Karta informacyjna produktu Haier Hc27sg42rw

Karta informacyjna produktu Haier HC27SG42RW to wszechstronny lodówka, idealna do małych i średnich rodzin. Pojemna, dobrze zaprojektowana i wyposażona w wiele przydatnych funkcji, ta lodówka minimalizuje konieczność częstego dokonywania zakupów spożywczych. Haier HC27SG42RW zapewnia szereg zalet, w tym: pojemny, wygodny układ przestrzenny ułatwiający przechowywanie produktów w wielu formatach; energooszczędna konstrukcja, która zapewnia znaczne oszczędności energii; szczelna obudowa zapobiegająca utracie ciepła lub wilgoci; świeże i smaczne produkty dzięki technologii NoFrost i funkcji chłodzenia wody; wbudowany system czyszczenia filtrów, który zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu w lodówce.

Ostatnia aktualizacja: Karta informacyjna produktu Haier Hc27sg42rw

Ostatnio sprawdzono: 12/09/2022

Etykiety energetyczne:

  • pokazują w skali od A do G, jak dużo energii zużywa urządzenie
  • pomagają konsumentom wybrać produkt, który zużywa mniej energii, czyli zaoszczędzićpieniądzemogą zachęcać producentów do projektowania urządzeń zużywających mniej energii.
Najmniej energii zużywają urządzenia należące do kategorii A oznaczonej kolorem zielonym– to one są najbardziej efektywne energetycznie. Najwięcej energii zużywają urządzeniaz kategorii G, oznaczonej kolorem czerwonym.Przepisy UE dotyczące etykietowania energetycznego mają również zastosowanie do niektórych„produktów związanych z energią", czyli produktów lub systemów mających wpływ na zużycieenergii. Nie mają natomiast zastosowania do produktów z drugiej ręki ani do środkówtransportu towarów lub osób.

Koniec etykiet ze znakiem plus

Od marca 2021 r. w rankingu energetycznym urządzeń stosuje się wyłącznie oznaczeniakategorii od A do G. Poprzedni system obejmujący kategorie od A do D przestaje obowiązywać.Nowy sposób oznakowania obejmuje następujące produkty:chłodziarkizmywarkipralkitelewizoryżarówki i lampy.W przypadku czterech pierwszych grup produktów nowe etykiety obowiązują od 1 marca2021 r. Na żarówkach i lampach etykiety zgodne z nowymi przepisami muszą pojawić sięod 1 września 2021 r.Więcej informacji o rankingu efektywności energetycznej urządzeńenProdukty, które wymagają etykietW przypadku niektórych grup produktów etykietę energetyczną należy zamieścić w widocznymmiejscu na każdym produkcie dostępnym w punkcie sprzedaży.

Kategorie produktów, które wymagają etykiety energetycznej:

żarówki i lampygrzejnikilodówki i zamrażarkipralki i suszarki do ubrańklimatyzatory i wentylatoryekrany elektroniczne, w tym telewizoryurządzenia kuchenneopony.Więcej informacji na temat wymogów dotyczących etykietowania energetycznego i ekoprojektudla poszczególnych produktówenObowiązki producentów i sprzedawcówJeżeli jesteś producentem, importerem lub upoważnionym przedstawicielem producentaspoza UE i masz swoją siedzibę w UE, przed wprowadzeniem produktu do obrotu w UE musisz:zarejestrować wszystkie produkty wymagające etykiety energetycznej w europejskiejbazie danych o produktach do celów etykietowania energetycznego (EPREL)sprawdzić, czy każde urządzenie, które sprzedajesz (i które wymaga etykiety energetycznej),jest opatrzone właściwą etykietąbezpłatnie udostępnić sprzedawcom etykiety i karty informacyjne produktuzagwarantować umieszczenie etykiet w takim miejscu, gdzie będą widoczne i czytelne(zarówno w sklepach, jak i przy sprzedaży przez internet).Etykietę energetyczną można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generatorenlub pobrać w formacie InDesignen. Etykiety z kodem QR można generować wyłącznie w bazie EPREL.Baza danych EPRELKażdy produkt wymagający etykiety energetycznej przed wprowadzeniem do sprzedaży musizostać zarejestrowany w bazie danych EPRELen(ang. European Product Database for Energy Labelling). Informacje, które należy podać:karta informacyjna produktudokumentacja technicznamonitorowanie przestrzegania przepisów.Najpierw trzeba zapisać swoją firmę w bazie danych EPREL, czyli utworzyć „nową organizacjędostawcy". W tym celu należy wcześniej założyć konto EU Loginen. Konto EU Login zapewnia również dostęp do wytycznychendotyczących rejestracji w bazie danych EPREL.Sprzedaż przez internet i na odległośćSprzedawcy, którzy oferują produkty na sprzedaż przez internet lub na odległość, równieżmają obowiązek podawania informacji na etykiecie energetycznej. W przypadku sprzedażyinternetowej należy w widocznym miejscu, w pobliżu ceny i przy użyciu czcionki o tejsamej wielkości co w przypadku ceny, zamieścić:etykietę energetycznąlubstrzałkę z linkiem do odpowiedniej etykiety energetycznej.Strzałki i etykiety energetyczne można wygenerować za pomocą aplikacji Energy Label Generatoren, wzorów w formacie InDesignenlub na stronie EPREL.Aktualizacje przepisówPonieważ technika przez cały czas idzie naprzód, zmieniają się także przepisy. W związkuz tym zmienić się mogą wymogi dotyczące informacji, które trzeba obowiązkowo podać,wskaźników wykorzystywanych w klasyfikacji produktów oraz lokalizacji etykiet. Dlategowarto na bieżąco śledzić aktualizacje publikowane na niżej wymienionych stronach.Przepisy w sprawie etykietowania energetycznego i odpowiadające im przepisy dotycząceekoprojektuenUnijne normy dotyczące ekoprojektu i etykiet energetycznych

