Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3m 1299978

Instrukcja obsługi Szybki start 3M 1299978 oferuje przydatne informacje dotyczące konfiguracji i instalacji urządzenia. Użytkownicy mogą zapoznać się z informacjami o budowie, dostępnych funkcjach i trybach pracy urządzenia. Instrukcja oferuje także szczegółowe wskazówki dotyczące konfiguracji, instalacji i dostosowywania urządzenia do własnych potrzeb. Instrukcja obsługi Szybki start 3M 1299978 zawiera także informacje o zgodności z przepisami, zalecenia dotyczące konserwacji, wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania i instrukcje dotyczące wymiany części. Instrukcja Szybki start 3M 1299978 zawiera także szczegółowe informacje na temat zasad przestrzegania norm kompatybilności.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3m 1299978

Użytkownicy


Przed rozpoczęciem normalnej pracy należy określić listę osób obsługujących program.W przypadku, gdy program jest obsługiwany przez więcej niż jedną osobę,można każdemu użytkownikowi przyporządkować własne ustawienia parametrówi ustalić, jakie operacje i przez kogo mogą być wykonywane.

UWAGA. W przypadku wersji jednostanowiskowej, jeśli program będzie użytkowany najczęściej przeztę samą osobę, rozdziały dotyczące użytkowników możemy na razie pominąć.

Do listy użytkowników wchodzimy po kliknięciu .Nowego użytkownika wprowadzamy klawiszem Ins lubklikając . Wpisujemy:

 • Nazwa - symboliczny identyfikator użytkownika wprowadzany podczas wyboru użytkownika (czyli uruchomienia programu lub zmiany użytkownika), służy również jako login do logowania do modułu WWW

 • Nazwisko, Imię - nie jest wymagane, gdyż wszędzie posługujemy się symboliczną nazwą użytkownika

 • Grupa praw dostępu - przydzielamy użytkownika do grupy użytkowników, dla której określone sąprawa dostępu do poszczególnych okien i funkcji programu, zmiany praw dostępu danej grupy lub wprowadzenie nowej grupy możemy dokonać, wchodząc do pozycji Grupy użytkowników z poziomu menu głównego Zbiory - Narzędzia

 • Pokaż log użytkownika - ewidencja głównych operacji wykonywanych przez użytkowników

Na zakładce LOGOWANIE ustawiamy prawa do logowania:

 • Hasło - hasło dostępu, które każdy użytkownik może później samodzielnie zmieniać z pozycji menu głównego Ustawienia - Hasło użytkownika

 • Wymuszaj zmianę hasła co X dni - można ustawić co ile dni program będzie wymuszał zmianę hasła

 • Użyj silnych haseł - po zaznaczeniu tej opcji, przy zmianie hasła program będzie wymuszał wprowadzenie hasła co najmniej 8 znakowego zawierającego małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne (hasło Silne), bez tej opcji przy logowaniu nie są rozróżniane duże litery i małe (hasło Średnie) i można użyć krótszego hasła (hasło Słabe), w szczególności może być puste

  UWAGA. Opcja ta ustawiona dla użytkownika z grupy Użytkownicy WWW wymusi silne hasła dla wszystkich pracowników, logujących się do modułu WWW.

 • Wymuś zmianę hasła podczas pierwszego logowania - po zaznaczeniu program przy pierwszym logowaniu zażąda zmiany hasła nawet jeśli nie było jeszcze nadane

 • Konto jest wyłączone - nie kasujemy użytkownika tylko wyłączamy konto do logowania, pozostanie wówczas informacja o wprowadzanych i poprawianych rekordach przez tego użytkownika

 • Konto wygasa dnia - po wprowadzonej tu dacie użytkownik nie będzie mógł się zalogować

 • Sposób logowania - możliwość logowania się do programu i logowania przez internet na dwa sposoby:

  • Nazwa i hasło - podanie nazwy użytkownika programu i hasła do programu

  • Użytkownik Windows - bez podania nazwy i hasła, jeśli nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika do komputera lub sieci Windows pokryje się z tą nazwą

  • Oba - obie możliwości na raz, czyli przy logowaniu podając lokalną nazwą użytkownika i hasło, albo zaznaczając Zaloguj jako użytkownik Windows
   UWAGA. Po włączeniu w ustawieniach środowiska zaawansowanej opcji Uwierzytelnianie LDAP jedynym sposobem logowania jest podanie zawsze nazwy użytkownika Windows i hasła do sieci Windows.

 • Użytkownik Windows - pełna nazwa użytkownika Windows z podaniem domeny lub nazwy komputera (np. VICTORIA\Kamil lub Kamil-PC\Kamil), wykorzystywana przy logowaniu:

 • jako Użytkownik Windows, czyli jako obecnie zalogowany użytkownik Windows bez powtórnego podawania nazwy i hasła - służy do skojarzenia użytkownika sieciowego (NazwaDomeny\NazwaUżytkownia) albo użytkownika lokalnego (NazwaKomutera\NazwaUżytkownika)

 • poświadczeniami domenowymi, czyli wpisaniu nazwy użytkownika Windows i hasła do Windows - można podać pełną nazwę sieciową użytkownika (NazwaDomeny\NazwaUżytkownika) lub w przypadku domeny domyślnej samą nazwę użytkownika (NazwaUżytkownika) - patrz Parametryzacja systemu - Środowisko, na zakładce INNE parametr Włącz uwierzytelnianie LDAP

 • Dodatkowe WŁAŚCIWOŚCI ustawiane przez Administratora:

 • Może logować się zdalnie - udostępnienie temu użytkownikowi zdalnego dostępu do programu, czyli możliwość uruchamiania klienta aplikacji jako ten użytkownik oraz możliwość logowania do modułu WWW jako ten użytkownik

 • Zalogowany na - informacja o użytkownikach podłączonych do bazy, podana jest nazwa komputera użytkownika aktualnie pracującego w programie

 • Zakończ sesję - w szczególnych przypadkach można odłączyć pracującego już (zalogowanego) użytkownika

 • Żądania zakończenia sesji - informacja, że użytkownik jest w trakcie odłączania (żądanie zostało wysłane lecz nie zostało jeszcze wykonane)

 • Zablokowany przez administratora - zaznaczenie tej opcji uniemożliwi zalogowanie się danego użytkownika do programu
  UWAGA 1. W przypadku prac konserwacyjnych można zablokować wszystkich użytkowników (oprócz administratora) jednocześnie, wybierając funkcję Zablokuj wszystkich użytkowników z menu kontekstowego. Po zakończeniu prac funkcja Odblokuj wszystkich użytkowników przywróci możliwość logowania wszystkim użytkownikom.
  UWAGA 2. Zablokowanie użytkowników nie spowoduje odłącznia użytkowników już pracujących, ale po ich odłączeniu (Zakończ sesję) nie pozwoli na ich powtórne wejście.

