Instrukcja wymiany soczewek Aeg Dk 9090 9060

Instrukcja wymiany soczewek Aeg DK 9090 9060 jest szybka i łatwa. Przed wymianą soczewki należy odłączyć lornetkę od źródła zasilania i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami. Następnie należy wyjąć stare soczewki, wyczyścić je i wyeliminować zanieczyszczenia z soczewek i elementów optycznych. Po wyczyszczeniu soczewek należy umieścić nowe, upewniając się, że są prawidłowo włożone i szczelnie dopasowane. Po wymianie soczewek można podłączyć lornetkę do źródła zasilania i sprawdzić jej działanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany soczewek Aeg Dk 9090 9060

84

OSTRZEŻENIA

Przy przeprowadzaniu instalacji urządzenia

należy postępować według wskazówek

podanych w niniejszej instrukcji. Producent

uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności

za uszkodzenia wynikłe na skutek instalacji

niezgodnej z informacjami podanymi

w niniejszej instrukcji. Okap został

zaprojektowany wyłącznie do użytku

domowego.

Uwaga! Nie podłączać urządzenia do sieci

elektrycznej przed ukończeniem montażu.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności

czyszczenia lub konserwacji należy

odłączyć okap od zasilania, wyjmując

wtyczkę z gniazdka lub wyłączając główny

wyłącznik zasilania. Wszelkie czynności

montażowe i konserwacyjne wykonywać

w rękawicach ochronnych. Niniejsze

urządzenie nie jest przeznaczone do

użytku przez osoby (w tym dzieci) o

ograniczonych zdolnościach fi zycznych,

sensorycznych czy umysłowych, a także

nieposiadające wiedzy lub doświadczenia

w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba,

że będą one nadzorowane lub zostaną

poinstruowane na temat korzystania z tego

urządzenia przez osobę odpowiedzialną

za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy

pilnować, aby mieć pewność, że nie

bawią się urządzeniem. Nie należy

nigdy używać okapu bez prawidłowo

zamontowanych fi ltrów! Okap nie powinien

być NIGDY używany jako płaszczyzna

oparcia chyba, że taka możliwość została

wyraźnie wskazana. Pomieszczenie, w

którym okap jest używany łącznie z innymi

urządzeniami spalającymi gaz lub inne

paliwo powinno posiadać odpowiednią

wentylację. Zasysane powietrze nie

powinno być odprowadzane do kanału

wykorzystywanego do odprowadzania

spalin wytwarzanych przez urządzenia

gazowe lub na inne paliwo. Surowo

zabrania się przygotowywania pod

okapem potraw z użyciem otwartego ognia

(fl ambirowanie). Użycie otwartego ognia

jest groźne dla fi ltrów i stwarza ryzyko

pożaru, a zatem nie wolno tego robić pod

żadnym pozorem. Podczas smażenia

należy zachować ostrożność, aby nie

dopuścić do przegrzania oleju, aby nie

uległ samozapaleniu. Dostępne części

mogą ulec znacznemu nagrzaniu, jeżeli

będą używane razem z urządzeniami

przeznaczonymi do gotowania.

W zakresie koniecznych do zastosowania

środków technicznych i bezpieczeństwa

dotyczących odprowadzania spalin należy

ściśle przestrzegać przepisów wydanych

przez kompetentne władze lokalne.

Okap powinien być często czyszczony

zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz

(PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU, z

zachowaniem wskazówek dotyczących

konserwacji podanych w niniejszej

instrukcji). Nieprzestrzeganie zasad

dotyczących czyszczenia okapu oraz

wymiany i czyszczenia fi ltrów powoduje

powstanie zagrożenia pożarem.

Celem uniknięcia porażenia prądem nie

należy używać lub pozostawiać okapu bez

prawidłowo zamontowanych żarówek.

Producent nie ponosi żadnej

odpowiedzialności za ewentualne szkody

lub pożary spowodowane przez urządzenie

a wynikające z nieprzestrzegania zaleceń

podanych w niniejszej instrukcji.

UŻYTKOWANIE

Okap został wykonany do działania w wersji

zasysającej z wydalaniem zewnętrznym

lub fi ltrującej o recyrkulacji

wewnętrznej

.

INSTALACJA OKAPU

Napięcie sieciowe musi odpowiadać

napięciu wskazanemu na tabliczce

umieszczonej w wewnętrznej części

okapu. Jeśli okap jest wyposażony we

wtyczkę, należy ją podłączyć do gniazdka

zgodnego z obowiązującymi normami

i umieszczonego w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji.

Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę

(bezpośrednie podłączenie do sieci) lub

wtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnym

miejscu, również po zakończonej instalacji,

należy zastosować znormalizowany

wyłącznik dwubiegunowy, który umożliwi

całkowite odcięcie od sieci elektrycznej

w warunkach nadprądowych kategorii III,

zgodnie z zasadami instalacji.

Uwaga! Przed ponownym podłączeniem

obwodu okapu do zasilania i sprawdzeniem

poprawności jego działania należy się

zawsze upewnić, czy przewód zasilający

jest prawidłowo zamontowany.