Niezwykle trudno jest przeci�tnemu cz�owiekowi, nawet znaj�cemu si� troch� na matematyce finansowej, któremu nieobce s� metody jakimi firmy ubezpieczeniowe i finansowe chc� zwabi� potencjalnych klientów, w pe�ni móc porówna� ze sob� jakiekolwiek produkty ubezpieczeniowe czy finansowe nie mówi�c o produktach, które zawieraj� w sobie ubezpieczeniowe fundusze kapita�owe.

Produkty te s� bowiem z natury tak skomplikowane, �e tak naprawd� jedyne co klienci bior� pod uwag� przy wyborze ofert, to jest wysoko�� sk�adki.

Kilka miesi�cy temu Polska Izba Ubezpiecze� (PIU) przygotowywa�a i wdro�y�a rekomendacj� dobrych praktyk informacyjnych, odnosz�c� si� do polis z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapita�owymi (UFK). Cytuj�c dokument PIU: "Celem niniejszej Rekomendacji, do której przyst�pienie opiera sie na zasadzie dobrowolno�ci jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na �ycie zwi�zanym z ubezpieczeniowym funduszem kapita�owym, wskazanym w dziale I gr. 3 Za��cznika do Ustawy o dzia�alno�ci ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z pó�niejszymi zmianami), poprzez okre�lenie zalece� dotycz�cych standardowej Karty Produktu, stanowi�cej dodatkow� informacj� dostarczan� Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przyst�pieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Celem opracowania standardowej Karty Produktu jest tak�e zapewnienie Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez ró�nych Ubezpieczycieli".

G�ównym dokumentem rekomendacji jest Karta Produktu. Reguluje ona obowi�zki informacyjne wobec klientów i form� przekazywanych informacji, daj�c mo�liwo�� porównania kosztów ka�dego ubezpieczenia z UFK.
Jest to wi�c rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotycz�cych ubezpiecze� na �ycie zwi�zanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapita�owymi.

W chwili obecnej zdecydowana wi�kszo�� towarzystw ubezpieczeniowych wdro�y�a ju� to rozwi�zanie u�atwiaj�c, mam tak� nadziej�, wybór produktu ubezpieczeniowego b�d� inwestycyjnego klientom.

Jak powiedzia� onegdaj Pan Prezes Polskiej Izby Ubezpiecze�: nasi Klienci teraz "maj� gwarancj�, �e bez trudu, nie dysponuj�c specjalistyczn� wiedz�, porównaj� koszty i korzy�ci, zwi�zane z ubezpieczeniem", jako �e Klienci poszukuj� jasnych i prostych informacji podanych w sposób zrozumia�y dla wszystkich, niezafa�szowany ukrytymi kosztami.

Pan Prezes zaznaczy� te�, �e Karta Produktu to ma by� krótki i zwi�z�y dokument, opisuj�cy ryzyka, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie op�aty z nim zwi�zane. Karta obowi�zkowo b�dzie przekazywana klientowi przed podpisaniem umowy. Systematyzuje ona nazewnictwo op�at, dzi�ki czemu klient otrzyma wygodne narz�dzie do porównywania produktów ró�nych firm i wyboru odpowiedniej oferty.

Wszelkie op�aty i ryzyka musz� by� w Karcie przedstawiane jednoznacznie. Niedopuszczalne jest u�ywanie j�zyka marketingowego oraz slangu ubezpieczeniowego.

No to pi�knie! Mamy problem rozwi�zany?!

