Karta charakterystyki produktu Honeywell F111

Karta charakterystyki produktu Honeywell F111 to kompletne opisanie produktu. Zawiera ona informacje o produkcie, danych technicznych, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania, informacji o stosowanych materiałach i wszelkich innych danych niezbędnych do jego prawidłowego użytkowania. Karta charakterystyki produktu Honeywell F111 zawiera szereg informacji dotyczących produktu, w tym informacje o odporności na zużycie, wytrzymałości, odporności na czynniki zewnętrzne, właściwościach chemicznych, właściwościach mechanicznych i właściwościach elektrycznych. Ponadto, karta charakterystyki produktu Honeywell F111 zawiera dane dotyczące instalacji, konserwacji, naprawy i konserwacji produktu, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Honeywell F111

Wracamy do pracy. Wracamy do podróżowania. Wracamy do gry. Wspólnie zmierzymy się z nowymi wyzwaniami, przed którymi staje świat.

Play/Pause

OFERTY PRACY

Wyobraź sobie przyszłość.

Zmieniaj zasady, na których opiera się świat, jako nasz #futureshaper.

Aktualności

NASZA GŁÓWNA SIEDZIBA

Warszawa

Honeywell Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
+48 22 60 60 900

POMOC & WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc w zakresie produktu lub usługi, które już masz, lub w odniesieniu do innych pytań dotyczących firmy.

SPRZEDAŻ

Aby uzyskać informacje o tym, jak Honeywell może pomóc Twojej firmie.

Karta charakterystyki produktu jest dokumentem dostarczającym kompleksowej informacji na temat substancji/mieszanin chemicznych. Dla części chemikaliów jest ona prawnie wymagana (patrz poniżej). Struktura karty i jej zawartość są precyzyjnie określone międzynarodowymi przepisami.

Karta MSDS a SDS – jaka jest różnica?

Przyjmując pewne uproszczenie, można założyć, że MSDS (skrót od „Material Safety Data Sheet”) stanowi pierwowzór dla obecnie stosowanego w UE SDS (skrót od „Safety Data Sheet”). W porównaniu do MSDS, format dokumentu SDS oraz sposób przedstawiania w nim informacji został doprecyzowany oraz ujednolicony poprzez międzynarodowe regulacje. W wielu źródłach do dziś stosuje się dawne określenie MSDS (zapewne z przyzwyczajenia), choć w rzeczywistości odnosi się ono do SDS. SDS jest jedyną prawnie akceptowalną formą dokumentu w UE.

Jakie przepisy regulują zawartość karty charakterystyki produktu?

W Polsce, tak jak w całej UE, obowiązek przygotowania kart charakterystyki substancji/mieszaniny stwarzających zagrożenie wynika z art. 31 Rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Format SDS określa załącznik II do Rozporządzenia REACH. Pierwsza wersja Rozporządzenia REACH sporządzona została w 2006 r., a kolejne zmiany wymuszają na dostawcach dostosowywanie dokumentów do obowiązujących przepisów w przewidzianym nowelizacją terminie.

Rozporządzenie REACH wraz z Rozporządzeniem CLP umożliwiły implementację GHS (Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania) do prawa europejskiego, co znacząco wpłynęło na poprawę komunikacji w świecie chemikaliów.

Które produkty wymagają karty charakterystyki (SDS)?

Rozporządzenie REACH precyzyjnie określa, które produkty muszą posiadać karty charakterystyki. Należą do nich przede wszystkim substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie tj. klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP, ale także substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) lub substancje znajdujące się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Zdarzają się przypadki mieszanin, które nie są klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem CLP, jednak wymagają sporządzenia karty charakterystyki lub udostępniania jej na żądanie. Dotyczy to sytuacji określonych w art.. 31 ust. 3 i doprecyzowanych w poradniku wydanym przez ECHA dotyczącym sporządzania kart charakterystyki.