 • Włącz śledzenie operacji bazodanowych - po zaznaczeniu w ewidencji operacji wykonywanych przez użytkownika zapisywane będą informacje o wprowadzaniu (F7), modyfikacji (F6) i kasowaniu (F8) rekordów w bazie danych

 • Nie pokazuj komunikatów dla długich operacji - w przypadku seryjnych operacji (np. naliczanie wynagrodzeń dla całej listy) lub dłuższych zestawień (np. pl/wiecej/instrukcja-obslugi-r2platnik/raporty-zus" target="_top">raporty ZUS) można wyłączyć komunikaty ostrzegawcze pojawiające się w trakcie operacji w zamian za raport pojawiający się po zakończeniu operacji - włączenie tej opcji pozwoli na wykonanie operacji bez zatrzymania w przypadku opuszczenia stanowiska pracy przez użytkownika

 • Na zakładce INTERFEJS ustawiamy indywidualny wygląd interfejsu użytkownika:

 • Czcionka - standardowo czcionka i jej rozmiar określona jest we właściwościach ekranu systemu Windows, w szczególnym przypadku mamy możliwość wyboru innej czcionki, wykorzystywanej przez program oraz jej rozmiaru. Zwiększenie rozmiaru czcionki spowoduje powiększenie wszystkich okien programu. Wszystkie zmiany dotyczące interfejsu zostaną uwzględnione po ponownym uruchomieniu programu.

 • Miękkie pokazywanie okien - okienka będą pokazywały się stopniowo zwiększając swoją jasność

 • Ukrywaj nieużywane menu - pozycje menu, które nie były ostatnio używane zostaną ukryte (aby je pokazać wystarczy nacisnąć ostatnią pozycję menu ze strzałkami)

 • Pozwalaj na pokazywanie wielu okien jednocześnie - w aplikacji standardowo można pokazać oprócz okien głównych, dodatkowe jedno okienko z pozycjami; ta opcja umożliwa pokazanie wielu

 • Dźwięki (U) - wszystkim komunikatom występującym w programie mogą być przypisane sygnały dźwiękowe.Jeśli posiadasz w komputerze kartę dźwiękową, będą to dźwięki określonew Panelu Sterowania Windows (Start - Ustawienia - Panel Sterowania -Dźwięki). Jeśli nie posiadasz karty dźwiękowej lub jeśli wyłączyłeśw Panelu Sterowania domyślne dźwięki (tzn. ustawiłeś Start - Ustawienia -Panel Sterowania - Dźwięki - Schematy - Brak dźwięków) możeszprzypisać do każdego typu komunikatów (błąd, ostrzeżenie, informacja,potwierdzenie) krótki sygnał dźwiękowy. Jeśli dźwięki ustawione są już w systemie,dźwięki dla poszczególnych typów komunikatów należy wyłączyć, gdyż będą się podwajać.

 • Zakładka INTERNET umożliwia konfigurację serwera poczty, wysyłanej bezpośrednio z programu przez użytkownika:

 • E-mail - adres e-mail użytkownika, służy również jako login do logowania do modułu WWW

 • Domyślny program pocztowy - możliwość wykorzystania zewnętrznego programu do obsługi poczty

 • Nazwa hosta - serwer SMTP poczty wychodzącej, możemy odczytać go w programie do obsługi poczty (np. Outlook Express) we właściwościach konta

 • Port - port serwera SMTP, standardowo 25

 • Nazwa użytkownika - informacyjna nazwa nadawcy wyświetlana przy odbiorze maila

 • E-mail użytkownika - informacyjny e-mail zwrotny nadawcy

 • Nazwa konta - nazwa konta użytkownika, czyli login do serwera SMTP

 • Hasło - hasło do konta poczty internetowej

 • Serwer wymaga uwierzytelniania, Serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) - zaznaczamy odpowiednio, w zależności od konfiguracji serwera SMTP

 • UWAGA 1. Jeśli przy użytkowniku pole Nazwa hosta pozostawimy puste to zalogowany użytkownik będzie korzystał z ustawień pocztowych użytkownika ADMIN.

  UWAGA 2. Poprawność ustawień pocztowych możemy sprawdzić wykonując Test (przycisk ? ) lub wysyłając dowolny wydruk z programu. Przy problemach z wysyłką e-maila należy sprawdzić konfigurację zapory internetowej na komputerze klienta, na którym uruchomiony jest program RPlatnik. exe.

  W przypadku wykorzystania modułu WWW jako portalu dla pracowników, należy wprowadzić dodatkowego użytkownika (o nazwie np. WWW) i przypisać mu grupę praw dostępu jako Użytkownicy WWW. Wszyscy pracownicy i użytkownicy portalu, logujący się do modułu WWW, będą korzystać w ustawień tego użytkownika. W szczególności wszystkie e-maile, wysyłane za pośrednictwem portalu (np. wnioski o urlop, zatwierdzenia wniosków) będą korzystać z ustawień Serwer poczty wychodzącej SMTP. Jeśli przy użytkowniku z grupy Użytkownicy WWW pole Nazwa hosta pozostawimy puste to zalogowany do portalu pracownik lub użytkownik będzie korzystał z ustawień pocztowych użytkownika ADMIN.

  UWAGA. Poprawność wysyłania e-maili pracowniczych najlepiej testować z programu R2płatnikPRO, uruchomionego na tym samym komputerze, co moduł WWW lub jeszcze lepiej bezpośrednio z portalu dla pracowników - patrz Konfigurracja parametrów firmy - Udostępnianie przez internet. Przy problemach z wysyłką e-maili z portalu należy sprawdzić konfigurację zapory internetowej na serwerze, czyli na komputerze, na którym uruchomiony jest moduł WWW, czyli program lub usługa wR2platnik.

  Usługa telewizji cyfrowej AVIOS

  KORBOX Ultra - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi dekodera IPTV KORBOX ULTRA

  Pilot do dekodera - instrukcja obsługi

  Instrukcja obsługi i programowania pilota telewizji AVIOS

  Własna lista kanałów

  Instrukcja obsługi – tworzenie własnej listy kanałów

  TP-Link TL-WR841N - konfiguracja w domu jednorodzinnym

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji indywidualnej w najczęściej w domu jednorodzinnym (indywidualny klient MA antenę
  zainstalowaną na zewnątrz budynku)

  TP-Link TL-WR841N - konfiguracja w bloku lub innej instalacji zbiorczej

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji zbiorczej (instalacja typowa dla bloków, kamienic, w której indywidualny klient jest połączony kablem do instalacji zbiorczej).

  Netis WF2780 - konfiguracja w bloku lub innej instalacji zbiorczej

  Instrukcja konfiguracji routera w przypadku typowej instalacji zbiorczej (instalacja typowa dla bloków, kamienic, w której indywidualny klient jest połączony kablem do instalacji zbiorczej).