Jako agent ubezpieczeniowy mam do dyspozycji w pe�ni zestandaryzowany dokument, zawsze przygotowywany przez system komputerowy, a wi�c nie mog� w nim zmieni� ani jednej literki, który przedstawiam Klientowi na pi�mie na podstawie jego potrzeb (ka�dy Klient otrzymuje kart� produktu opracowan� indywidualnie dla siebie - podobnie jak ofert�).
Klient zbiera takie Karty Produktów od konkurencji, zaparza sobie kaw� i w zaciszu domowego ogniska porównuje ró�ne produkty ubezpieczeniowe.

Taka jest idea. Zbyt pi�kna jednak, aby mog�a by� prawdziwa.

Ka�da Karta Produktu, opracowana niezale�nie od firmy ubezpieczeniowej sk�ada si� z trzech g�ównych cz�ci:

cz�� ogólna – zawiera podstawowe informacje dotycz�ce produktu, w tym jego g�ówne cechy, cel, zakres �wiadczenia, czas trwania, sposób op�acenia sk�adki czy opis ryzyk;

informacja o op�atach – szczegó�owo rozpisane i dok�adnie dopasowane do okre�lonych kategorii op�aty; w tej cz�ci znajd� si� równie� informacje o ewentualnych premiach
i rabatach;

symulacja ryzyka – ubezpieczyciel b�dzie musia� przedstawi� klientowi symulacj� przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z obni�on�, neutraln� i podwy�szon� rentowno�ci� produktu; ka�da symulacja b�dzie oparta o faktycznie p�acon� przez klienta sk�adk� b�d� rzeczywiste �wiadczenia, nios�c u�yteczn� informacj�.

Symulacje warto�ci prezentowane w Karcie Produktu podawane s� z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych za�o�e�:

1. symulacje opieraj� si� na �wiadczeniach i ��cznej wysoko�ci sk�adki wybranych przez Klienta (umowa g�ówna + umowy dodatkowe),
2. symulacje s� prezentowane w 3 scenariuszach: bazowym, o obni�onej rentowno�ci, o podwy�szonej rentowno�ci,
3. warto�ci prezentowane w symulacji s� przedstawiane z pomini�ciem podatku od zysków kapita�owych,
4. obowi�zuje wersja tabelaryczna (i/lub graficzna) prezentacji,
5. symulacje zawieraj� nast�puj�ce informacje kwotowe:
• narastaj�ca warto�� wp�aconych sk�adek,
• warto�� wykupu (bez podatku od zysków, po potr�ceniu op�aty za likwidacj�),
• �wiadczenie z tytu�u �mierci ubezpieczonego.

Cechy Karty Produktu:

• Musi by� napisana prosto i zwi�le, bez u�ycia terminologii ubezpieczeniowej,
• Nie mo�e by� elementem marketingu ani reklamy!
• Stanowi minimum informacyjne przekazywane klientowi, niezale�nie od innych materia�ów typu OWU, ulotki, obliczenia, gad�ety,
• Zawiera koniecznie: nazw� ubezpieczenia, oznaczenie ubezpieczyciela, ubezpieczaj�cego, ubezpieczonego i po�rednika ubezpieczeniowego.

Przed zawarciem Ubezpieczenia klient ma mo�liwo�� zapoznania si� z Kart� Produktu, indywidualnie dla niego przygotowan�. Karta Produktu zawiera te� zawsze jeszcze nast�puj�ce informacje: cel ubezpieczenia i opis �wiadcze�, horyzont czasowy (na czas okre�lony/nieokre�lony) i sposób op�acania sk�adek, g�ówne cechy ubezpieczenia (max 8 cech), w tym ryzyka zwi�zane z ubezpieczeniem (inwestycyjne, walutowe, ograniczonego dost�pu, utraty cz�ci dochodu w zwi�zku z wycofaniem przed terminem).

  • Nale�y pami�ta�, �e Karta Produktu uwzgl�dnia stop� zwrotu brutto (zgodnie z rekomendacj�); oferta zak�ada zazwyczaj stop� zwrotu netto,
  • Karta Produktu nie uwzgl�dnia inflacji i indeksacji sk�adek, W symulacji w Karcie Produktu pokazujemy szczegó�owo wszystkie op�aty ponoszone przez klienta.

Porównuj�c specjalnie opracowane dla siebie karty produktów Klient mo�e porówna� je w dowolnym zakresie, a wi�c np. wy��cznie zakres ubezpieczenia w firmie X, Y i Z.