Co musi zawierać karta charakterystyki?

Format karty Charakterystyki jest ściśle określony w załączniku II do Rozporządzenia REACH. Struktura dokumentu nie może być modyfikowana. Każda karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, zawiera datę sporządzenia i ewentualnej aktualizacji dokumentu, a także numer wersji.

Poszczególne sekcje karty charakterystyki zawierają informacje na temat:

 • identyfikacji substancji/mieszaniny, zastosowania produktu oraz identyfikacji przedsiębiorstwa,
 • zagrożeń stwarzanych przez substancję/mieszaninę, w tym klasyfikację oraz oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP,
 • składu substancji/mieszaniny,
 • środków pierwszej pomocy,
 • postępowania w przypadku pożaru,
 • postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
 • postepowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania,
 • parametrów dotyczących kontroli oraz środków ochrony indywidualnej,
 • właściwości fizycznych i chemicznych produktu,
 • stabilności oraz reaktywności,
 • toksyczności dla zdrowia ludzkiego,
 • informacji ekologicznych,
 • postępowania z odpadami,
 • transportu,
 • przepisów prawnych dotyczących substancji/mieszaniny,
 • dodatkowych danych.

Żadna z obowiązkowych sekcji SDS nie może pozostać niewypełniona. W razie konieczności można jednak wskazać niedostępność określonych danych wraz z uzasadnieniem. Informacje w karcie charakterystyki muszą zostać przedstawione w jasny i zwięzły sposób.

W przypadku gdy dla danej substancji wymagane jest sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego (CSR), w załączniku do karty charakterystyki powinny znaleźć się scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań substancji. Scenariusze narażenia opisują warunki operacyjne oraz środki zarządzania ryzykiem, które powinny być zapewnione by kontrolować zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz środowiska.

Kto sporządza/dostarcza karty charakterystyki SDS?

Obowiązek dostarczenia karty charakterystyki produktu spoczywa na dostawcy substancji/mieszaniny dla której SDS jest wymagany. W praktyce dokument sporządzają wykwalifikowane osoby posiadające szeroką wiedzę na temat samego produktu, związanych z nich niebezpieczeństw i przepisów prawnych. Zadanie może być realizowane przez personel przedsiębiorstwa lub zlecone niezależnym ekspertom, lub firmom.

Karta charakterystyki powinna zostać dostarczona do odbiorcy:

– najpóźniej w dniu wprowadzenia substancji/mieszaniny do obrotu,

– w formie pisemnej lub elektronicznej,

– w języku urzędowym państwa, w którym produkt wprowadzany jest do obrotu. eu/wp-content/uploads/2022/01/sds-fot-2. eu/wp-content/uploads/2022/01/sds-fot-2-300x300. eu/wp-content/uploads/2022/01/sds-fot-2-150x150. eu/wp-content/uploads/2022/01/sds-fot-2-768x768. jpg 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px"/>

Znaczenie karty charakterystyki produktu w handlu i przemyśle

Wprowadzenie SDS miało na celu ograniczenie niebezpieczeństw związanych z produkcją, przewozem, magazynowaniem oraz stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Jego wymiernym rezultatem ma być przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. SDS określa zastosowania do jakich substancja/mieszanina może być wykorzystany oraz jakie warunki pracy powinny zostać zapewnione.

Głównymi adresatami kart charakterystyk są osoby prowadzące działalność zawodową związaną z użytkowaniem danego materiału. Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazanie informacji zawartych w SDS w formacie umożliwiającym zarządzanie ryzykiem w konkretnym miejscu pracy. Wszyscy pracownicy mający fizyczny kontakt z chemikaliami, powinni mieć zapewniony dostęp do informacji zawartych w Karcie Charakterystyki. W przypadku substancji stwarzających zagrożenie brak SDS czyni daną pracę nielegalną i niedozwoloną.