  Masz więcej pytań?
  tel. 52 52 22 100

  1 SZYBKI START INSTRUKCJA OBSŁUGI NEUTRON Dystrybucja w Polsce: ul. Kineskopowa 1, Piaseczno tel, info@soundtrade. pl web:

  2 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Specyfikacja techniczna oraz wygląd urządzenia, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejsza informacja jest aktualna na dzień jej publikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Zabronione jest samodzielne rozmontowywanie urządzenia oraz jego modyfikowanie Zabrania się otwierania wnętrza urządzenia oraz wnętrza zasilacza AC, a także rozmontowywania urządzenia w celu modyfikacji jego części. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny. Należy używać jedynie zasilacza AC lub przewodu dostarczonego wraz z urządzeniem. Dopuszcza się używanie jedynie zasilacza AC lub przewodu dołączonego do urządzenia. Wykorzystanie innego zasilacza lub przewodu może spowodować poważne uszkodzenie systemu zasilania wewnętrznego, a nawet stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Zabrania się umieszczania urządzenia na niestabilnej powierzchni Zabronione jest umieszczanie urządzenia w niestabilnej pozycji, która może doprowadzić do jego przewrócenia. Zaleca się niedopuszczanie, aby ciecze lub obiekty obce dostały się do wnętrza urządzenia; Zabrania się umieszczania naczyń wypełnionych cieczą na powierzchni urządzenia. Nie należy dopuścić do przedostania się obiektów obcych (np. obiektów łatwopalnych, monet, czy przewodów) oraz cieczy do wnętrza urządzenia. Może to doprowadzić do zwarcia, wadliwego działania oraz uszkodzeń. Zabrania się umieszczania produktów oraz przechowywania go w warunkach: nadmiernej ekspozycji na zimno lub ciepło ( np. w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia, w pobliżu grzejnika oraz we wnętrzu samochodu); ekspozycji na parę wodną lub dym; nadmiernej wilgotności ekspozycji na słoną wodę; ekspozycji na deszcz; ekspozycji na pył lub piasek; skrajnych zmian temperatury lub wilgotności ekspozycji na silne wibracje i wstrząsy. Zabrania się gwałtownego upuszczania urządzenia oraz wystawiania go na silny ucisk przez inne obiekty Zabronione jest gwałtowne upuszczanie urządzenia. Urządzenie należy chronić przed silnym uciskiem przez inne obiekty.

  3 2 Zabrania się podłączania urządzenia do gniazdka elektrycznego wraz z nadmierną liczbą innych urządzeń. Zabronione jest podłączanie przewodu zasilającego urządzenie do gniazdka elektrycznego wraz z nadmierną liczbą innych urządzeń. Może to doprowadzić do przegrzania się gniazda elektrycznego, a w rezultacie - do spowodowania pożaru. Używanie urządzenia przez dzieci dopuszcza się jedynie pod nadzorem osoby dorosłej Używanie urządzenia przez dzieci jest możliwe jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy zachować szczególną uwagę, aby urządzenie nie zostało przez nie uszkodzone. Zabrania się zbyt długiego używania urządzenia przy nasilonej głośności dźwięków Urządzenie, zarówno bez, jak i w połączeniu ze wzmacniaczem, słuchawkami lub głośnikami, może spowodować wytworzenie dźwięków o natężeniu mogącym powodować trwałą utratę słuchu. Nie należy używać go przez długi czas przy nasilonym poziomie głośności. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ze słuchem lub uczucia dzwonienia w uszach, należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem. W przypadku zauważenia odchyleń od prawidłowego działania urządzenia, zaleca się jego natychmiastowe wyłączenie. Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych środków ostrożności w celu uniknięcia ryzyka utraty zdrowia i życia w następstwie porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub innych sytuacji niebezpiecznych. Zabrania się instalowania oraz odłączania zasilacza AC lub kabla za pomocą mokrych rąk Zabronione jest chwytanie zasilacza AC oraz jego wtyczki lub kabla wilgotnymi lub mokrymi rękoma podczas instalowania oraz odłączania zasilacza z gniazda elektrycznego. Co jakiś czas zaleca się odłączanie wtyczki zasilacza AC i czyszczenie go suchą ściereczką. W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego. Zaleca się zapobieganie splątaniu się przewodów powiązanych z urządzeniem. Wszystkie przewody i kable powinny być trzymane poza zasięgiem dzieci. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia, przed przystąpieniem do czyszczenia go, należy wyłączyć je i wyjąć wtyczkę zasilacza AC z gniazda elektrycznego. Zaleca się odłączenie zasilacza AC z gniazda elektrycznego podczas burzy. W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia burzowych warunków pogodowych, zaleca się odłączenie zasilacza AC z gniazda elektrycznego.

  4 3 Zabrania się opierania ciężaru ciała na urządzeniu oraz umieszczania na nim ciężkich obiektów. Urządzenie oraz zasilacz AC powinny być rozlokowane w taki sposób, aby ich pozycja nie zakłócała odpowiedniej wentylacji. Zabrania się używania urządzenia w klimacie tropikalnym. Zaleca się umieszczenie urządzenia w pobliżu gniazda elektrycznego, tak aby jego odłączenie było łatwo możliwe. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU Ten symbol wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi, domowymi odpadami tylko w zgodzie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)(2002/96/WE) oraz przepisami krajowymi. Niniejszy produkt należy przekazać do autoryzowanego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może wywołać szkodliwe działanie na środowisko naturalne i zdrowie człowieka z powodu potencjalnych substancji niebezpiecznych zaliczanych jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Szczegółowych informacji o miejscach utylizacji tego typu sprzętu można uzyskać w lokalnych urzędach miejskich oraz przedsiębiorstwach utylizacji odpadów. PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE SoundTrade jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Behringer w Polsce. Specyfikacja techniczna oraz wygląd urządzenia, mogą ulec zmianie bez powiadomienia. SoundTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa przez użytkownika korzystającego z danego urządzenia. Wszystkie znaki handlowe i usługowe należą do swoich właścicieli i są zastrzeżone. Instrukcja ta jest chroniona prawem autorskim i żadna jej część nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody SoundTrade. Wszelkie prawa zastrzeżone SoundTrade SoundTrade ul. pl web:

  5 4 SPIS TREŚCI: Środki ostrożności i ważne informacje I. Podłączenie (przykłady) II. Złącza, pokrętła i przyciski III. Wejścia i wyjścia krosownicy IV. Panel tylny V. Ustawienia MIDI VI. Rozpoczęcie pracy z syntezatorem VII. Tabela dostępu do zaawansowanych funkcji VIII. Instalacja w obudowie Eurorack IX. Najważniejsze cechy NEUTRON

  6 5 I. Podłączenie (przykłady)

  7 6

  8 7 II. Pokrętła i przyciski.

