Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride

Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride jest dostępny na stronie internetowej Caberg. Podręcznik zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i uruchamiania sprzętu Caberg Freeride. Zawiera również wszystkie niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przy instalacji i użytkowaniu sprzętu. Podręcznik ułatwia również instalację i konfigurację sprzętu oraz umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych czynności, aby skorzystać z jak największej przyjemności z jazdy z użyciem sprzętu Caberg Freeride.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

Numer ogłoszenia

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08. 05. 2017r
- osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. Ul. Grunwaldzka 5
do godziny 10. 00
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:
opis zawartości koperty:
„Dostawa sprzętu do Eye Trackingu i Face Trackingu"
Nie otwierać przed 08. 2017r godz. 12. 00
adresat: ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. o., ul. Grunwaldzka 5, 99-301 KUTNO,
nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy.

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Skrzyński tel. +48 500 614 406 adres e-mail: m. skrzynski@asm-poland. com. pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. +48 500 614 406

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej - zestaw do eyetrackingu mobilnego wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (2 kpl);
W zakres 2 kpl. wchodzą:
1. Eye Tracker - Mobilny wraz urządzeniem rejestrującym
2. Laptop dedykowany do obsługi Eye Trackera Mobilnego (2 szt)
3. Tablet sterujący obsługą Eye Trackera Mobilnego (2 szt. )
4. Oprogramowanie analityczne do przetwarzania sygnału z Eye Trackera Mobilnego Winno być dedykowane oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych eye trackera. Oprogramowanie to winno umożliwiać powtórkę wideo z badania eye tracking, agregacje danych, wizualizację wyników i obliczeń statystycznych.
5. Tablica Multimedialna do badań wielkopowierzchniowych
6. Sprzęt nagłośnieniowy do prezentacji materiału badawczego
7. Profesjonalny serwer NAS do archiwizacji pomiarów biometrycznych.
8. Elementy wyposażenia dodatkowego (wymienne szybki do eye trackera w tym korekcyjne (2 kpl), dodatkowe akumulatory do urządzeń rejestrujących (2 kpl. ), kable połączeniowe, torby dla urządzeń przenośnych, myszki bezprzewodowe do laptopów).
9. Instalacja, wdrożenie i instruktaż

2. Zakup zestawu do eyetrackingu stacjonarnego wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (4 kpl);
W zakres 4 zestawów do eyetrackingu stacjonarnego wchodzą:
1. Eye Trackier stacjonarny (4 szt. )
2. Laptop dedykowany do obsługi Eye Trackera stacjonarnego (4 szt. )
3. Komputer Stacjonarny i Monitor (23-32 cali z wiernym odzwierciedleniem barw RGB) do prezentacji materiałów w eksperymentach (4 szt. ).
4. Oprogramowanie analityczne do przetwarzania sygnału z Eye Trackera
5. Stelaż do badań eyetrackingowych urządzeń mobilnych tablety / smartfony (4 szt. Stelaż musi umożliwiać obsługę urządzeń mobilnych w sposób naturalny, ale nie zaburzający pomiaru eyetrackingowego. Istotne są więc jego funkcje związane z obracaniem się pomiędzy trybem poziomym a pionowym ustalenie wygodnego kąta widzenia.
6. Elementy wyposażenia dodatkowego (szkła korekcyjne, dodatkowe akumulatory kable połączeniowe, torby dla urządzeń przenośnych, myszki bezprzewodowe do laptopów, klawiatury) – 4 szt.
7. Instalacja, wdrożenie i instruktaż

3. Zakup sprzętu i oprogramowania do FACE TRACKINGU wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (4 kpl).
W zakres zestawu wchodzą:
1. Web CAM Full HD (1080p) dedykowane do rejestracji mimiki twarzy kompatybilne z oprogramowaniem analitycznym (4 sztuki);
2. Licencje oprogramowania analitycznego (dedykowane dla 4 stanowisk badawczo-analitycznych.
3. Instalacja, wdrożenie i instruktaż

Kody CPV:
33. 11. 00. 00 - Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
32. 35. 00 - Sprzęt do edytowania obrazu wideo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNĄ I POZOSTAŁYMI WYMAGANIAMI ZAWIERA ZAŁĄCZONE ZAPYTANIE OFERTOWE.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo:łódzkiePowiat:kutnowskiMiejscowość:Kutno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:
1. Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo-badawczej - zestaw do eyetrackingu mobilnego wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (2 kpl),
2. Zakup zestawu do eyetrackingu stacjonarnego wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (4 kpl),
3. Zakup sprzętu i oprogramowania do FACE TRACKINGU wraz z kosztem instalacji i uruchomienia (4 kpl),
niezbędnych do stworzenia infrastruktury umożliwiającej prowadzenie prac B+R w obszarze badań behawioralnych prowadzonych z wykorzystaniem aparatury do pomiarów biometrycznych oraz ich integracja z tradycyjnymi deklaratywnymi technikami badawczymi stosowanymi w naukach społecznych i gospodarczych.

Przedmiot zamówienia

Kod CPV

33110000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia: Do 60 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

 • Zapytanie ofertowe
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy wraz z protokołami odbioru.