Dobrze przygotowane i rzetelne karty charakterystyk umożliwiają zapewnienie odpowiednich warunków pracy z chemikaliami oraz dobór stosownych środków ochrony zdrowia i środowiska. Dostosowanie sposobu postępowania z chemikaliami do wymogów opisanych w SDS zapobiega groźnym dla życia wypadkom i klęskom ekologicznym, chroniąc dobrobyt pracowników i mienie firmy.

Należyte zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu powinno służyć weryfikacji posiadanych przez przedsiębiorstwo warunków i środków bezpieczeństwa, np. sprzętu przeciwpożarowego. W przypadku konieczności zasięgnięcia pomocy medycznej może ona również usprawnić pracę lekarzy przez dostarczenie niezbędnych informacji o zagrożeniach.

Wymaganie i korzystanie z kart charakterystyk leży więc w interesie każdej firmy wykorzystującej w swojej działalności substancje i mieszaniny chemiczne uznane jako stwarzające zagrożenie. Przeczytaj również o oznaczeniach niebezpiecznych substancji chemicznych.

DIX PODPAŁKA DO GRILLA - Wykaz składników. pdf [Dix] Parafinowa podpałka do grilla DIX Proszek do czyszczenia - arkusz danych składników. eu/pl/pdt/proszek-do-czyszczenia">[Dix] Proszek do czyszczenia DIX - Proszek do czyszczenia - karta charakterystyki. eu/pl/pdt/zel-do-wc/dnl/1207"> DIX WC zel 750 ml LEMON. jpg [Dix] Żel do WC 3 w 1 DIX WC zel 750 ml PINE. eu/pl/pdt/zel-do-wc/dnl/1209"> DIX WC zel 750 ml OCEAN. eu/pl/pdt/odkamieniacz/dnl/1415"> DIX - Odkamieniacz - Wykaz składników. eu/pl/pdt/odkamieniacz">[Dix] Odkamieniacz DIX - Żel do udrażniania rur - Wykaz składników. eu/pl/pdt/zel-do-udrozniania-rur">[Dix] Żel do udrożniania rur DIX - PODPAŁKA DO GRILLA - Karta charakterystyki. eu/pl/pdt/zel-kamien-i-rdza/dnl/1495"> DIX 500 ml zel kamien i rdza foto. eu/pl/pdt/zel-kamien-i-rdza">[Dix] Żel kamień i rdza DIX STRONG 750 Lemon foto. eu/pl/pdt/plyn-czyszczaco-wybielajacy">[Dix] Płyn czyszcząco-wybielający do WC DIX STRONG 750 Ocean foto. eu/pl/pdt/plyn-czyszczaco-wybielajacy/dnl/1502"> DIX STRONG 750 Pine foto. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/1540"> DIX krazek Pine 082019. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc">[Dix] Krążek koloryzujący do WC DIX krazki display Ocean 082019. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/1542"> DIX krazki display Pine 082019. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/1543"> DIX krazek Ocean 082019. eu/pl/pdt/odkamieniacz/dnl/1547"> DIX 1L odkamienacz 2019. eu/pl/pdt/zel-do-udrozniania-rur/dnl/1548"> DIX 1L do Rur 2019. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami/dnl/1549"> DIX mleczko 700g Active fresh II2017. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami">[Dix] Mleczko z mikrogranulkami DIX mleczko 700g Lemon fresh II2017. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/1572"> DIX kostki 062019. zip [Dix] Kostki do WC GDpodpalka500 2017. eu/pl/pdt/proszek-do-czyszczenia/dnl/1583"> DIX scouring powder. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz/dnl/1846"> DIX 750 ml Odtluszczacz Spray 022020. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz">[Dix] Dix odtłuszczacz DIX WashingUp Gel foto. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn">[Dix] DIX balsam i żele do mycia naczyń DIX 3D toilet blocks. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc">[Dix] DIX KOSTKA „3D” do WC DIX - Aktywny żel do usuwania kamienia i rdzy - MSDS. