Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch Ps130 2a

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch PS130 2A są niezwykle ważne dla użytkowników tego narzędzia. Użytkownicy powinni zapoznać się z instrukcją przed użyciem narzędzia, aby uniknąć zranienia i zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym osobom wokół nich. Instrukcja powinna zawierać informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania narzędzia, jak również wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy. Użytkownicy powinni również przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, takich jak noszenie okularów ochronnych i używanie sprzętu ochronnego, oraz zawsze powinni używać narzędzia wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch Ps130 2a

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia

prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń cia-

ła.

Wszystkie wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeń-

stwa pracy i zalecenia należy zachować do dalszego za-

stosowania.

Używane w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie akumulator

odnosi się do wszystkich oryginalnych akumulatorów Bosch

eBike.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z

testerem pojemności akumulatora

Tester pojemności akumulatora oraz zasilacz

sieciowy należy zabezpieczyć przed de-

szczem i wilgocią. Przedostanie się wody do

testera pojemności akumulatora podwyższa ry-

zyko porażenia prądem.

Tester pojemności akumulatora oraz zasilacz sieciowy

u

należy utrzymywać w czystości. Obecność zanieczysz-

czeń niesie za sobą ryzyko porażenia prądem elektrycz-

nym.

Przed każdym użyciem należy skontrolować tester po-

jemności akumulatora, zasilacz sieciowy, przewód i

wtyczkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nie

należy używać testera pojemności akumulatora. Nie

wolno otwierać testera pojemności akumulatora ani

zasilacza sieciowego. Uszkodzenie testera pojemności

akumulatora, zasilacza sieciowego, przewodu i wtyczki

podwyższa ryzyko porażenia prądem.

Nie wolno zasłaniać testera pojemności akumulatora

ani jego szczelin wentylacyjnych!

Nie wolno wprowadzać żadnych części mechanicz-

nych, w szczególności metalowych, w szczeliny wen-

tylacyjne urządzenia.

Tester pojemności akumulatora powinien być używa-

ny wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Tester

pojemności akumulatora może być używany wyłącznie

w suchym i czystym otoczeniu.

Testera pojemności akumulatora nie wolno ustawiać

tuż przy ścianie! Należy zachować minimalny odstęp

30 cm.

Nie wolno otwierać testera pojemności akumulatora

ani zasilacza sieciowego. Istnieje niebezpieczeństwo

zwarcia i porażenia prądem. W przypadku otwarcia teste-

ra pojemności akumulatora przepada gwarancja.

Unikać stosowania jakichkolwiek cieczy w pobliżu

urządzenia. Ciecz mogłaby się przedostać do wnętrza

urządzenia i doprowadzić do porażenia prądem.

Bosch eBike Systems

Należy przeczytać wszyst-

kie wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa i zalece-

nia. Nieprzestrzeganie

wskazówek dotyczących

Do podłączenia akumulatora eBike do testera pojem-

ności akumulatora należy używać wyłącznie przewodu

testera pojemności akumulatora. Nie wolno używać

uszkodzonego przewodu testera pojemności akumulato-

ra. Uszkodzony przewód należy wymienić.

Tester pojemności akumulatora należy ustawić w taki

sposób, aby w każdej chwili można go było szybko i ła-

two odłączyć od zasilania!

Tester pojemności akumulatora służy wyłącznie do

kontrolowania oryginalnych akumulatorów Bosch

eBike. Nie wolno go używać do testowania innych aku-

mulatorów!

Tester pojemności akumulatora należy chronić przed

bezpośrednim nasłonecznieniem!

akumulatorami Bosch eBike

Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo

zwarcia. Otwarcie akumulatora powoduje wygaśnięcie

wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

Akumulator należy chronić przed wysokimi tempera-

turami (np. przed stałym nasłonecznieniem), ogniem i

zanurzeniem w wodzie. Akumulatora nie wolno prze-

chowywać ani użytkować w pobliżu gorących i łatwo-

palnych obiektów. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spi-

naczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych

przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodo-

wać zmostkowanie styków. Zwarcie styków akumulato-

ra może spowodować oparzenia lub wywołać pożar. W ra-

zie wystąpienia szkód powstałych w wyniku tego typu

zwarcia wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne firmy

Bosch.

W przypadku nieprawidłowej obsługi może dojść do

wycieku elektrolitu z akumulatora. Należy unikać bez-

pośredniego kontaktu z elektrolitem. W razie kontak-

tu dane miejsce natychmiast spłukać wodą. Jeżeli

ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsu-

ltować się z lekarzem. Wyciekający elektrolit może spo-

wodować podrażnienia skóry lub oparzenia.

Akumulatory należy chronić przed uderzeniami me-

chanicznymi. Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia

akumulatora.

W przypadku uszkodzenia i niewłaściwego użytkowa-

nia z akumulatora mogą wydobywać się szkodliwe

opary. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a

w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować

się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

Akumulator wolno ładować wyłącznie w oryginalnych

ładowarkach firmy Bosch. W razie stosowania ładowa-

rek innego producenta nie można wykluczyć zagrożenia

pożarem.

Należy przeczytać i przestrzegać wskazówek dotyczą-

cych bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń zawartych

we wszystkich instrukcjach obsługi systemu eBike

oraz w instrukcji obsługi roweru elektrycznego.

Polski – 1

0 275 007 CT1 | (24. 08. 2020)

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

Informacje ogólne

B Przestrzegać instrukcji obsługi w celu

zagwarantowania prawidłowego działania

urządzenia.

B Montaż i uruchomienie powierzać

wyłącznie uprawnionej firmie instalacyjnej.

B Przy montażu urządzeń postępować

zgodnie z odpowiednią instrukcją.

Zastosowanie

B Ten moduł stosować tylko we współpracy z

pogodowymi regulatorami ogrzewania i

kotłami.

Zwracać uwagę na schemat!

Instalacja elektryczna

B Moduł zasilany jest różnym napięciem.

Obwóc nieskonapięciowy nie może być

podłączany do zasilania 230 V i odwrotnie.

B Przed montażem regulatora i modułu

magistrali danych:

od kotła i wszystkich pozostałych

abonentów magistrali danych odłączyć

zasilanie elektryczne (230 V AC).

B Przed włączeniem przełącznika

kodującego:

Odłączyć zasilanie (230 V AC) w całej

instalacji.

B Regulatora nie montować w wilgotnych

pomieszczeniach.

6 720 611 229 (02. 10)

Objaśnienie symboli

Wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa będą

oznaczone w tekście

trójkątem ostrzegawczym i

szarym polem.

Słowa wytłuszczone oznaczają możliwe

niebezpieczeństwo, jeśli nie będzie się

przestrzegało odpowiednich zaleceń.

• Uwaga oznacza, że mogą nastąpić lekkie

uszkodzenia przedmiotów.

• Ostrzeżenie oznacza, że może dojść do

lekkiego uszkodzenia ciała, lub cięższych

uszkodzeń przedmiotów

• Niebezpieczeństwo oznacza, ze może

dojść do uszkodzenia ciała W szczególnych

przypadkach zagrożone może być życie.

Wskazówki w tekście będą

i

oznaczone stojącym obok

symbolem. Będą one

ograniczone poziomymi liniami

nad i pod tekstem.

Wskazówki zawierają ważne informacje w

przypadkach, gdy nie istnieje

niebezpieczeństwo dla ludzi i sprzętu.

11

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch Ps130 2a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch Ps130 2a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Bosch Ps130 2a