Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I

Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I to kompleksowe i szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania i konserwacji pralki Aeg Favorit 88009 I. Podręcznik zawiera wszystkie potrzebne informacje, aby zapewnić bezproblemową eksploatację i zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, elektronicznym lub innym awariom. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące optymalnego użytkowania urządzenia, w tym wskazówki dotyczące dbania o pralkę, konserwacji filtrów, czyszczenia części, instalacji i ustawień. Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I to kompendium wiedzy, które może pomóc w optymalizacji wykorzystania pralki i zapobieganiu awariom.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I

„PRINCE® – Skuteczne zarządzanie projektami”

PRINCE2® – Managing Sucessful Projects” 6th edition (2017) wersja polska

Licencja: AXELOS

PRINCE2® (Projects In Controlled Environments) to metoda oparta na procesach, która zapewnia podstawowe elementy zarządzania projektami. PRINCE2® pomaga organizacjom prywatnym, publicznym i trzeciego sektora skutecznie dostarczać nowe produkty i usługi oraz wprowadzać transformacyjne zmiany.

Jest to ogólne narzędzie najlepszych praktyk, które można dostosować do potrzeb każdej organizacji i można je wykorzystać do zarządzania projektami dowolnego typu i skali.

Wskazówki dotyczące zarządzania udanymi projektami za pomocą PRINCE2® 6th Edition kładą nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak dostosować ją do złożoności i wymagań projektu.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-33-5

Jak kupić podręcznik PRINCE2® w wersji papierowej?

Od 1. 2. 2022:

 • Podręcznik PRINCE2® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.
 • Wersję papierową podręcznika można kupić, tylko poprzez akredytowane organizacje szkoleniowe (ATO).

Podręczniki w wersji papierowej potrzebne są do przygotowania się do egzaminów Practitioner i Re-certification, oraz osobom, które wolą wersje papierową książki.

W sprawie papierowej wersji podręcznika PRINCE2® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: info@skills. pl lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

„Zarządzanie ryzykiem: Przewodnik dla praktyków”

Podręcznik „Management of Risk: Guidance for Practitioners”, 3rd Edition wersja polska

Licencja: AXELOS

M_o_R® (Zarządzanie Ryzykiem) zapewnia ramy zarządzania ryzykiem uwzględniające różne aspekty organizacji: strategiczne, programowe, projektowe i operacyjne. Łączy zasady, podejście i procesy oraz oferuje porady, w jaki sposób należy je wdrożyć, w zależności od wielkości wpływu ryzyka na cele.

Wytyczne M_o_R® 3rd edition są idealne dla każdej organizacji lub osoby fizycznej wymagającej wskazówek dotyczących kontrolowanego podejścia do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka w perspektywie strategicznej, programowej, projektowej i operacyjnej. Fundacja M_o_R skierowana jest do Menadżerów Zmiany Biznesu, Menadżerów Programów i Projektów, Menadżerów Ryzyka, pracowników i managerów Wsparcia Biznesu, Programów i Projektów, kadry operacyjnej i managerów. Dotyczy to również pracowników i menedżerów z innych dyscyplin, w szczególności tych odpowiedzialnych za ustanawianie standardów i/lub ich integrację z MoP®, MSP® i PRINCE2®.

Wydawca: PeopleCert
Autor: Axelos
Język: polski
Typ: Książka
ISBN: 978-9925-600-40-3

Jak kupić podręcznik MoR® w wersji papierowej?

Od 1. 2022:

 • Podręcznik MoR® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
 • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

  W sprawie papierowej wersji podręcznika MoR® zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

  „MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami”

  Podręcznik „Managing Successful Programmes” 4th Edition, wersja polska

  Licencja: AXELOS

  Metoda MSP została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać najczęstszym wyzwaniom, jakie napotykają organizacje prowadzące inwestycje w zmiany. Podręcznik został zaprojektowany w celu dostosowania programów i projektów do strategii organizacyjnej i zapewnienia zarządzania.

  Wytyczne 4 edycji MSP są odpowiednie dla kierowników projektów, kierowników zmian biznesowych, ekspertów i doradców pracujących w biurze programowym, a także dla innych specjalistów / ról kierowniczych zaangażowanych we wspieranie programów zgodnie z wytycznymi MSP.