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2240"> DIX - Balsam do mycia naczyń - N-3 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2241"> DIX - Żel do mycia naczyń N-10 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2242"> DIX - Żel do mycia naczyń Apple - N-10MV - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2243"> DIX - Żel do mycia naczyń Original - N-7 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz/dnl/2244"> DIX - Uniwersalny odtłuszczacz - CZ-35 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/zel-do-wc/dnl/2245"> DIX - Żel do WC - WC-1, 2, 3 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/zel-kamien-i-rdza/dnl/2246"> DIX - Aktywny żel do usuwania kamienia i rdzy - WC-1 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/plyn-czyszczaco-wybielajacy/dnl/2247"> DIX STRONG - Zagęszczony płyn czyszcząco-wybielający - WC-5 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami/dnl/2248"> DIX - Mleczko do czyszczenia - M-1 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami/dnl/2249"> DIX - Mleczko do czyszczenia - M-2 - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2293"> DIX Kostka 3D kwiatowy - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2294"> DIX Kostka 3D cytryna - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2295"> DIX Kostka 3D ocean - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2296"> DIX Kostka 3D las - Wykaz składników. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/2319"> DIX - krążek koloryzujący - ocean fresh, pine fresh - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2320"> 3D Kulki WC cytryna - GD. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2321"> 3D kulki wc las - GD. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2322"> 3D kulki wc kwiat - GD. eu/pl/pdt/dix-kostka-3d-do-wc/dnl/2323"> 3D Kulki wc morski - GD. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/2324"> Krążek WC blue - GD. eu/pl/pdt/krazek-koloryzujacy-do-wc/dnl/2325"> Krążek WC green - GD. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2326"> Kostka WC cytryna - GD. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2327"> Kostka WC las - GD. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2328"> Kostka WC kwiat - GD. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2329"> Kostka WC morska - GD. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2330"> DIX - Kostka do WC - flower fresh - Wykaz składników. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2331"> DIX - Kostka do WC - leśna - Wykaz składników. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2332"> DIX - Kostka do WC - lemon fresh - Wykaz skłądników. eu/pl/pdt/kostki-do-wc/dnl/2333"> DIX - Kostka do WC - ocean fresh - Wykaz składników. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2451"> DIX - Balsam do mycia naczyń - N-3. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2452"> DIX - Żel do mycia naczyń Apple - N-10. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2453"> DIX - Żel do mycia naczyń Original - N-7. eu/pl/pdt/dix-balsam-i-zele-do-mycia-naczyn/dnl/2454"> DIX - Żel do mycia naczyń Apple - 5L - N-32. eu/pl/pdt/plyn-czyszczaco-wybielajacy/dnl/2462"> DIX STRONG - Zagęszczony płyn czyszcząco-wybielający - WC-5. eu/pl/pdt/zel-do-wc/dnl/2463"> DIX - Żel do WC - Ocean, Pine, Lemon - WC-1, 2, 3. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami/dnl/2464"> DIX - Mleczko do czyszczenia - Lemon Fresh, Active Fresh M-10, 11. eu/pl/pdt/mleczko-z-mikrogranulkami/dnl/2465"> DIX - Mleczko do czyszczenia - M-1, 2. eu/pl/pdt/odkamieniacz/dnl/2466"> DIX - ODKAMIENIACZ - CZ-8. eu/pl/pdt/zel-do-udrozniania-rur/dnl/2467"> DIX - Żel do udrażniania rur - CZ-9. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz/dnl/2468"> DIX - Uniwersalny odtłuszczacz CZ-45. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz/dnl/2499"> WIZ DIX 5L Odtluszczacz 112022. eu/pl/pdt/dix-odtluszczacz">[Dix] Dix odtłuszczacz

Karta charakterystyki produktu Honeywell F111

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Honeywell F111

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Honeywell F111