Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351

Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351 może być prosta i szybka, jeśli wykonuje się je regularnie. Aby zapewnić bezpieczne i zgodne z zaleceniami użytkowanie, należy regularnie czyścić i konserwować urządzenie. Regularne czyszczenie składa się z czyszczenia obudowy, wyłącznika głównego, przycisków, wyświetlacza, klawiatury, otworów wentylacyjnych i okablowania. Wycieranie plam na obudowie i wyświetlaczu powinno odbywać się wilgotną szmatką lub miękką ściereczką nasączoną w ciepłej wodzie z mydłem. Dla głębszego czyszczenia lub usunięcia zanieczyszczeń, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Konserwacja może obejmować wymianę części, które wymagają wymiany lub naprawy, w celu poprawy wydajności, usunięcie zanieczyszczeń lub zapewnienie bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

15. 3. 1 Måluppfyllelse av nationella och regionala miljökvalitetsmål

Nationella

Miljömål Regionala miljömål Måluppfyllelse Analys

2 Frisk luft

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärdens inte skadas. Delmål för kvävedioxid, marknära ozon, flyktiga organiska ämnen, partiklar och benso(a)pyren har fastställts.

Förhindrar inte måluppfyllelse

Planförslagets genomförande medför utsläpp av förorenande ämnen till luft i begränsad omfattning.

Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas.

4 Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Senast år 2011 ska åtgärder för att minska utsläppen från länets betydande utsläppskällor av miljögifter vara fastlagda och påbörjade.

Den planerade efterbehandlingen av Viscariagruvan innebär att föroreningsspridning från området förhindras. Utsläpp av metaller och förorenande ämnen regleras genom miljöbalken och särskilda tillstånd.

8 Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Delmål som gäller utsättning av djur och växter, oreglerade vattendrag, vandringshinder, uttag av fisk, skogsavverkning i kantzoner och omprövning av vattenverksamhet har fastställts.

Gruvverksamhetens eventuella utsläpp till sjöar och vattendrag i närområdet är mycket begränsad. Åtgärder för att skydda de närliggande vattendragens funktion kommer att regleras inom ramen för tillståndsprövning enligt miljöbalken.

9 Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Lokalisering och utformning av verksamheten innebär att värdefulla grundvattenförekomster inte tar skada.

11 Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Kulturhistoriska värden med koppling till våtmarker ska bevaras och stärkas. Våtmarkernas betydelse som foderresurs för rennäringen ska bevaras och utvecklas. verksamheten utförs så att värdefulla våtmarksmiljöer så långt det är möjligt inte tar skada.

14 Storslagen fjällmiljö

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Natur- och kulturvärden i fjällen ska bevaras och utvecklas så att de är en resurs för en hållbar utveckling av ett län där människor har möjlighet att leva och verka.

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverkar förutsättningar för måluppfyllelse.

15 God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Genomförandet av planförslaget bedöms inte motverka en god hushållning med mark och vatten.

Möjligheten till återvinning av uppkomna restprodukter ska eftersträvas.

16 Ett rikt djur- och växtliv

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. bedöms inte medföra att viktiga naturmiljöer och skyddsvärda arter tar skada.

15. 2 Måluppfyllelse allmänna hänsynsregler

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel ska alla som bedriver eller avser att bedriva enverksamhet vidta de skyddsåtgärder och den försiktighet som behövs för att förebygga, hindra ellermotverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Bevisbörderegeln - 2 kap. 1 § miljöbalken

Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtaren åtgärd som ska visa att hänsynsreglerna följs. Detta görs i detaljplaneförslaget med tillhörandeMKB.

Kunskapskravet - 2 kap. 2 § miljöbalken

Kunskapskravet bedöms uppfyllas. I den utarbetade detaljplanen har befintliga miljövärdenidentifierats inom planområdet och i dess direkta omgivning.

Försiktighetsprincipen - 2 kap. 3 § miljöbalken

Försiktighetsprincipen bedöms uppfyllas genom att tillståndsprövning enligt miljöbalken görs förden industriella verksamheten inom planområdet.

Substitutionsprincipen – 2 kap. 6§ miljöbalken

Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen men kommer att beaktas i verksamheterinom området.

Hushållnings- och kretsloppsprinciperna - 2 kap. 5 § miljöbalken

Denna regel kan främst beaktas i verksamheten och har inte påverkat arbetet med detaljplanen.

Lokaliseringsprincipen - 2 kap. 6 § miljöbalken

Lokaliseringsprincipen innebär att man ska välja en sådan plats att verksamheten kan bedrivas medminsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Malmens lokalisering går inte attändra och därför har inte regeln beaktats.

Skälighetsregeln - 2 kap 7 § miljöbalken

Denna regel har inte påverkat arbetet med detaljplanen utan kommer att beaktas i verksamheterinom området. I tillståndsprövningen gör prövningsmyndigheten en skälighetsbedömning av ivilken utsträckning krav på hänsyn kan ställas för verksamheten.