Wiedza i doświadczenie

4. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji dostaw systemów tego samego rodzaju jak objęte przedmiotem zamówienia (Eye Trackery Mobilne, Stacjonarne i Face Tracking) na łączną kwotę min. 500 000 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udokumentowane podpisanymi protokołami odbioru zrealizowanych usług „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie załączono do oferty.

Potencjał techniczny

3. Wykonawca winien posiadać zdolności techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

2. Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Podpisane protokoły odbioru zrealizowanych usług „bez zastrzeżeń” ze strony Zamawiającego, których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie załączono do oferty.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – wymagane dokumenty
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz pozostałymi dokumentami wskazanymi w treści niniejszego zapytania ofertowego muszą być opatrzone datą i podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Łączna cena netto przedmiotu zamówienia: 50%
Okres gwarancji w miesiącach dla przedmiotu zamówienia: 10%
Termin dostawy w dniach przedmiotu zamówienia: 15%
Parametr częstotliwości pracy eye trackera stacjonarnego 25%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G + T + Cz,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S – suma uzyskanych punktów,
C – punkty za łączną cenę netto,
G – punkty za okres gwarancji
T – punkty za termin dostawy
Cz – punkty za parametr częstotliwości pracy eye trackera stacjonarnego
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie na stronie https://bazakonkurencyjnosci. pl/.
Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN
(w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia.

Kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
C = ( Cmin / Cof.. ) x 50
gdzie:
Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. – zaoferowana cena netto danej oferty
C – ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie

Kryterium okres gwarancji w miesiącach przedmiotu zamówienia:
- Okres gwarancji 24 miesięcy 0 pkt,
- Okres gwarancji 25-35 miesięcy - 5 pkt.
- Okres gwarancji 36 miesięcy i więcej - 10 pkt.

Oferty będą ocenione zgodnie ze wzorem:
G = (Gof/ Gmax. ) x 10
Gmax. – maksymalna liczba punktów za okres gwarancji
Gof. – liczba punktów za okres gwarancji w badanej ofercie
G– ilość punktów za udzieloną gwarancję podana w miesiącach, przyznanych danej ofercie

Kryterium termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach:
- Termin realizacji 60 dni 0 pkt,
- Termin realizacji 41-59 dni 5 pkt,
- Termin realizacji 21-40 dni - 10 pkt.
- Termin realizacji do 20 dni - 15 pkt.
T = (Tof/ Tmax. ) x 15
Tmax. – liczba punktów za najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach
Tof. – liczba punktów za proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach w badanej ofercie
T– ilość punktów za termin realizacji przedmiotu zamówienia w dniach przyznana danej ofercie

Kryterium częstotliwość pracy Eye Trackera Stacjonarnego:
- Dostawa w ramach przedmiotu zamówienia co najmniej 1 szt Eye Trackera Stacjonarnego o częstotliwości pracy: 100 Hz, - 0 pkt.
- Dostawa w ramach przedmiotu zamówienia co najmniej 1 szt Eye Trackera Stacjonarnego o częstotliwości pracy: 101 Hz, - 300Hz pkt. – 5 pkt
- Dostawa w ramach przedmiotu zamówienia co najmniej 1 szt Eye Trackera Stacjonarnego o częstotliwości pracy: 301 Hz, - 500Hz pkt. – 10 pkt
- Dostawa w ramach przedmiotu zamówienia co najmniej 1 szt Eye Trackera Stacjonarnego o częstotliwości pracy: powyżej 500Hz pkt. – 25 pkt

Cz = (Czof/ Czmax. ) x 25
Czmax. – liczba punktów za najwyższą częstotliwość pracy Eye Trackera Stacjonarnego (co najmniej 1 szt. )
Czof. – liczba punktów za proponowaną w badanej ofercie częstotliwość pracy Eye Trackera Stacjonarnego (co najmniej 1 szt. )
Cz – ilość punktów za częstotliwość pracy Eye Trackera Stacjonarnego (co najmniej 1 szt. ) przyznana danej ofercie

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA
Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ASM-CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

Adres

Grunwaldzka 5/5

99-301 Kutno

łódzkie, kutnowski

Numer telefonu

500 614 406

Fax

(24) 355 77 03

NIP

7752253397

Tytuł projektu

Inwestycja w laboratorium badawcze ASM NEURO LAB

Numer projektu

POIR. 02. 01. 00-00-0144/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach postępowania wybrano następującego wykonawcę:
1. Digital Force Sp. ; ul. Modlińska 129 lok. U10; 03-186 Warszawa, cena netto - 1 130 340, 00 PLN; data wpłynięcia oferty - 08-05-2017.

Caberg Freeride:: Opinie motocyklistów

Mamy już 21489 opinii o produktach motocyklowych!


R E K L A M A
Zdjęcia przedmiotu

(Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć)


Ostatnie filmy

Pytanie i dyskusje


Aktualnie nie ma żadnych pytań i dyskusji odnośnie produktu.
Kliknij w przycisk poniżej, aby dodać własne pytanie.