  9 8 1. Pokrętło TUNE dostosowuje częstotliwość oscylatora OSC1. 2. Pokrętło OSC MIX dostosowuje miks pomiędzy oscylatorami OSC1 i OSC2. 3. Pokrętło TUNE dostosowuje częstotliwość oscylatora OSC2. 4. Pokrętło SHAPE zmienia kształt fali dla OSC1. Można wybierać spośród gotowych kształtów lub łączyć je płynnie pomiędzy sąsiednimi kształtami. 5. Pokrętło SHAPE zmienia kształt fali dla OSC2. Można wybierać spośród gotowych kształtów lub łączyć je płynnie pomiędzy sąsiednimi kształtami 6. Przycisk RANGE pozwala na wybranie zakresów częstotliwości dla oscylatora OSC1: 32/16/8. Tryb +/-10 oktaw jest włączony gdy świecą się wszystkie trzy kontrolne diody LED. 7. Przycisk RANGE pozwala na wybranie zakresów częstotliwości dla oscylatora OSC2: 32/16/8. 8. Przycisk OSC SYNC powoduje, że OSC1odświeża okres OSC2 tak, że synchronizują się dla tej samej częstotliwości podstawowej. 9. Przycisk PARAPHONIC powoduje niezależne strojenie dwóch oscylatorów podczas gdy grana jest więcej niż jedna nuta MIDI. W przypadku jednej nuty obydwa oscylatory będą tak samo zestrojone. 10. Pokrętło WIDTH reguluje szerokość wybranej fali dla OSC Pokrętło WIDTH reguluje szerokość wybranej fali dla OSC Pokrętło FREQ określa częstotliwość odcięcia dla filtra VCF. 13. Przycisk MODE daje możliwość wyboru pomiędzy filtrami VCF: dolnoprzepustowym (LPF), górnoprzepustowym (HPF) oraz pasmowoprzepustowym (BPF). 14. Pokrętło RESO reguluje rezonans filtra VCF. 15. Przycisk KEY TRK ustawia funkcję keyboard tracking dla VCF. 17. Pokrętło MOD DEPTH ustawia głębokość dla filtra modulacyjnego z wejścia FREQ MOD. 16. Pokrętło ENV DEPTH ustawia głębokość dla filtra modulacyjnego z ENVELOPE 2.

  10 9 18. Pokrętło SHAPE ustawia kształt fali dla LFO dając możliwość płynnego przechodzenia pomiędzy kształtami. 19. Pokrętło RATE ustala prędkość wybranej fali LFO. 20. Przycisk KEY SYNC powoduje odświeżenie fazy LFO z każdą nową nutą MIDI. 21. Pokrętło NOISE LEVEL określa poziom głośności białego szumu zastosowanego w filtrze. 22. Pokrętło VCA BIAS otwiera lub zamyka VCA. 23. Pokrętło TIME kontroluje zakres czasu dla efektu delay. Kiedy jest przekręcone maksymalnie w prawo, wówczas dla delay ustawiony jest najdłuższy czas.

  11 Pokrętło REPEATS kontroluje ilość powtórzeń delay lub echo. 25. Pokrętło MIX ustawia stopień działania efektu w miksie. Kiedy jest przekręcone maksymalnie w lewo efekt nie będzie słyszalny, kiedy jest przekręcone maksymalnie w prawo wówczas słyszalny będzie tylko rezultat użycia efektu. Jeśli równocześnie odkręcimy w prawo pokrętło REPEATS wówczas powtórzenia będą trwały w nieskończoność i będą ciągle się nakładać. 26. Pokrętło DRIVE określa natężenie efektu overdrive, począwszy od subtelnego działanie a na maksymalnym przesterowaniu skończywszy. Przekręcenie pokrętła w lewą stronę powoduje delikatne ocieplenie brzmienia, przekręcenie pokrętła w prawo dodaje większej agresji i zadziorności. 27. Pokrętło TIMBRE określa tembr przesterowanego brzmienia. Przekręcenie pokrętła w lewą stronę eksponuje dół dla uzyskania bogatego, ciepłego brzmienia. Przekręcenie pokrętła w prawo powoduje stopniowe zmniejszanie natężenia dołu a zwiększanie górnego pasma wyzwalając ostre i wyraziste brzmienie. 28. Pokrętło LEVEL kontroluje głośność wyjścia efektu overdrive. Kiedy jest całkowicie wyciszony sygnał audio może nie być słyszalny na wyjściu. 29. Pokrętło A (ATTACK) Kontroluje czas narastania od zera obwiedni dla Envelope Pokrętło D (DECAY) Kontroluje czas zanikania obwiedni do osiągniecia poziomu podtrzymania dla Envelope Pokrętło S (SUSTAIN) Kontroluje poziom podtrzymania dla Envelope Pokrętło R (RELEASE) Kontroluje czas zanikania obwiedni do zera dla Envelope 1. UWAGA! Envelope 1 jest domyślnie routowana dla VCA CV. 33. Pokrętło A (ATTACK) Kontroluje czas narastania od zera obwiedni dla Envelope Pokrętło D (DECAY) Kontroluje czas zanikania obwiedni do osiągniecia poziomu podtrzymania dla Envelope Pokrętło S (SUSTAIN) Kontroluje poziom podtrzymania dla Envelope Pokrętło R (RELEASE) Kontroluje czas zanikania obwiedni do zera dla Envelope 2. UWAGA! Envelope 2 jest domyślnie routowana dla odcięcia VCF poprzez kontrolę ENV DEPTH.

  12 11

  13 Pokrętło VOLUME reguluje ogólną głośność wyjściową instrumentu. Wyjście słuchawkowe posiada niezależną regulację głośności z tyłu syntezatora. 38. Gniazdo wejściowe MIDI IN (typu Din-5) pozwala na wprowadzenia danych MIDI, pochodzących z innych urządzeń sterujących lub komputera z DAW. 39. Pokrętło RATE kontroluje wartość zegara dla funkcji Sample & Hold (funkcja pozwalająca na generowanie losowych patternów). 40. Pokrętło GLIDE ustala wartość zmiany pomiędzy wartościami sampli. 41. Sekcja SLEW LIMITER określa ograniczenie szybkości zmiany sygnału (określana także jako Glide, Glissando, Lag Processing lub Portamento). Pokrętło SLEW ustala wartość tego ograniczenia. 42. Pokrętło PORTA TIME ustala wartość szybkości zmiany pomiędzy kolejnymi nutami MIDI. Efekt jest wyłączony kiedy pokrętło jest przekręcone całkowicie w lewo i zwiększa się kiedy pokrętło przekręcamy w prawo. 43. Pokrętło ATTENUATOR 1 jest używane do redukowania amplitudy sygnału wejściowego. ATT1 może być również kontrolowany napięciowo. 44. Pokrętło ATTENUATOR 2 kontroluje pasywny tłumik który jest używany do redukowania amplitudy sygnału. Normalizuje ścieżki patchowania LFO do wejść oscylatora Pulse Width, aby zapewnić modulację szerokości fali (PWM).

  14 13 III. Wejścia i wyjścia krosownicy.