Soczewki kontaktowe to dla wielu osób posiadających wadę wzroku doskonałe rozwiązanie ich problemów. Są wygodniejsze niż okulary, nie zmieniają kształtu i wyrazu twarzy, a na dodatek mogą korygować naprawdę dużą rozpiętość wad. Niestety, niektórzy pacjenci mają problem z założeniem soczewek lub z uczuciem pieczenia czy wręcz obecności ciała obcego w oku. Prawidłowo założone soczewki kontaktowe nie powinny jednak wywoływać takich dolegliwości. Jak zakładać soczewki kontaktowe – multifokalne, jednodniowe, miesięczne – by właściwie spełniały swoją funkcję? Jak je zdejmować i jak o nie dbać, aby nie przyczyniły się do podrażnień i infekcji oka? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z użytkowaniem szkieł kontaktowych znajdziecie poniżej. Zapraszamy do lektury!

Czy zakładanie soczewek boli?

Główną obawą w zakładaniu soczewek dla początkujących jest to, że cały ten proces wiąże się z bólem. Nic bardziej mylnego! Na szczęście szkła kontaktowe są na tyle miękkie i elastyczne, że zarówno ich zakładanie, jak i zdejmowanie w żadnym wypadku nie powinno powodować bólu. Wielogodzinne ich noszenie – zwłaszcza na początku – może powodować pewien dyskomfort, jednak jest to naturalna reakcja, a z czasem mija. By ułatwić osobom początkującym zakładanie soczewek oraz oswoić je z poszczególnymi krokami, przygotowaliśmy krótki poradnik!

Krok pierwszy: higiena i przestrzeganie zasad

Zakładanie soczewek zawsze należy rozpocząć od dokładnego mycia rąk wodą z mydłem – pozwoli to zarówno na zachowanie higieny, jak i zapobiegnie mikrouszkodzeniom soczewek, które mogłyby powstać w wyniku kontaktu z cząsteczkami kurzu i pyłkami, znajdującymi się na skórze. Dodatkowo mycie rąk zapewnia ochronę przed transferem bakterii i wirusów z rąk na soczewkę, a później na gałkę oczną – przez którą również możemy zarazić się różnymi chorobami. Oprócz przestrzegania podstawowych zasad higieny należy pamiętać także o codziennej wymianie płynu do soczewek w pudełeczku oraz o myciu pojemniczka do ich przechowywania, oraz o wymianie samego pudełka – przynajmniej raz na miesiąc.

Krok drugi: jak założyć soczewki?

Zakładanie soczewek rozpocznij od umieszczenia szkła kontaktowego na opuszce suchego, umytego palca wskazującego ręki dominującej i od sprawdzenia, czy soczewka przybiera kształt miseczki – jeśli tak, to trzymasz ją w odpowiedni sposób. Następnie:

• środkowy palec tej samej ręki przyłóż do dolnych rzęs i odciągnij dolną powiekę w dół, a palcami drugiej ręki odciągnij górną powiekę;

• soczewkę nałóż na oko, odsuwając następnie palec, na którym się znajdowała;

• spójrz w dół, w górę i na boki, a następnie puść dolną, a później górną powiekę;

• w tym momencie większość osób zaczyna mrugać – jest to jednak błąd, który może spowodować przesunięcie się soczewki na oku w niepożądane miejsce. Zamiast mrugać, spójrz znów w dół – to pozwoli stawić się soczewce w centralnym miejscu oka.

Gotowe! Soczewka leży odpowiednio, jeśli nie uwiera, a jednocześnie zapewnia dobre widzenie. W przypadku odczuwania dyskomfortu należy ją zdjąć, przepłukać płynem do soczewek i znów założyć.

Jak zdejmować soczewki kontaktowe?

Przy zdejmowaniu szkieł kontaktowych najważniejsze jest zachowanie właściwej higieny – przed przystąpieniem do tej czynności należy więc dokładnie umyć ręce. Zdejmowanie soczewek – krok po kroku – wygląda następująco:

• palcem środkowym ręki dominującej odciągnij w dół dolną powiekę;

• spójrz w górę (nie unosząc głowy) i przyłóż opuszek palca wskazującego ręki dominującej do dolnej krawędzi soczewki, a następnie zsuń ją na białą część oka;

• nadal patrząc w górę chwyć soczewkę palcem wskazującym i kciukiem – zrób to delikatnie, by nie uszkodzić soczewki.

Jak dbać o soczewki?

Oprócz umiejętności zakładania i zdejmowania soczewek, osoby stosujące na co dzień szkła kontaktowe powinny mieć również wiedzę na temat tego, jak dbać o soczewki. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, by przemywać je odpowiednio dobranym płynem po każdym użyciu. Po zdjęciu szkieł polewamy je więc płynem – po uprzednim umieszczeniu ich w zagłębieniu dłoni – i pocieramy przez 30 sekund tak, by obie strony miały kontakt ze specyfikiem myjącym.