  Wydawca: PeopleCert
  Autor: Axelos
  Język: polski
  Typ: Książka
  ISBN: 978-9925-600-41-0

  Jak kupić podręcznik MSP® w wersji papierowej?

  Od 1. 2022:

  • Podręcznik MSP® w postaci e-book można kupić, tylko z voucher’em na egzamin Foundation
  • Voucher’y na egzaminy Practitioner i Re-certification są sprzedawane bez podręcznika.

   W sprawie papierowej wersji podręcznika MSP® 2017 zapraszamy do kontaktu z nami e-mailem: lub telefonicznie: + 48 60 333 666 3

   © 2022, admin. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prosimy o kontakt z autorem w celu wykorzystania treści. portal@skills. pl

   To trwające trzy lata wspólne działanie zakończyło się w 2008 r., a jego wyniki zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie, którego realizację rozpoczęto w 2009

   r. baza wiedzy i forum, na którym na bieżąco udziela się porad, podręcznik najlepszych praktyk i nowa strategia szkoleń, która

   ma uzupełniać programy szkoleniowe w zakresie nadzoru rynku na szczeblu krajowym.

   Diese auf drei Jahre befristete gemeinsame Maßnahme endete 2008 und brachte

   eine

   Vielzahl von Ergebnissen, die in

   einem

   2009 angelaufenen Folgeprojekt weiter ausgearbeitet werden:

   letztere als Ergänzung zu Fortbildungssystemen für die Marktüberwachung auf nationaler Ebene.

   i upowszechniający stosowanie specjalnych form współpracy organów administracji celnej zgodnie z Drugą konwencją neapolitańską 2008 r.

   und weiteren Nutzung spezieller Kooperationsformen für Zollverwaltungen auf der Grundlage des Übereinkommens Neapel II 2008.

   Wkład w powstanie ekspertyzy i w finansowanie warsztatów regionalnych OBWE dotyczących podręcznika najlepszych praktyk w dziedzinie broni strzeleckiej i lekkiej w Azji Centralnej.

   Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu zachęca się do organizowania szkoleń dotyczących oszacowania wieku,

   Das

   Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen wird aufgefordert, Schulungen zur Altersbestimmung zu organisieren,

   Obecnie, w ścisłym porozumieniu z partnerami G8 oraz Szwecją i Turcją,

   Zjednoczone Królestwo koordynuje prace nad opracowaniem załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

   i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa MANPADS.

   Es koordiniert gegenwärtig außerdem in enger Übereinstimmung mit den G8-Partnern und Schweden und

   in deren Mittelpunkt die Verwaltung von Beständen und die Sicherheit von MANPADS stehen wird.

   W reakcji na zdarzenia powodziowe z lata/jesieni 2002, dyrektorzy wodni i Komisja podjęli działanie w sprawie ochrony przeciwpowodziowej,

   Als Reaktion auf die Hochwasserereignisse von Sommer und Herbst 2002 begannen die Wasserdirektoren und die Kommission

   eine

   Aktion zum Hochwasserschutz;

   Wydziały będą odwoływać aktualnych wydań i najlepszych praktyk podręcznika New Jersey Jezdnia projekt; AASHTOGuide Rozwoju rowerowe dla zwierząt; AASHTO Przewodnik dla planowania, Budowa i działanie pieszych dla zwierząt; Podręcznik jednolitych urządzeń sterowania ruchem; NACTO

   Miejskie Bikeway Projektowe i inne kryteria projektowe jak to konieczne, dążenie do zrównoważenia wszystkich potrzeb, kiedy repaving lub rekonstrukcji ulice.

   Abteilungen werden aktuelle Ausgaben und Best Practices von New Jersey Roadway Design Manual Referenz;

   die

   AASHTOGuide für

   die

   Entwicklung

   der

   Fahrrad Einrichtungen; AASHTO Leitfaden für

   die

   Planung, Design und Betrieb von Fußgängerräumen; das Handbuch

   der

   Uniform Traffic Control Devices;

   der

   NACTO Stadt Bikeway Design Guide und andere Designkriterien wie nötig, Streben um alle Bedürfnisse zu balancieren, wenn Neuasphaltieren oder Rekonstruktion von Straßen.

   Alternatywne regulacje(subwencjonowanie wielostronnych projektów w dziedzinie ładu publicznego, podręczniki, katalogi najlepszych praktyk, wzajemna weryfikacja)

   już funkcjonują, nie okazały się wszakże wystarczającymi dla zapewnienia ram ogólnych zasad współpracy.