  15 Wejście OSC1 napięciowa regulacja wysokości tonu dla OSC Wejście OSC2 napięciowa regulacja wysokości tonu dla OSC Wejście OSC1+2 napięciowa regulacja wysokości tonu dla OSC1 i OSC Wejście INVERT IN sygnał wejściowy który pojawia się w inwersji na wyjściu INVERT OUT. 49. Wejście SHAPE1 - napięciowa regulacja kształtu fali dla OSC Wejście SHAPE2 - napięciowa regulacja kształtu fali dla OSC Wejście PW1 - napięciowa regulacja szerokości pulsu dla OSC Wejście PW2 - napięciowa regulacja szerokości pulsu dla OSC Wejście VCF wejście sygnału dla VCF. 54. Wejście FREQ MOD napięciowa regulacja częstotliwości odcięcia dla VCF. 55. Wejście RES napięciowa regulacja rezonansu dla VCF. 56. Wejście OD IN wejście dla sygnału overdrive. 57. Wejście VCA IN wejście dla sygnału VCA. 58. Wejście VCA CV napięciowa regulacja VCA. 59. Wejście DELAY IN wejście dla sygnału delay. 60. Wejście DELAY TIME napięciowa regulacja czasu dla efektu delay. 61. Wejście E. GATE1 bramka Envelope Wejście E. GATE2 bramka Envelope Wejście S&H IN wejście dla sygnału Sample & Hold. 64. Wejście S&H CLOCK wejście dla zegara Sample & Hold. 65. Wejście LFO RATE napięciowa regulacja częstotliwości LFO. 66. Wejście LFO SHAPE napięciowa regulacja kształtu LFO. 67. Wejście LFO TRIG wejście dla LFO Trigger. 68. Wejście MULT wejście dla sygnału MULT. 69. Wejście ATT1 IN wejście sygnału Attenuator Wejście ATT1 CV regulacja napięciowa Attenuator Wejście ATT2 IN wejście dla sygnału Attenuator Wejście SLEW IN wejście dla sygnału SLEW. 73. Wejście SUM1(A) pierwsze wejście sygnału SUM Wejście SUM1(B) drugie wejście sygnału SUM Wejście SUM2(A) pierwsze wejście sygnału SUM Wejście SUM2(B) drugie wejście sygnału SUM2.

  16 15

  17 Wyjście OSC1 wyjście dla oscylatora OSC Wyjście OSC2 wyjście dla oscylatora OSC Wyjście OSC MIX wyjście dla miksu oscylatorów OSC1 i OSC Wyjście VCF1 główne wyjście dla filtra VCF. 81. Wyjście VCF2 dodatkowe wyjście dla filtra VCF. 82. Wyjście OVERDRIVE sygnał wyjściowy overdrive. 83. Wyjście VCA sygnał wyjściowy sterowanego napięciowo wzmacniacza (VCA). 84. Wyjście OUTPUT główny sygnał wyjściowy, post delay. 85. Wyjście NOISE wyjście generatora białego szumu. 86. Wyjście ENV1 wyjście obwiednie ENV Wyjście ENV2 wyjście obwiednie ENV Wyjście INVERT wyjście odwróconego sygnału podanego do wejścia INVERT IN. 89. Wyjście LFO dwubiegunowe wyjście LFO (-5V do + 5V). 90. Wyjście LFO UNI jednobiegunowe wyjście LFO (0v do +5V). 91. Wyjście S&H wyjście sygnału sample & hold. 92. Wyjście MULT1 wyjście zduplikowanego sygnału podanego do wejścia MULT IN. 93. Wyjście MULT2 wyjście zduplikowanego sygnału podanego do wejścia MULT IN. 94. Wyjście MIDI GATE wyjście bramki MIDI. 95. Wyjście ATT1 wyjście sygnału Attenuator Wyjście ATT2 wyjście sygnału Attenuator Wyjście SLEW wyjście sygnału Slew. 98. Wyjście SUM1 wyjście dla sumy sygnałów z wejść SUM1(A+B). 99. Wyjście SUM2 wyjście dla sumy sygnałów z wejść SUM2(A+B) Wyjście ASSIGN wyjście możliwe do konfiguracji przez użytkownika.

  18 17 IV. Panel tylny Wejście INPUT wejście niezbalansowane typu jack mono 6, 3 mm dla zewnętrznego źródła sygnału celem przetworzenia przez syntezator Wyjście OUTPUT wyjście typu jack mono 6, 3 mm celem podłączenia do interfejsu audio lub miksera. UWAGA! Należy pamiętać aby głośniki/monitory włączać jako ostatni element swojego systemu nagłośnieniowego i odwrotnie wyłączać jako pierwszy element Wyjście PHONES wyjście typu jack 6, 3 mm celem podłączenia słuchawek Pokrętło PHONES LEVEL służy do regulacji głośności wyjścia słuchawkowego. UWAGA! Należy pamiętać aby pokrętło było skręcone w lewo na pozycję MIN podczas włączania słuchawek, oraz włączania i wyłączania syntezatora Przełączniki CHANNEL ustawiany przez użytkownika kanał MIDI. (patrz kolejny rozdział Ustawienia MIDI) Gniazdo MIDI THRU typu DIN 5-PIN służy do przesyłania danych MIDI pochodzących z wejścia MIDI IN do kolejnych urządzeń standardu MIDI Gniazdo USB typ B pozwala na połączenie syntezatora z komputerem, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Dzięki USB zyskujemy możliwość wysyłania i odbierania danych MIDI, pomiędzy instrumentem a oprogramowaniem DAW Włącznik POWER pozwala włączyć i wyłączyć syntezator NEUTRON. Upewnij się, że wszystkie niezbędne połączenia zostały dokonane prawidłowo zanim włączysz syntezator Wejście prądowe DC INPUT pozwala na podłączenie dostarczanego w komplecie zasilacza 12V DC

  19 18 V. Ustawienia MIDI. Cztery przełączniki MIDI CHANNEL pozwalają ustawić numer kanału MIDI (1 16, patrz rysunek). Kanał komunikacji MIDI można również zmienić za pomocą komunikatów SysEX zawartych w tabeli implementacji MIDI.