Soczewki powinny być przechowywane w specjalnym pojemniczku z dwiema komorami – na prawą i lewą soczewkę. Obie komory muszą być wypełnione świeżym płynem – wymienianym przy każdej zmianie szkieł. Takie przechowywanie zapewni szkłom ochronę przed zniszczeniami mechanicznymi oraz przed wysychaniem (płyn powinien całkowicie przykrywać soczewki).

Zaniedbane, źle pielęgnowane i rzadko czyszczone szkła kontaktowe mogą być przyczyną chorób oczu (bakteryjnych, wirusowych), a nawet uszkodzeń mechanicznych. Należy także bezwzględnie pamiętać o tym, że soczewki to wyroby medyczne, które powinny być używane wyłącznie za zgodą specjalisty i zgodnie z jego zaleceniami.

O tym, jak dbać o soczewki pisaliśmy również w artykule Bezpieczne używanie miesięcznych soczewek kontaktowych – poradnik.

Podsumowanie

Zakładanie soczewek nie jest tak naprawdę trudnym zadaniem, jednak to naturalne, że na początku będzie powodowało strach, a być może nawet dyskomfort – wprawa i przyzwyczajenie mogą jednak skutecznie go wyeliminować. Przy użytkowaniu szkieł kontaktowych bezwzględnie należy pamiętać o higienie – zarówno dłoni, jak i soczewek – zwłaszcza przy ich zakładaniu i zdejmowaniu. Właściwe dobrane soczewki, noszone zgodnie z zaleceniem kontaktologa i właściwie pielęgnowane, pozwalają doskonale korygować wzrok i zapewniają wygodę użytkowania. Zdecydowanie warto porzucić obawy i spróbować tej metody korekcji!

DanskSikkerhedsanvisningerXX Fare for blænding og tilskadekomst! Se aldrig ind i solen eller andrekraftige lyskilder med optiske apparater! Se aldrig direkte ind i lyskilden. XX Brandfare! På grund af ”brændglaseffekten” kan linser være årsag tilalvorlige skader, hvis de anvendes eller opbevares forkert! Sørg for, at optiske linser aldrig ligge i solen uden at være dækket til! XX Beskyt reservelinsen mod stød og slag, fugt og høje temperaturer! XX Gør også andre personer - især børn - opmærksom på disse farer! Skift af linsenLinsen skiftes med den bageste linseholderw. Drej luppens hoved til lodretstilling, så linsen e ikke falder ud afholderen, når de to skruer q løsnes. Løsn de to skruer q, og tag holderenw af. Tag linsen e ud af holderen, ogsæt 6-dpt-linsen ind i holderen. Sørgfor, at den sidder korrekt! Den kraftigstehvælving skal pege nedad. PlejeanvisningerRengør linsen e med en blød, trævlefri klud (f. eks. en pudseklud til briller). Hvis snavset sidder fast (f. fingeraftryk) rengøres linsen e forsigtigtmed en fugtig klud. Brug ikke sæbeopløsninger, som indeholder blødgørende stoffer, alkoholiskeopløsningsmidler eller skurende rengøringsmidler! Ellers kan linsen eødelægges. Tekniske dataXX Brudkraft: 6, 0 dptXX Forstørrelse: 2, 5xXX Diameter: 132mm- 12 -

GarantiSom led i lovens bestemmelser hæfter vi for mangler, som kan føres tilbagetil fabrikationsfejl eller materialefejl, ved produktet, som er beskrevet i dennevejledning, og dets funktion. Hvis der opstår skader på grund af forkert behandling, det være sig ved fald eller stød, kan der ikke stilles krav om garanti. Garanti kun efter fremlæggelse af dokumentation eller købsbilag! SvenskaSäkerhetsanvisningarXX Risk för bländning och personskador! Titta aldrig rakt in i solen ellerandra starka ljuskällor med optiska instrument! Titta aldrig rakt ini ljuskällan. XX Brandrisk! Linser kan fungera som brännglas och orsaka stora skadorom de hanteras och förvaras på fel sätt! Lägg aldrig oskyddade optiskalinser i solen! XX Skydda reservlinsen mot stötar och slag, fukt och alltför hög värme! XX Gör även andra personer och i synnerhet barn medvetna om riskerna! LinsbyteLinsen byts via den bakre hållaren w. Skruva på linshuvudet tills det står lodrättså att linsen e inte faller ut ur fästetnär du lossar de båda skruvarna q. Lossa sedan skruvarna q och ta avhållaren w. Ta ut linsen e ur fästet ochsätt dit 6-dpt-linsen i stället. Kontrolleraatt den sitter som den ska! Den sidasom är mest välvd ska peka neråt. SkötselRengör linsen e med en mjuk, luddfri duk (t ex den du använder till glasögonen). Om linsen e är mycket smutsig (t ex av fingeravtryck) kan dufukta duken. - 13 -

Instrukcja wymiany soczewek Aeg Dk 9090 9060

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany soczewek Aeg Dk 9090 9060

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany soczewek Aeg Dk 9090 9060