   Alternativen hierzu(Bezuschussung multilateraler Projekte im Bereich der Strafverfolgung, Handbücher, Katalog bewährter Praktiken, Peer Review)

   gibt es bereits, doch haben sie sich bei dem Vorhaben, gemeinsame Grundsätze für die Zusammenarbeit zu entwickeln, als unzureichend erwiesen.

   W celu umożliwienia wykorzystania w pełnym zakresie skutecznej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk Rada wezwała do szerokiego rozpowszechniania wspomnianego podręcznika w sposób zapewniający jego dostępność, w wersji zaadaptowanej do potrzeb konkretnych odbiorców”str. 37.

   Damit ein größtmöglicher Nutzen aus dem erfolgreichen Austausch von Erfahrungen und bewährten Praktiken gezogen werden kann, fordert der Rat eine umfassende, einfache und an die angestrebte Zielgruppe angepasste Verbreitung dieses Handbuches“ S.

   Wymiana poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk poprzez dyskusje w ramach komitetu CPC i specjalnych warsztatów zostanie wykorzystana do opracowania wspólnych standardów i technik, podręczników i innych dokumentów zawierających wskazówki dla użytkowników CPC, takich jak wytyczne

   i najczęściej zadawane pytania.

   Der Austausch von Meinungen, Erfahrungen und vorbildlichen Verfahren in den Sitzungen des Ausschusses und in den Fachworkshops wird der Entwicklung von gemeinsamen Standards und Techniken, Handbüchern und sonstigen Unterlagen für die Nutzer zugute kommen z. B. Leitlinien

   sowie häufig gestellte Fragen.

   W 2009 r. pojawią się trzy nowe inicjatywy Komisji:

   ukaże się trzecie wydanie podręcznika integracji, powstanie Europejskie Forum Integracji, które ma służyć zwiększeniu zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w naszą pracę, a także strona internetowa poświęcona integracji- jedyny portal informacyjny na temat integracji, promujący wymianę najlepszych praktyk wśród interesariuszy w sferze integracji.

   Im Jahr 2009 erscheinen drei neue Initiativen

   der

   Kommission:

   Die

   dritte Ausgabe des Handbuchs zur Integration,

   das

   Europäische Integrationsforum,

   das die

   Zivilgesellschaft weiter in

   die

   Fortführung unserer Arbeit einbeziehen wird, und eine Integrationswebsite,

   die

   als einheitliches Portal für Informationen zum Thema Integration und zur Förderung

   des

   Austauschs bewährter Verfahren zwischen

   den

   Beteiligten auf

   dem

   Gebiet

   der

   Integration dienen soll.

   Ponadto Komisja wzywa europejskie organizacje normalizacyjne do opracowania

   podręczników 

   najlepszych praktyk w zakresie wdrażania usług korzystających z protokołu IPv6.

   Darüber hinaus ruft die Kommission die europäischen Normungsorganisationen auf, Anleitungen zu empfehlenswerten Verfahren beim Einsatz von IPv6-gestützten Diensten

   zu

   entwickeln.

   Włochy miały także udział w przyjęciu

   podręcznika

   OBWE dotyczącego najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej.

   Italien hat ebenfalls zur Annahme des OSZE-Leitfadens für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigetragen.

   Zjednoczone Królestwo miało istotny udział w podręczniku OBWE dotyczącym najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

   opublikowanym we wrześniu 2003 r.

   Das Vereinigte Königreich hat wesentlich zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen, der

   im September 2003 veröffentlicht wurde,

   Hiszpania miała znaczny udział w najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej,

   który został przedstawiony na jedenastym posiedzeniu rady ministerialnej w grudniu 2003 r.

   der auf dem 11. Treffen des Ministerrates im Dezember 2003 vorgestellt wurde,

   Niemcy miały m. in. udział w dwóch rozdziałach

   podręcznika

   OBWE na temat najlepszych praktyk w dziedzinie ręcznej i lekkiej broni palnej oraz wystąpiły,

   wraz z Niderlandami i Norwegią, z inicjatywą dotyczącą harmonizacji przepisów w dziedzinie pośrednictwa.

   Hat es unter anderem zwei Kapitel zu dem OSZE-Leitfaden für bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beigesteuert und gemeinsam mit

   den Niederlanden und Norwegen eine Initiative zur Harmonisierung der Vorschriften über Vermittlungstätigkeiten vorgelegt.