I dojdzie do wniosku, �e najszerszy zakres maj� firmy X i Y. No to na nast�pnym etapie porówna wysoko�� op�at (dotychczas do�� niejasno podawan� w OWU lub specjalnych za��cznikach). I wyjdzie mu, �e firma X ma najni�sze op�aty.
No to jeszcze porówna sobie symulacj� ryzyka, a wi�c jaka suma od�o�y mu si� np. po 20 latach w firmach X, Y i Z. I wyjdzie mu, �e najwi�cej od�o�y mu si� w firmie Z. I wówczas klient ma dylemat: czy wa�niejsze s� dla niego pieni�dze jakie zgromadzi po 20 latach, czy szeroki zakres ubezpieczenia (np. firma X ma 20 powa�nych zachorowa� a firma Y 40 powa�nych zachorowa�, za które wyp�aca �wiadczenia).

Decyzj� ka�dy musi podj�� sam, chocia� nie wyobra�am sobie, aby bez dobrego doradcy wiele osób potrafi�o sobie z tym tematem poradzi�.

Po pierwsze, doradca ubezpieczeniowy musi ju� na pierwszym spotkaniu zrobi� analiz� finansow� dla Klienta, czyli przedyskutowa� z potencjalnym Klientem, jakich zabezpiecze� i jakiego wyniku finansowego on oczekuje, wyja�ni� mu jak dzia�a polisa itp. itd. = minimum 2 godziny rozmowy.

Kiedy zosta�y ju� sprecyzowane przez Klienta warunki ubezpieczenia, wtedy mo�e on z�o�y� zapytanie do 2 -32 firm, aby przygotowa�y dla niego oferty ubezpiecze� i indywidualne karty produktów. Jak dostanie pi�kne oferty najpierw b�dzie musia� je przeanalizowa� w po��czeniu zawsze z Ogólnymi Warunki Ubezpieczenia. Oczywi�cie niezale�nie od tego, Karty Produktów. Ile to zajmuje czasu np. mnie, osobie z ponad 20 letnim do�wiadczeniem w sprzeda�y ubezpiecze� �yciowych? Minimum 4 - 8 godzin. Ile Klientowi? Trudno mi oszacowa�. Ale ka�demu dano tak� mo�liwo��, z której mo�e skorzysta�.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne czyli "dwa w jednym", a wi�c polisa wraz z funduszem w jednym produkcie, to s� niezwykle skomplikowane umowy, ró�ne wzorce oparte na ró�nych za�o�eniach, a pobie�ne informowanie klientów o tym, jak dzia�a ten produkt, to tylko jeden z cz�stych przyk�adów praktyk firm sprzedaj�cych ubezpieczenia z funduszem kapita�owym. Dlatego w ostatnich latach lawinowo wzros�a liczba za�ale� dotycz�cych polis inwestycyjnych.
Umowy te zawieraj� niejednokrotnie niekorzystne rozwi�zania finansowo-prawne, o czym zdawkowo, b�d� wcale nie informuj� agenci: np. o niemo�liwo�ci wycofanie wp�aconych �rodków finansowych przed okre�lonym terminem, czy te� o mo�liwo�ci poniesienia strat przy inwestowaniu w fundusze.

Nowe dobre praktyki maj� si� przyczyni� do bardziej przejrzystego informowania klienta i zapewni� mu porównywaln� informacj� na temat ubezpiecze� oferowanych przez ró�ne firmy. Wed�ug mnie w najbli�szym czasie Karta Produktu zostanie poprawiona tak, aby by�a jeszcze bardziej zrozumia�a dla przeci�tnego cz�owieka. Dzisiaj, nawet agenci ubezpieczeniowi maj� problemy z interpretacj� podanych w niej wylicze�, a wielu oblicze� w ogóle nie da si� wykona�.
Tym niemniej krok we w�a�ciwym kierunku zosta� zrobiony i dobre firmy finansowe nie boj� si� tego rodzaju porówna�.
Niestety ja jeszcze nie spotka�em na swojej drodze klienta, który by cokolwiek wiedzia� na ten temat (a Karta Produktu dzia�a ju� kilka miesi�cy), albo chcia� wykorzysta� to narz�dzie dla siebie.

Z regu�y oferta zak�adaj�ca bardzo wysokie zyski, nie uwzgl�dniaj�ca inflacji ani pracy pieni�dza w czasie zupe�nie klientowi wystarcza.
Z Kart� Produktu to przynajmniej �adniej wygl�da.

Maciej Licho�ski 

Skontaktuj si� z Autorem, który mo�e zosta� równie� Twoim doradc� ubezpieczeniowym, przez stron�: Ubezpieczenia na �ycie

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Karta informacyjna produktu Haier Hc27sg42rw

Bezpośredni link do pobrania Karta informacyjna produktu Haier Hc27sg42rw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta informacyjna produktu Haier Hc27sg42rw