Skadeansvaret - 2 kap. 8 § miljöbalken

Stoppregeln – 2 kap. 9 § miljöbalken

Stoppregeln innebär att om risken för att människors hälsa och miljön påverkas väsentligt av denplanerade detaljplanen kommer verksamheten att omprövas.

16 REFERENSER

Artportalen. (den 08 11 2010). Artportalen. Hämtat från Artportalen: www. artportalen. se

Banverket. (2008). Kiruna, ny järnväg - Miljökonsekvensbeskrivning, järnvägsplaner 01, 02 och 04.

Enetjärn Natur AB. (2010). Inventering och bedömning av naturvärden och vattenmiljöer.

Peruavaara-Nihkagobba (Viscariagruvan) - Planerad gruvbrytning i Kiruna kommun, Norrbottenslän. Umeå: Enetjärn Natur AB.

Enetjärn Natur AB (2011) Biologiska vattenundersökningar Viscaria 2011, Komplettering avundersökningar genomförda 2010, Kiruna kommun, Norrbottens län

Geoinova AB (2011) Sjömätning Viscaria 2011

IVL (2011) Resultat från 25 års mätningar inom URBAN-mätnätet. Luftkvaliteten i Sverige 2010och vintern 2010/11. IVL Svenska Miljöinstitutet rapport B1996.

IVL. Luftkvalitet i Sverige 2009 och vintern 2009/2010. Resultat från mätningar inomUrbanmätnätet.

Kiruna kommun. (2006). Fördjupad översiktsplan Kiruna C.

Kiruna kommun. Miljöplan. Hämtat från Kiruna kommun miljö och natur:

www. kommun. kiruna. se/Miljo-och-natur/Miljorapporter/Miljoplan

Kiruna kommun. (den 02 12 2010). Miljöövervakning vatten. Hämtat från Kiruna kommun:

http://www. se/Miljo-och-natur/Miljoskydd/Miljoovervakning/Miljoovervakning-vatten/

Kiruna kommun (2011) Behovsbedömning av detaljplan för del av Kiruna 1:1 Viscariagruvan,ändring av detaljplan för vindkraft och tömning av sjö inom befintlig plan

Kiruna kommun (2011) Detaljplanprogram för del av Viscariagruvan, Kiruna 1:1, JukkasjärviKronoöverloppsmark 1:1, Planbeskrivning,

LKAB. (2010a). Miljörapport 2009. Kiruna: LKAB.

LKAB. (2010b). Miljörapport Viscaria AB 2009. Kiruna: Viscaria AB.

Länsstyrelsen Norrbotten. (2007). Bevarandeplan Natura 2000 Rautas SE0820243.

Länsstyrelsen Norrbotten. (2007b). Bevarandeplan Natura 2000, Torne och Kalix älvsystemSE0820430.

Länsstyrelsen Norrbotten. (den 28 10 2010). Våtmarksinventeringen. Hämtat från Länsstyrelsen iNorrbotten: http://www. bd. lst. se/vmi/Startpage. aspx

Naturvårdsverket. Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. Bilaga A till handbok2007:4. Naturvårdsverket. (2011). Luftguiden. Handbok 2011:1.

Naturvårdsverket. Sveriges miljömål för ett hållbart samhälle. Hämtat från

Naturvårdsverket: http://www. naturvardsverket. se/sv/Sveriges-miljomal--for-ett-hallbart-samhalle/

SGU (2006) Karta samt beskrivning över grundvattnet i Norrbottens län. Serie Ah nr 24.

SGU (2012) SGU:s brunnsarkiv, http://www. sgu. se/

SMHI (2006) Vindstatistik för Sverige 1961-2004. SMHI Meteorologi, Nr 121SMHI (2002). Län och huvudavrinningsområden i Sverige, Faktablad nr 10

VMI (den 28 10 2010). Hämtat från SLU Våtmarksinventeringen:

http://www-vmi. slu. se

Zamrażarka nordland (nie znam modelu)

Michalmisza6 11 Jan 2022 (0)

