz pozycję „DIRECT-XXXX-MG6800 series” (Ciąg „X” symbolizuje znaki alfanumeryczne. ).

Wprowadź hasło.

Urządzenie zewnętrzne jest połączone z urządzeniem.

W zależności od urządzenia zewnętrznego nawiązanie połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN między nim a urządzeniem może wymagać wprowadzenia hasła. Wprowadź hasło ustawione w urządzeniu.

Jeśli w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct ustawione jest priorytetowe traktowanie połączeń Wi-Fi Direct, po nawiązaniu przez nie połączenia z urządzeniem na ekranie dotykowym urządzenia pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić urządzeniu zewnętrznemu na połączenie z urządzeniem.

Upewnij się, że nazwa na ekranie dotykowym zgadza się z nazwą urządzenia zewnętrznego i dotknij przycisku Tak (Yes).

Drukowanie/skanowanie w trybie bezpośredniego połączenia

Połącz urządzenie zewnętrzne z urządzeniem w trybie bezpośredniego połączenia i rozpocznij drukowanie/skanowanie za pomocą urządzenia zewnętrznego.

Więcej informacji o drukowaniu i skanowaniu przez bezprzewodową sieć LAN za pomocą urządzenia zewnętrznego można znaleźć w podręczniku obsługi danego urządzenia lub aplikacji.

Przerywanie bezpośredniego połączenia

W przypadku środowisk sieciowych, w których urządzenie jest zwykle połączone z komputerem za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, po zakończeniu tymczasowego stosowania w urządzeniu trybu bezpośredniego połączenia ustaw w urządzeniu połączenie z bezprzewodową siecią LAN, wykonując poniższą procedurę.

Dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu GŁÓWNY.

Dotknij przycisku Włącz bezprz. sieć LAN (Activate wireless LAN).

Jeśli nie korzystasz z urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN, wybierz opcję Wyłącz sieć LAN (Disable LAN).

Zmiana ustawienia bezpośredniego połączenia

Zmień ustawienia bezpośredniego połączenia, wykonując poniższą procedurę.

Dotknij przycisku Inne ustawienia (Other settings).

Dotknij przycisku Ustaw. bezpośredniego połącz. (Direct connection settings).

W razie konieczności można je zmieniać. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG6800%20series/PL/UG/screens/l_dir_019. jpg" alt="rysunek: Ekran LCD"/>

Aktualizowanie identyfikatora SSID i hasła na potrzeby trybu bezpośredniego połączenia

Dotknij przycisku A, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Aby zaktualizować identyfikator SSID i hasło, dotknij przycisku Tak (Yes).

Aby sprawdzić ustawienia zabezpieczeń i zaktualizowane hasło, na następnym ekranie dotknij kolejno przycisków Szczegóły (Details) i Tak (Yes).

Zmiana nazwy urządzenia wyświetlanej w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct

Dotknij przycisku B, aby wyświetlić nazwę urządzenia wyświetlaną w urządzeniu zgodnym z Wi-Fi Direct.

Aby zmienić nazwę, wykonaj poniższą procedurę.

Dotknij powierzchni ekranu dotykowego.

Wprowadź nazwę urządzenia (maks. 32 znaki).

Dotknij przycisku OK, aby zakończyć wprowadzanie nazwy urządzenia.

Dotknij przycisku OK, aby zakończyć podawanie nazwy urządzenia.

Zmiana ustawienia ekranu potwierdzenia wyświetlanego, gdy z urządzeniem połączy się urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct

Dotknij przycisku C, aby wyświetlić ekran potwierdzenia. Jeśli chcesz, aby urządzenie wyświetlało ekran z powiadomieniem po nawiązaniu z nim połączenia przez urządzenie zgodne z Wi-Fi Direct, dotknij przycisku Tak (Yes).

Aby zapobiec nieupoważnionemu dostępowi, należy zamiast ustawienia domyślnego wprowadzić własne.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień urządzenie powróci do ekranu Ustaw.

Naciśnij przycisk POCZĄTEK (HOME).

Pojawi się ekran GŁÓWNY.

Jeśli zmienisz w urządzeniu ustawienie bezpośredniego połączenia, zmodyfikuj też odpowiednio ustawienie routera bezprzewodowego w urządzeniu zewnętrznym.