  20 19 VI. Rozpoczęcie pracy z syntezatorem. Poniższe wskazówki pozwolą na uruchomienie i dokonanie podstawowych ustawień analogowego syntezatora NEUTRON, a także w skrócie przedstawią jego podstawowe własności. POŁĄCZENIA Aby prawidłowo połączyć NEUTRON z innymi elementami twojego systemu, skorzystaj ze wskazówek zawartych w rysunkowych schematach na pierwszych stronach tej instrukcji. NEUTRON posiada zdublowane wyjście audio dostępne zarówno z panelu tylnego jako jack mono 6, 3 mm jak i z panelu krosownicy jako jack 3, 5 mm. Wejście audio jest dostępne z panelu tylnego przez gniazdo jack mono 6, 3 mm. UWAGA! OSTRZEŻENIE! Przy korzystaniu z wejść 3, 5 mm należy zwrócić uwagę aby ich nie przeciążyć. Wejścia te akceptują wyłącznie prawidłowe wartości napięcia przedstawione w specyfikacji technicznej. Wyjścia 3, 5 mm powinny być połączone do odpowiednich wejść gotowych na odebranie podanego napięcia wyjściowego. Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować uszkodzeniem syntezatora lub podłączonych do niego urządzeń. USTAWIENIA PROGRAMOWE (SOFTWARE) NEUTRON spełnia standard USB Class Compliant MIDI i nie potrzebuje dodatkowych sterowników do współpracy z komputerami z systemami Windows i MacOS. USTAWIENIA SPRZĘTOWE (HARDWARE) Dokonaj wszystkich połączeń w swoim systemie. Użyj przełączników MIDI CHANNEL zlokalizowanych na tylnym panelu NEUTRON aby ustalić numer kanału do komunikacji MIDI. Podłącz zewnętrzną klawiaturę sterującą MIDI bezpośrednio do wejścia MIDI IN w NEUTRON za pomocą kabla typu DIN 5-PIN (kabel nie jest elementem zestawu). Do zasilania NEUTRON używaj wyłącznie dostarczonego w komplecie zasilacza. Przed włączeniem upewnij się, że twój system nagłośnieniowy jest wyciszony. Włącznik instrumentu znajduje się na tylnym panelu.

  21 20 SEKCJA OSCILLATOR Każdy z oscylatorów posiada regulację dostrajania, która daje zakres około +/- 1 oktawy w trybach 8/16/32 lub w zakresie od 0, 7 Hz do ponad 50 khz, gdy wszystkie diody LED oznaczenia zakresu świecą się, co odpowiada około +/- 10 oktawom. Pokrętło OSC MIX dostosowuje wartość miksu pomiędzy oscylatorami OSC1 i OSC2 aby wykreować bogate harmonicznie brzmienie. Pokrętło SHAPE pozwala wybierać kształt fali dla każdego OSC. Można wybierać spośród gotowych kształtów lub miksować płynnie w sposób ciągły pomiędzy sąsiednimi kształtami. KSZTAŁTY FALI W syntezatorze istnieje możliwość wybrania następujących przebiegów fali: Ustawienie PULSE WIDTH odnosi się wyłącznie do dwóch pierwszych kształtów fali (Tone Mod oraz Square/Pulse). Kiedy załączona jest funkcja OSC SYNC wówczas pierwszy oscylator OSC1 odświeża okres OSC2 synchronizując go dla tej samej częstotliwości podstawowej.

  22 21 DZIAŁANIE PARAFONICZNE Kiedy włączony jest przycisk PARAPHONIC wówczas następuje niezależne strojenie dwóch oscylatorów, podczas gdy grana jest więcej niż jedna nuta MIDI. GENERATOR SZUMU Dzięki kontroli pokrętłem NOISE możemy wprowadzić biały szum do filtra, co może być wykorzystane dla uprzestrzennienia brzmienia, poprzez dodanie kolejnej jego warstwy. Szum może być również wykorzystany do tworzenia brzmień perkusyjnych, kiedy zostanie ustawiona odpowiednio krótka obwiednia VCA. Pokrętło VCA BIAS jest używane do sterowania kontrolowanym napięciowo wzmacniaczem (VCA). Pozwala to użytkownikowi otworzyć VCA bez wyzwalania obwiedni (czyli poprzez zagranie kolejnej nuty MIDI), pozwalając na ciągłe wybrzmiewanie audio. SEKCJA FILTER NEUTRON posiada na pokładzie niezwykle wydajne filtry 12dB z dostępnymi trzema rodzajami filtrów: dolnoprzepustowym (LPF), górnoprzepustowym (HPF) oraz pasmowoprzepustowym (BPF). Filtry możemy wybierać przy użyciu przycisku MODE. Pokrętło FREQ reguluje częstotliwość odcięcia filtra, zaś pokrętło RESO rezonans filtra. Kiedy pokrętło RESO jest ustawione na poziom maksimum lub w jego pobliżu, VCF stanie się samo-rezonansowy tworząc falę sinusoidalną dostosowaną do częstotliwości odcięcia filtra. Ton ten może być użyty podczas tworzenia brzmienia i być odtwarzany w połączeniu z oscylatorami poprzez aktywację KEY TRACK i dostrajanie VCF za pomocą pokrętła FREQ.

  23 22 SEKCJA FILTER Domyślnie LFO jest patchowane poprzez kontrolę głębokości filtra za pomocą pokrętła FILTER DEPTH, co umożliwia modulację częstotliwości za pomocą LFO. VCF posiada dodatkowe wyjście na panelu krosownicy o nazwie VCF2. Tryb VCF2 jest zależny od wybranego trybu VCF a relacja ta jest następująca: Kombinacje takie pozwalają osiągnąć dodatkowe tryby pracy filtra np. filtr typu notch może być stworzony poprzez połączenie VCF1 i VCF2 (ostatni przykład wyboru trybu VCF na rysunku powyżej), a następnie patchowany ze zsumowanego wyjścia do wejścia OD IN. KEY TRACK powoduje śledzenie klawiatury w stosunku do VCF. Spowoduje to ustawienie limitu filtra częstotliwość opartego na ostatniej zagranej nucie MIDI. Podstawowy punkt odcięcia częstotliwości jest ustawiany za pomocą FREQ zależnym od granych nut midi częstotliwość wrasta wraz z kolejną zagraną nutą. Pozwala to również dodatkowo na potraktowanie filtra jako oscylatora, w czasie gdy parametr rezonansu jest maksymalnie odkręcony. SEKCJA LFO LFO w syntezatorze NEUTRON posiada zakres częstotliwości od 0, 01 Hz do 10 khz. To pozwala na modulację niskich częstotliwości w stosunku do zakresu dźwięku za pomocą LFO. Kontrola kształtu (SHAPE) pozwala określić kształt fali LFO. Przy wyborze LFO kształt fali można wybierać między ustalonymi typami lub płynnie mieszać między kształtami fal. Z włączonym KEY SYNC, LFO jest wyzwalany na nowo każdorazowo, gdy grana jest nowa nuta MIDI. SEKCJA EFEKTU DELAY NEUTRON posiada na pokładzie imponujący analogowy delay typu bukcet brigade. Jego czas można ustawić w zakresie od 24ms do 640ms. Można także wykreować efekt typu chorus poprzez modulowanie krótkimi czasami delay z LFO przyporządkowanym do wejścia DELAY TIME.