   W ramach OBWE Niemcy przygotowały projekt

   rozdziału na temat transportu amunicji mającego się ukazać podręcznika

   najlepszych praktyk

   OBWE w dziedzinie amunicji i aktywnie uczestniczyły w opracowywaniu załącznika do podręcznika najlepszych praktyk OBWE w dziedzinie broni strzeleckiej

   i lekkiej dotyczącego zarządzania zapasami i bezpieczeństwa przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych MANPADS.

   Im Rahmen der OSZE hat Deutschland ein

   Kapitel

   über

   den Transport von Munition für den geplanten OSZE-Leitfaden

   über bewährte Praktiken

   betreffend Munition erstellt und hat sich aktiv an der Ausarbeitung einer Anlage zum OSZE-Leitfaden über bewährte Praktiken betreffend Kleinwaffen und leichte Waffen beteiligt;

   dabei ging es um die Verwaltung der Bestände und die Sicherheit von tragbaren Luftabwehrsystemen MANPADS.

   Będzie wspierać programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz wymianę najlepszych praktyk, aby doprowadzić do rozwoju doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości oraz wyda

   podręcznik

   strategiczny na temat edukacji na rzecz przedsiębiorczości,

   aby wspomóc rozpowszechnianie, wpływ i jakość edukacji na rzecz przedsiębiorczości w Europie.

   Spezifische Schulungsprogramme für Lehrerinnen und Lehrer wie auch den Austausch bewährter Verfahren unterstützen, um die Lehrkräfte im Bereich Unternehmertum besser zu schulen, und ein Strategiehandbuch über die Ausbildung zur Unternehmertätigkeit erstellen, um die Verbreitung, die

   Wirkung und die Qualität der Ausbildung in diesem Bereich in Europa zu steigern.

   Sporządzania informacji mających na celu wyjaśnienie, interpretację i uproszczenie norm europejskich lub europejskich dokumentów normalizacyjnych,

   w tym sporządzania

   podręczników

   użytkownika, informacji o najlepszych praktykach oraz prowadzenia działań uświadamiających;

   Die Erstellung von Informationen, mit denen Europäische Normen oder europäische Normungsprodukte erklärt, ausgelegt

   und vereinfacht werden können, beispielsweise Benutzerhandbücher, Informationen über vorbildliche Verfahren und Sensibilisierungsmaßnahmen;

   Poprawiona wersja podręcznika zostanie wkrótce opublikowana i będzie zawierała rozdziały dotyczące

   praktyk

   związanych z wydawaniem zezwoleń,

   najlepszych 

   praktyk dotyczących interpretacji wybranych kryteriów

   oraz wymogi związane z przekazywaniem informacji do rocznego sprawozdania UE.

   und Anforderungen in Bezug auf

   die

   Unterbreitung von Informationen für

   den

   EU-Jahresbericht enthält.

   i wzmocnienia agencji pracy czasowej oraz biur pośrednictwa.

   Podręcznik ten będzie się opierał na„Międzynarodowym instrumencie umożliwiającym śledzenie” i na

   najlepszych praktykach

   międzynarodowych opracowanych w międzynarodowych standardach kontroli

   broni strzeleckiej ONZ31 i zostanie przekazany organom ścigania we wszystkich państwach członkowskich.

   Dieses Handbuch, das auf dem Internationalen Rückverfolgungsinstrument und den internationalen bewährten Verfahren im Rahmen des Internationalen Standards der Vereinten Nationen

   für die Kontrolle von Kleinwaffen (ISACS)31 basiert, wird an alle Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten verteilt.

   Kryteria udziału oraz procedury rejestracji i zatwierdzania pozostaną te same; dotychczasowe narzędzia promocyjne i inspiracyjne, takie jak broszura promocyjna,

   wytyczne tematyczne, podręcznik dla lokalnych organizatorów kampanii i przewodnik po

   najlepszych praktykach

   zostaną zaprojektowane od nowa i rozszerzone.

   Die

   Teilnahmebedingungen und

   die

   Anmelde- und Validierungsverfahren ändern sich nicht;

   die

   Werbe- und Hilfsmittel wie

   die

   Informationsbroschüre,

   thematische Leitlinien, das Handbuch für Organisatoren von lokalen Kampagnen und

   der

   Leitfaden für bewährte Praxis werden überarbeitet und erweitert.