Household and Heating Systems Instructions

11 Jan 2022 17:222370
Michalmisza6Amica GA20E80 - instrukcja dla kuchenki mikrofalowej

240sx 11 Jan 2022

11 Jan 2022 07:461014
240sxInstrukcja obsługi, Pralka Mastercook, Full Electronic, PFSE-844, 1044, 1244

240sx 06 Jan 2022

06 Jan 2022 22:34819Poszukiwana instrukcja: pralka- Mastercook PFSE-884

240sx 21 Dec 2021

21 Dec 2021 12:18285Instrukcja obsługi kotła CO Potterton Suprima 30, 40, 50, 60, 70, 80

obiwan_bartek 22 Nov 2021

22 Nov 2021 22:40357
obiwan_bartekInstrukcja obsługi pralkosuszarki Siemens WD61430

mrice 15 Nov 2021

15 Nov 2021 16:29240
mriceInstrukcja obsługi zmywarki Privileg Geschirrspuler 46550i

mrice 14 Nov 2021

14 Nov 2021 23:49180Instrukcja obsługi zmywarki Indesit D64 EU

14 Nov 2021 23:47156Instrukcja obsługi zmywarki Siemens SGS55M12EU

14 Nov 2021 23:45195Instrukcja obsługi zmywarki Siemens SE24M256EU

14 Nov 2021 23:43138Instrukcja obsługi zmywarki Bosch SRS

14 Nov 2021 23:40432Instrukcja obsługi suszarki Siemens WTXL2400

14 Nov 2021 23:36192Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm T57900

14 Nov 2021 23:35183Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 58800

14 Nov 2021 23:32273Instrukcja obsługi suszarki AEG Lavatherm 57900

14 Nov 2021 23:30Instrukcja obsługi pralki Polar PWA630

14 Nov 2021 23:24141Instrukcja obsługi pralki Siemens Siwamat 9103 / 9123

14 Nov 2021 23:22399Instrukcja obsługi pralki Privileg Slimline 4400 / 4420 / 4420s

14 Nov 2021 23:19225Instrukcja obsługi pralki Privileg Sensation 9515 / 9516

14 Nov 2021 23:17447Instrukcja obsługi pralki Privileg Sensation 9415

14 Nov 2021 23:15270Instrukcja obsługi pralki Privileg Dynamic 5910 / 5912 / 5914

14 Nov 2021 23:14Instrukcja obsługi pralki Privileg classic 3820 / 3822 / 3824

14 Nov 2021 23:06Instrukcja obsługi pralki Privileg 9040

14 Nov 2021 23:04Instrukcja obsługi pralki Elektrolux EWT10420 / EWT13420

14 Nov 2021 23:01168Instrukcja obsługi pralki Candy Aquamatic 8T

14 Nov 2021 22:58603Instrukcja obsługi pralki Siemens XLM148S

14 Nov 2021 22:53120Instrukcja obsługi pralki Siemens WXT103E

14 Nov 2021 22:51165Instrukcja obsługi pralki Siemens XLS1440

14 Nov 2021 22:48Instrukcja obsługi pralki Bosch WOP 2031 / 2431

14 Nov 2021 22:43327Instrukcja obsługi pralki Bosch WFL1200

14 Nov 2021 22:39201Instrukcja obsługi pralki Bosch Maxx 4 WFC2060

14 Nov 2021 22:32213Instrukcja obsługi pralki Siemens WIQ1630

14 Nov 2021 22:28135Instrukcja obsługi pralki Siemens WXLS123E Eco Star

14 Nov 2021 22:23Instrukcja obsługi pralko-suszarka Siemens D12-52

14 Nov 2021 22:17222Instrukcja obsługi AEG Lavamat 47289 / 47285 / 47280 / 47080

14 Nov 2021 21:43324Instrukcja obsługi AEG Lavamat 46070 i 46270

14 Nov 2021 21:40147Instrukcja obsługi AEG Lavamat 5410

14 Nov 2021 21:34Żelazko Electrolux E8SI1-8EGM Renew 800 PL

nowicki1990 13 Nov 2021

13 Nov 2021 20:33174
nowicki1990Szybkowary KUKTA - instrukcja obsługi

szymonek76 11 Nov 2021

11 Nov 2021 16:58405
szymonek76PREDOM Mesko Wyciskarka do soków MW-1 instrukcja obsługi

11 Nov 2021 16:48PREDOM Mesko Jaga EM-1 instrukcja obsługi

11 Nov 2021 16:40300instrukcja obsługi miernik temperatury EMT-01 EMT-02 czujnik temperatury TP01a

JanuszArtur 09 Nov 2021

09 Nov 2021 11:51
JanuszArturSiemens S16-74 - szukam instrukcji obsługi

blucha1 27 Aug 2020 (8)

30 Oct 2021 16:0623378
gugiplMulticooker Vital Med - szukam instrukcji obsługi

Roni Bydlak 06 Sep 2019 (16)

30 Oct 2021 10:25335116
pasadriannaELECTROLUX - Potrzebuje schemat produkcyjny piekarnika z funkcją pary. (bez konkr

jaroslawiaktomek 28 Oct 2021

28 Oct 2021 17:26
jaroslawiaktomekWMF450 - Instrukcja obsługi

darekpawel 28 Oct 2021

28 Oct 2021 13:00
darekpawelInstrukcja obsługi pralki siemens WP 10R150PL/01

Borowik21 26 Oct 2021 (1)

26 Oct 2021 21:211Jak ustawić temp. Bojler tesa novelo70l

piotr6393 24 Oct 2021

24 Oct 2021 01:27
piotr6393Pralka TCL - kody błędów.

Robo-technical 17 Oct 2021

17 Oct 2021 11:35651
Robo-technicalsuszarka Elektrolux EW9H378SP wejście do trybu serwisowego

andrej43 14 Oct 2021

14 Oct 2021 22:41204
andrej43

Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i konserwacja Aeg Hg644351