  24 23 SEKCJA EFEKTU OVERDRIVE Użyciu efektu overdrive może spowodować zarówno delikatne i subtelne ocieplenie brzmienia jak i jego radykalne przesterowanie. Przekręcenie pokrętła DRIVE w prawo dodaje większej agresji i zadziorności. Przekręcenie pokrętła TONE zawiaduje kształtami efektu. W trakcie zwiększania poziomu pokrętłem DRIVE, pokrętło LEVEL powinno zostać użyte celem ściszenia syntezatora, bez jednoczesnego wpływu na rodzaj przesterowania czy charakter brzmienia. SEKCJA OBWIEDNI (ENVELOPE) NEUTRON posiada dwie obwiednie ADSR: A (ATTACK) Kontroluje czas narastania od zera obwiedni D (DECAY) Kontroluje czas zanikania obwiedni do osiągniecia poziomu podtrzymania S (SUSTAIN) Kontroluje poziom podtrzymania R (RELEASE) Kontroluje czas zanikania obwiedni do zera Obydwie obwiednie są wyzwalane za pomocą nowo otrzymanej nuty MIDI, chyba że do kontroli zostaną użyte wejścia ENVELOPE GATE 1 i 2. Envelope 1 jest domyślnie routowana dla kontroli napięciowej VCA. Pozwala to przekazać sygnał poprzez urządzenie kiedy nuta MIDI została zagrana i zamyka VCA kiedy nuta nie została zagrana. Envelope 2 jest domyślnie routowana dla VCF przez ustawienie ENV DEPTH. Można ją zastosować do tworzenia filtrów w trakcie grania nut MIDI. SEKCJA SAMPLE & HOLD Funkcja Sample & Hold pozwala generować losowe, narastające przebiegi fali poprzez ich próbkowanie z wejścia sygnałowego. Parametry próbki są ustalane poprzez pokrętło RATE lub wejście S&H CLOCK. Pokrętło GLIDE określa szybkość zmian między próbkami pozwalając na płynne przejścia pomiędzy wartościami próbek. SEKCJA PORTAMENTO I SLEW Dzięki użyciu pokrętła PORTA TIME możemy ustalić szybkość przejścia pomiędzy kolejnymi nutami MIDI. Funkcjonalności tej można użyć do stworzenia przyjemnej płynności brzmienia. Sekcja SLEW LIMITER określa ograniczenie szybkości zmiany sygnału. Dla przykładu SLEW można użyć aby dodać portamento do strojenia kontrolowanego napięciowo poprzez zewnętrzny sekwenser.

  25 24 SEKCJA ATTENUATORS ATTENUATOR 1 jest dodatkowym VCA używanym do redukowania amplitudy sygnału wejściowego kontrolowanej napięciowo poprzez wejście ATT1 lub poprzez pokrętło ATTENUATOR 1. Wyjście z ATTENUATOR 2 jest domyślnie routowane do ATTENUATOR 1/. Konfigurowalne wyjście jest routowane do ATTENUATOR1 CV. ATTENUATOR 2 jest używany do redukowania amplitudy sygnału bazując na kontroli za pomocą pokrętła ATTENUATOR2. Dwubiegunowe wyjście LFO jest domyślnie routowane do wejścia ATTENUATOR2. Wyjście ATTENUATOR 2 jest również domyślnie routowane do P. WIDTH1 i P. WIDTH2. WYJŚCIE ASSIGN Wyjście ASSIGN posiada możliwość konfigurowanego przez użytkownika ustawienia źródła. Aby dokonać zmiany źródła przyciśnij i przytrzymaj przycisk OSC SYNC do czasu, aż obydwa przyciski RANGE nie zaczną pulsować światłem. Aktualnie wybrane źródło jest oznaczone przez pulsującą diodę kształtu LFO. Należy użyć przycisków RANGE aby zmieniać zdefiniowane powyżej sposoby działania wyjścia. Aby zatwierdzić swój wybór należy przycisnąć i przytrzymać przycisk OSC SYNC do czasu zaprzestania pulsowania podświetlenia przycisków RANGE. Wybrana opcja pozostaje ustawiona nawet po ponownym włączeniu syntezatora/

  26 25 POLY CHAIN Jeśli posiadasz więcej niż jedną sztukę NEUTRON możesz połączyć je w łańcuch zwany Poly Chain. NEUTRON wysyła nieodtworzone nuty do kolejnego instrumentu w łańcuchu, a gdy łańcuch się kończy nuty będą pomijane (nie będą odtwarzane). Pierwszy NEUTRON gra pierwszą nutę, drugi drugą, trzeci trzecią itd. Warto zauważyć, że w trybie parafonicznym pojedynczy instrument będzie mógł odtworzyć 2 nuty. Każdy NEUTRON musi posiadać ustawiony ten sam numer kanału MIDI poprzez przełączniki na tylnym panelu.

  27 26 Poly Chain z wykorzystaniem wejścia audio w NETRON

  28 27 KROSOWNICA (PATCH BAY) W stworzonych do patchowania syntezatorach semi-modularnych takich jak NEUTRON wejścia i wyjścia są niezależne od siebie i to użytkownik decyduje o sposobie patchowania czyli łączenia wejść z wyjściami. To zasadnicza różnica w porównaniu do standardowo dostępnych syntezatorów gdzie są już ustalone połączenie przewodowe, a dostęp do nich zyskujemy dzięki zmianie parametrów użytkownika przygotowanych w systemie. Syntezatory modularne są nieco bardziej skomplikowane w obsłudze, ale w zamian za to dostarczają nieskończonych możliwości routingu. Tabela poniżej przedstawia domyślne lub standardowe schematy routingu: WYJŚCIE Z: WEJŚCIE DO: NASTĘPNIE DO: OSC MIX+EXT INPUT+NOISE VCF>OD>VCA>DELAY LINE OUT + Słuchawki ENV 1 ENV 1 VCA CV LFO (dwubiegunowe) ATT 2 ATT 1 ATTENUATOR 2 PULSE WIDTH 1&2 NOISE SAMPLE & HOLD LFO (dwubiegunowe) FILTER DEPTH VCF FREQUENCY CV ENV 2 ENV DEPTH VCF FREQUENCY CV ASSIGN LFO (dwubiegunowe) ENV 2 ATT1 CV MULT INPUT INVERT E. GATE1 E. GATE2 Do momentu przekroczenia używając wejścia E. GATE2 AKTUALIZACJA SYSTEMU Celem dokonania aktualizacji systemu należy odnaleźć produkt na stronie a następnie pobrać i zachować w komputerze oprogramowanie aktualizacyjne DFU (Device Firmware Upgrade) Oryginalna instrukcja aktualizacji jest zawsze dołączona do plików aktualizacyjnych ważne jest zapoznanie się z nią przed rozpoczęciem procesu aktualizacji.