   Działania muszą być prowadzone w oparciu o wyraźny mandat, posiadać wyraźne ramy czasowe i

   zaplanowane cele np. zalecenia polityczne lub podręczniki, kompendia przykładów

   najlepszych praktyk.

   Dabei müssen sich die entsprechenden Aktivitäten auf genaue Aufgabenbeschreibungen,

   Zeitpläne und Ergebnisvorgaben stützen z. strategische Empfehlungen oder Handbücher, Kompendien vorbildlicher Verfahren.

   Podręcznik dobrych i najlepszych praktyk w zakresie zbierania papieru i tektury do recyklingu jest głównym rezultatem zintegrowanych prac prowadzonych przez partnerów projektu IMPACTPapeRec. Można go pobrać w formacie PDF, klikając na przycisk poniżej. Niektóre materiały (Narzędzie ewaluacyjne, arkusze informacyjne i drzewo selekcji) są dostępne tylko w Internecie.

   Download the handbook

   Introduction and objectives of the handbook

   1. Wprowadzenie
   2. Opis podręcznika i celów
   3. Definicje
   4. Obecna sytuacja w różnych regionach Europy

   1. Introduction

   Obecnie do produkcji papieru i tektury w UE wynosi 91 mln ton rocznie. W 2015 zużycie papieru i tektury wyniosła 82, 5 mln ton. 71, 5% wszystkich papieru spożywane w Europie zostało poddane recyklingowi, sumowanie 59 mln ton, które zostały zebrane z gospodarstw domowych, commerces, przemysłu i biura. Papier, stopień recyklingu jest zatem 71, 5%. Wkład PfR do mieszanki surowców przemysłu papierniczego Europejskiej wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat z 25 mln ton w 1991 do 47, 7 mln ton w 2015.
   Jednak ten wzrost dostępności papier do recyklingu (PfR) nie miało miejsce we wszystkich państwach UE, a jest to szczególnie prawdziwe w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto jakość materiałów zebranych nie zawsze spełnia wymagania recyklingu papieru. Bez dodatkowych środków te dwa fakty będą sprawiają, że trudno nadążyć za wzrost kolekcji PfR, obserwowane w ostatnich latach.

   Projektu w związku z tym koncentruje się na krajach, gdzie papier i Zarząd nadal w dużej mierze kończy się w pozostałych odpadów lub gdzie dominują kolekcji schematu jest zmieszane (tj. papier jest oddzielona od pozostałych odpadów, ale są zbierane, miesza się z innych surowców wtórnych takich jak metali i tworzyw sztucznych). Kraje te ostrości są Bułgaria, Polska i Rumunia z pierwszej kategorii i Francji i Wielkiej Brytanii od drugiego.

   Przeczytaj więcej na temat projektu tutaj. Głównym efektem prac przeprowadzonych w ramach projektu IMPACTPapeRec, ten "dobry i najlepszych praktyki podręcznik" zawiera cenne informacje, aby pomóc w różnych regionach Europy, zwiększyć ich papier do recyklingu poziom zbierania i wspierając ich w wdrożenie najlepszych procedur zbierania i te praktyki, które przyniesie lepsze rezultaty.
   Aby upewnić się, że niniejsze wytyczne rozwiązuje kluczowe aspekty i jest łatwe w obsłudze, partnerzy projektu zostali poproszeni o ich regularne sprzężenie zwrotne i sprawdzania poprawności zawartości.
   Aby poprawić rozwój i promocję dobrych i najlepszych praktyk w kolekcji papieru jest potrzeba wspólnej oceny i porównywania metodologii. Metodologia ta jest całkowicie opisane w 2. 2 elementu dostarczanego. projektu. Podręcznik obejmuje zatem cenne informacje dla kolekcji PfR, zatwierdzoną w pięciu krajach, które są celem projektu (Bułgaria, Francja, Polska, Rumunia i UK). To zintegrowane podejście skutkuje obecny Podręcznik, który zapewnia:

   ja. Baza wiedzy na obecne strategie, koncepcje i działania w najlepsze wyniki gmin i regionów Europy.
   II. Synteza dobrych i najlepszych praktyk w kolekcji papier do recyklingu.
   III. Wnioski i zalecenia odnoszące się do tworzenia i wdrażania dobrych i najlepszych praktyk.
   IV. Kontakty dla dalszych informacji.
   Ten "dobry i Podręcznik najlepszych praktyk" może służyć jako wytyczne dla decydentów i gminy do opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla kolekcji etapu PfR.