2020-07-1311:29Materiał sponsorowany

Widok „z lotu drona” instalacji fotowoltaicznej w Krze Duże. Potencjał na rozbudowę instalacji daje bardzo duża powierzchnia dachu

Do instalacji fotowoltaicznej wykorzystano dach płaski budynku siedziby firmy. Instalacja jest połączona z systemem sieci energetycznej z możliwością oddawania do niej nadwyżek mocy. Na schemacie instalacji fotowoltaicznej przedstawiono z jakich elementów jest zbudowana.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu siedziby firmy

Do instalacji fotowoltaicznej wykorzystano dach obiektu, co przełożyło się na osiągniętą moc paneli PV. Moc instalacji wynosi 49, 59 kW. Jest ona oczywiście w systemie on-grid, czyli została połączona z systemem sieci energetycznej „sztywnej” z możliwością oddawania do niej nadwyżek mocy. Ponieważ nie przekroczono wartości mocy znamionowej 50 kW, nie było utrudnień z połączeniem z siecią energetyczną (obecnie zakłada się, że instalacje do tej wielkości mogą być bez problemu włączane do systemu energetycznego praktycznie w każdym jego miejscu).

Warto zwrócić uwagę, jak niewielki obszar dachu firmy został na razie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej. W zależności od rozwoju sytuacji, firma jest przygotowana na rozbudowę.

Autor: HELUKABELW siedzibie głównej firmy HELUKABEL Polska Sp. z o. o. w Krze Duże właśnie została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna

Schemat instalacji fotowoltaicznej

Przedstawiona instalacja pracuje w układzie połączeń paneli fotowoltaicznych. Zebrane napięcie stałe z paneli fotowoltaicznych kierowane jest do rozdzielni prądu stałego, następnie poprzez inwerter (falownik) energia elektryczna napięcia zmiennego kierowana jest do licznika energii elektrycznej oraz do przyłącza rozdzielni i systemu zabezpieczeń przepięciowych oraz nadprądowych.

Wybrany fragment schematu instalacji fotowoltaicznej. Ponieważ dachy budynków nie są przesłaniane w ciągu dnia przez inne konstrukcje (jak kominy, maszty telefonii komórkowej itp. ) oraz są relatywnie płaskie - nie ma potrzeby stosowania optymizerów kompensujących nierównomierne nasłonecznienie instalacjiLink: KLIKNIJ I POWIĘKSZ

Instalacja fotowoltaiczna wykorzystuje bezhalogenowe przewody SOLARFLEX® –X H1Z2Z2-K (tu: 4 mm²) oraz złącza PV-JB HELUKABEL®

Przewody SOLARFLEX® –X H1Z2Z2-K – odporne na warunki środowiska i napięcie zgodnie z najnowszymi normamiPodstawowe złącza PV systemu MC4 – obudowy ze zmodyfikowanego tworzywa PPE odporne na promieniowanie UV, złącza zaciskane z mosiądzu

Ponieważ dachy budynków nie są przesłaniane w ciągu dnia przez inne konstrukcje, np. kominy czy maszty telefonii komórkowej oraz są relatywnie płaskie - nie ma potrzeby stosowania optymizerów kompensujących nierównomierne nasłonecznienie instalacji.

Instalacja fotowoltaiczna a optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Dzięki współpracy z firmą SOON ENERGY Poland Sp. powstała instalacja fotowoltaiczna wzorcowa, która pozwoli nie tylko na prezentację jakości użytych komponentów i technologii, lecz również aktywne włączenie się w ochronę zasobów środowiska naturalnego Polski i Europy.

Firma HELUKABEL zachęcona skutecznym uruchomieniem i efektami działania instalacji w Krze Duże zrealizowała podobną instalację w Jaworznie w siedzibie firmy ELTRON-KABEL należącej do grupy kapitałowej HELUKABEL.

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynków firmy ELTRON-KABEL Sp. w Jaworznie

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej jest w firmie HELUKABEL kolejnym, świadomym krokiem w kierunku obniżenia kosztów działalności operacyjnej, a zatem zwiększenia atrakcyjności rynkowej oferty – do czego firma zachęca też inne przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że każda instalacja fotowoltaiczna to podwójny zysk – ekonomiczny i ekologiczny.

Partnerzy

Marek Trajdos, Helukabel Polska

Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

 1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
 2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

  Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

UWAGA

Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Schematy połączeń Canon Wx6000

Bezpośredni link do pobrania Schematy połączeń Canon Wx6000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schematy połączeń Canon Wx6000