+ZADAJ WŁASNE PYTANIE

Opinie motocyklistów

Pozytywne: 0%

Neutralne: 0%

Negatywne: 0%

Przepraszamy, ale nie ma jeszcze opinii dla tego produktu. Zapraszamy do dodania własnej opinii.

OSTATNIO DODANE OPINIE

Zrobiłem tym motorem 2500km. W tym okresie jeździłem również bmw gs 1250 ducati Multistrada v4s, Honda Africa Twin, Triumph Tiger, BMW Xr 1000R....

Super trzymają na boki i do wyprostu. Mogły by być lepsze paski ale to nie problem bo u krawcowej koszt wymiany 5 zł...

Wygodny, bardzo dobrze wykonany i dobrze wyglądający kask. Dość lekki, dobrze wyważony. Podbródek w zestawie. Wyściółka bardzo wysokiej jako�... info/? action=show&id_produktu=15058">

Poprzednio miałem Road 5. Motor BMW r 1250 RT + kufry bagaż na 14 dniowy wyjazd z żoną i fakt po 5000 km było wyraźnie widać ślady zużycia po... info/? action=show&id_produktu=13835">

Piszę swoją opinię po dwóch sezonach spędzonych na motocyklu i zrobionych 9000 tys. km. Mam 180 cm wzrostu i po kilku przymiarkach Malagutti okaz...

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ NA TEMAT PRODUKTU

filtrowanieZamknąć filtrtuneclearremove

filtry

 1. biały 4produkty
 2. brązowy 1produkt
 3. czarny 12produkty
 4. szary 6produkty
 5. zielony
 6. żółty 5produkty
 • Przygotowana technologia Bluetooth
 • wykładzina wewnętrzna zdejmowalna i zmywalna 17produkty
 • Z odpowietrzaniem potylicznym.
 • kobiety
 • panowie
 • kevlar 16produkty
 • Węgiel
 • Włókno szklane
 • claro 19produkty
 • colorido 2produkty
 • resistente a riscos
 • L 13produkty
 • M 11produkty
 • S
 • XL 9produkty
 • XS 14produkty
 • XXL 10produkty

  Przekonaj się o wolności kasków Caberg Freeride! W przeciwieństwie do większości kasków odrzutowych o wyglądzie retro, modele z serii Freeride nie są ani niezdarne ani nieporęczne. Wręcz przeciwnie! Przy masie mniejszej niż 900 gramów należą do prawdziwych wag lekkich w swojej klasie. A jeśli wybierzesz Freeride Carbon, Twój kask Caberg waży 750 gramów. Pomimo wagi lotu nie musisz iść na żadne kompromisy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, dzięki wysokiej jakości materiałom i wykonaniu.

  Spis treści Caberg Freeride

  01. RYGORYSTYCZNE TESTY BEZPIECZEŃSTWA

  02. LEPSZA OCHRONA GŁOWY

  03. WYKŁADZINA WEWNĘTRZNA COOLMAX

  04. RETRODESKRYPTY DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

  05. PODGLĄD WIDEO: FREERIDE RDZEWIEJE

  06. KARTA KATALOGOWA: CABERG FREERIDE

 • Nowy

  CABERGKask odrzutowy CABERG FREERIDE TATTOO Kask odrzutowy CABERG FREERIDE TATTOO

  1 027, 50 zł

  incl. Vat, plus Wysyłki
  Dostawy do krajów spoza UE mogą obowiązywać
  dodatkowych ceł, podatków i opłat. Kask odrzutowy CABERG FREERIDE TROPHY Kask odrzutowy CABERG FREERIDE TROPHY 1 027, 50 złKask odrzutowy CABERG FREERIDE NUKE Kask odrzutowy CABERG FREERIDE NUKE 1 027, 50 zł

  Kask odrzutowy CABERG FREERIDE MONO Kask odrzutowy CABERG FREERIDE MONO 856, 24 zł

  Otwarty kask CABERG FREERIDE MAORI Otwarty kask CABERG FREERIDE MAORI 950, 96 zł

  Kask odrzutowy CABERG FREERIDE OLD Kask odrzutowy CABERG FREERIDE OLD
  1 041, 82 złKask odrzutowy CABERG FREERIDE FORMULA Kask odrzutowy CABERG FREERIDE FORMULA

  950, 96 zł

  -40%

  Kask odrzutowy CABERG FREERIDE BRUSHED Kask odrzutowy CABERG FREERIDE BRUSHED 713, 10 zł

  CABERG FREERIDE RUSTY FREERIDE RUSTY 1 113, 13 złCABRG FREERIDE IRON CABRG FREERIDE IRON 1 051, 10 złCABERG FREERIDE KARBON FREERIDE KARBON
  1 284, 39 złCABERG FREERIDE / DOOM VISOR przezroczysty i przyciemniony FREERIDE / DOOM VISOR przezroczysty i przyciemniony
  147, 00 złMechanizm daszka CABERG FREERIDE kpl. Mechanizm daszka CABERG FREERIDE kpl. 37, 58 zł

  * Wszystkie ceny wraz z prawem VAT, plus Wysyłka

 • Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik uruchomienia i instalacji sprzętu Caberg Freeride