   W celu rozróżnienia dobra praktyka (GP) i najlepsze praktyki (BP) jest następująca: zamiast celowania, aby osiągnąć abstrakcyjne stan idealny, użytkownik pobiera zainspirowany istniejących praktyk, które są już wdrożone i pracują już gdzie indziej.

   Dodatkowo "Dobry i najlepszych praktyki podręcznik" ma dwa formaty, format papieru do pobrania i wersji sieci web, która zawiera interaktywne narzędzie do zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników z różnych krajów europejskich. Jest to również dokument życia, który będzie aktualizowany do stycznia 2018 r.

   3. Definitions

   Można znaleźć wszystkie definicje używanych w projekcie tutaj. Przemysł celulozowo -papierniczych w Europie został poddany ciągłego wzrostu ciągu ostatnich kilku lat, co spowodowało wzrost ilości papieru dla recyklingu (PfR) i papieru spożywane do 59 mln ton w 2015 r. (1). Popyt na PfR w Azji wzrosła jeszcze bardziej. Spośród 58 mln ton zbierane 10 mln zostały wywiezione do Azji.

   W kontekście globalnym dostępność europejskich PfR jako surowiec zmusiła przemysł i władze do zwiększenia działań w celu zapewnienia stałego i zrównoważonego zamówień PfR. Wszystkie zebrane PfR jest obecnie recyklingowi z poziomu zbierania PfR równa PfR recyklingu stawki, z wyjątkiem przypadków, w których jakość zebranych materiałów nie spełnia wymagania przemysłowe (tj. Wysoka zawartość mokre, obecności zanieczyszczeń). Tych przypadkach również są rozwiązywane w projekcie IMPACTPapeRec. Wszystkich ten przemyślanej, bieżące EU recyklingu papieru stopa osiągnęła 71, 5% w 2015 r. (1), jak to już wymienione. Projekt koncentruje się na tych krajów z niskiego i średniego średni papier recyklingu w celu zwiększenia ich recyklingu występy.

   Recykling papieru Europejskiej stawki 1991-2015

   Pomimo wysokiej zbierania i recyklingu stosunek (prawie 90%) (1) z papieru i tektury z commerces i przemysłu (stosowane w różnych zastosowań przemysłowych, czyli tektury falistej, papieru biurowego) dzięki wdrożeniu konkretnych przemysłowych systemów zbierania PfR, nadal istnieje margines do poprawy gromadzenia i recyklingu pod względem municipal PfR. Teoretycznie, 80% gospodarstw domowych papieru jest do odzyskania (pozostałe 20% jest nie do odzyskania ze względu na jego cechy; tj. papier toaletowy, Tapeta, tkanki) (1). Ponadto trendy polityki ustanowienia stopniowy wzrost w odzyskiwania procenty, jak również ustalania priorytetów, recyklingu i odzysku, w tym kolejności i unikanie przez składowisko odpadów. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe. jpg" alt="" width="782" height="435" srcset="https://impactpaperec. jpg 782w, https://impactpaperec. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe-300x167. eu/wp-content/uploads/2017/05/Paper-recycling-rate-in-Europe-768x427. jpg 768w" sizes="(max-width: 782px) 100vw, 782px" data-old-src="data:image/svg+xml, %3Csvg%20xmlns='http://www. org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20782%20435'%3E%3C/svg%3E" data-lazy-srcset="https://impactpaperec. jpg"/>Gdy UE paper i zarządu zbierania i recyklingu są analizowane (patrz rysunek powyżej z reprezentatywnych kraje Europy Północnej i Południowej, Wschodniej i centralnej), jest godny uwagi różnica między systemami innej kolekcji, używane w Europie. W zależności od regionów za zatrudnionych jest trzech różnych systemów: ① oddzielne Door to Door kolekcji z papieru i tektury z innych strumieni odpadów, ② Bring Bank witryn osobne papieru i tektury z innych strumieni odpadów, ③ wraz z innych surowców wtórnych takich jak szkło i plastik.

   Więcej faktów recyklingu tutaj.

   [3] Odpady ramowej dyrektywy 2008/98/WE

Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik najlepszych praktyk Aeg Favorit 88009 I