  29 28 Standardowy routing NEUTRON

  30 29 VII. Tabela dostępu do zaawansowanych funkcji FUNKCJA PRZYCISK DOSTĘPU SPOSÓB POSTĘPOWANIA REZULTAT PRZYCISK WYJŚCIA Konfiguracja wyjścia ASSIGN Przycisnąć i przytrzymać OSC SYNC Przyciski RANGE pozwalają na wybór trybu działania wyjścia ASSIGN Dostępne opcje wyświetlają się jako kształty LFO (patrz także str. 24) Przycisnąć i przytrzymać OSC SYNC Wyzwalanie obwiedni Kształt OSC1 (płynny lub przełączany) Kształt OSC2 (płynny lub przełączany) LFO (płynny lub przełączany) Strojenie OSC1 Strojenie OSC1 Przycisnąć i przytrzymać OSC SYNC Przycisnąć i przytrzymać OSC1 RANGE Przycisnąć i przytrzymać OSC2 RANGE Przycisnąć i przytrzymać LFO KEY SYNC Przycisnąć i przytrzymać RANGE 1 Przycisnąć i przytrzymać RANGE 2 Przycisk KEY TRACK pozwala na wybór opcji Przycisk PARAPHONIC będzie pulsował lub migotał przyciśnij go by przełączyć tryb Przycisk PARAPHONIC będzie pulsował lub migotał przyciśnij go by przełączyć tryb Przycisk PARAPHONIC będzie pulsował lub migotał przyciśnij go by przełączyć tryb Diody przy kształtach LFO pokażą strój w odniesieniu do ostatnie nuty MIDI Diody przy kształtach LFO pokażą strój w odniesieniu do ostatnie nuty MIDI Gdy przycisk KEY TRK jest podświetlony retrigerring jest aktywny Tryb kształtu OSC1 zostanie ustawiony na płynny lub przełączany Tryb kształtu OSC2 zostanie ustawiony na płynny lub przełączany Tryb kształtu LFO zostanie ustawiony na płynny lub przełączany Środkowa dioda kształtu LFO wskazuje na dostrojenie OSC1 Środkowa dioda kształtu LFO wskazuje na dostrojenie OSC1 Przycisnąć i przytrzymać OSC SYNC Przycisnąć i przytrzymać OSC1 RANGE Przycisnąć i przytrzymać OSC2 RANGE Przycisnąć i przytrzymać LFO KEY SYNC Przycisnąć i przytrzymać RANGE 1 Przycisnąć i przytrzymać RANGE 2 Tryb Poly Chain Przycisnąć i przytrzymać PARAPHONIC Dioda będzie pulsować wolno w trybie mono, a szybko w trybie para. Tryb Poly Chain będzie włączony lub wyłączony Przycisnąć i przytrzymać PARAPHONIC

  31 30 VIII. Instalacja w obudowie Eurorack NEUTRON może zostać oddzielony od części swojej fabrycznej obudowy i zostać zainstalowany w obudowie standardu Eurorack (do nabycia osobno). Zalecamy dokonywanie tego typu instalacji przy pomocy odpowiednio wykwalifikowanych osób, celem uniknięcia narażenia własnego bezpieczeństwa oraz uszkodzenia urządzenia. Obudowa Eurorack powinna posiadać własny zasilacz, odpowiedni pod kątem parametrów do współpracy z NEUTRON. 10 pinowy konektor na tyle płyty głównej, pozwala na podłączenie zasilania +12V DC. W komplecie z syntezatorem znajduje się specjalna taśma z adapterem 10 pin na 16 pin, która umożliwi połączenie do wbudowanego zasilania obudowy Eurorack. Uwaga! Zanim rozpoczniesz połączenie zasilania, upewnij się czy zasilacz obudowy zapewnia + 12V DC i 1A. Uwaga! Upewnij się czy używając dołączonej taśmy z adapterem zapewnione jest prawidłowe uziemienie i zasilanie dla odpowiednich pinów w X59. KROKI DLA PROCEDURY INSTALACJI 1. Odłącz zasilanie oraz kable ze wszystkich złącz w NEUTRON 2. Odkręć osiem śrub górnego panelu tak jak pokazano na poniższym rysunku. Nie ma potrzeby odkręcania innych śrub. Kabel do odłączenia

  32 31 3. Odłącz pokazany na rysunku 24 pinowy kabel X58 podłączony do dolnej części płyty głównej i wyciągnij ją z obudowy. Zadbaj aby pozostałe oryginalne: obudowa i zasilacz, zostały przechowane w suchym i bezpiecznym miejscu. Podłącz ostrożnie 10 pinowe złącze taśmy P1 do konektora zasilania X59 na płycie głównej NEUTRON. Uwaga! Upewnij się, że posiadasz zasilacz zgodny z ustawieniem pinów X59, tak jak to pokazuje tabelka poniżej. Pin Połączenie 1 i 2 Nie podłączone 3 do 8 Uziemienie 9 i V DC

  33 32 6. Uwaga! Upewnij się, że zasilacz obudowy nie działa i jest wyłączony ze źródła prądu sieciowego. Ostrożnie podłącz 10 pinowy koniec P2 do zasilacza obudowy Eurorack. Raz jeszcze sprawdź poprawność wszystkich połączeń. Zamontuj fizycznie NEUTRON do obudowy Eurorack, korzystając z 8 śrub na górnym panelu. Dokonaj pełnego sprawdzenia oraz kontroli zasad bezpieczeństwa zanim użyjesz NEUTRON. Złącze mini jack 3, 5 mm na górnym panelu jest teraz używane jako główne wyjście MAIN OUT, zamiast złącza na tyle obudowy, które jest teraz niedostępne.

  34 33 IX. Najważniejsze cechy NEUTRON Syntezator parafoniczny (może odtwarzać dwa głosy równocześnie) z oryginalnymi podwójnymi oscylatorami 3340 do kreowania niesamowicie "tłustych" brzmień Czysto analogowy tor sygnałowy oparty na legendarnym VCO celem odtworzenia klasycznego charakteru brzmienia Semi-modularna architektura z wewnętrznym routingiem eliminującym konieczność patchowania Mozliwość mieszania przebiegów oscylatora pomiędzy 5 kształtami równocześnie (tone mod, impulsowy, piłokształtny, trójkątny i sinusoidalny) Pełna kontrola Pulse Width/Tone Mod Niezależna kontrola nad każdym z dwóch oscylatorów Samooscylujące, wielozakresowe VCF z podwójnym wyjściem (dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe) Dwa analogowe generatory obwiedni ADSR do modulacji VCF i VCA Wielostopniowy, analogowy delay oparty na legendarnej technologii BBD (Bucket Brigade Delay) Analogowy overdrive dodający brzmieniu charakterystycznego ciepła i konturu Elastyczne LFO z pięcioma kształtami fali z synchronizacją MIDI Clock Sync i Key Sync Generator szumu poszerzający działanie generatora fali 36 pokręteł i 7 przycisków dla bezpośredniej kontroli nad parametrami w czasie rzeczywistym Matryca posiadająca 32 wejścia i 24 wyjścia dając olbrzymią liczbę kombinacji w trakcie patchowania Możliwość patchowania próbki dla trybu Sample & Hold Mocne wyjście słuchawkowe z dedykowaną kontrolą głośności Wejście audio dla podłączenia zewnętrznych urządzeń Pełna implementacja USB/MIDI dla połączenia z klawiaturą lub sekwenserem

  Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3m 1299978

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3m 1299978

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 3m 1299978