Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Black And Decker Hd5513v

Instrukcje montażu, użytkowania i pielęgnacji Black and Decker HD5513V są dostępne na stronie internetowej producenta. Instrukcja montażu wyjaśnia, jak skonfigurować i zainstalować produkt, a instrukcja użytkowania i pielęgnacji wyjaśnia, jak używać i utrzymywać produkt w dobrym stanie. Instrukcje zawierają szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących zasilania, przygotowania, działania, awarii oraz konserwacji, wraz z wybranymi ilustracjami. Instrukcje są ważne, ponieważ pomagają użytkownikom wykorzystać produkt w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Black And Decker Hd5513v

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PRODUKTÓW FHU MEGAANDREA ANDRZEJ TRYBUS

Żeby produkty długo pełniły swoją funkcję należy je użytkować z godnie z przeznaczeniem, dokonywać okresowych kontroli i konserwacji i naprawić uszkodzenia nie podlegające gwarancji.

Nie stosowanie się do instrukcji, zaleceń i wytycznych producenta w kwestii użytkowania i konserwacji produktów lub brak udokumentowania wymaganych przeglądów okresowych może skutkować odrzucenie reklamacji i utratą gwarancji.

1. ELEMENTY DREWNIANE

W trakcie eksploatacji produktów z elementami drewnianymi tj. szczeblami, listwami deskami mogą na ich powierzchni pojawiać się pęknięcia struktury drewna o różnej szerokości i głębokości. Są one wynikiem tzw. Pracy drewna, czyli kurczenia się i pęcznienia drewna, spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Drewno jest materiałem higroskopijnym co znaczy, że dostosowuje swoją wilgotność do otoczenia.
W okresie zimowym przy małej wilgotności względnej powietrza drewno oddaje wodę i się kurczy,
a w okresie letnim odwrotnie- zwiększa swoją objętość. Żadna powłoka malarska nie chroni drewna całkowicie przed wpływem warunków atmosferycznych i przenikaniem wilgoci, dlatego „przez pracę” drewna na powierzchni szczebla/listwy/deski mogą się pojawić niewielkie pęknięcia powierzchniowe szerokości do 1-3 mm i głębokości 2-3 mm. Jest to proces naturalny i nieunikniony. Pęknięcia winny być niezwłocznie zaszpachlowane i zaimpregnowane. Na życzenie producent poda nazwę środka użytego do impregnowania, żeby naprawiony element nie różnił się od pozostałych i żeby zostały zachowane walory estetyczne produktu.

Konserwacja elementów drewnianych

Powłoki drewniane impregnowane olejami lub woskami olejnymi należy konserwować raz na trzy miesiące, co zapobiegnie przedwczesnemu zniszczeniu. Konserwacja polega na olejowaniu lub pokrycie warstwą wosku powierzchni elementów drewnianych.

Powłoki lakierowane należy konserwować raz na pół roku. Konserwacja polega na pokryciu warstwą lakieru powierzchni elementów drewnianych.

Obowiązek konserwacji oraz koszty z tym związane spoczywają na właścicielu użytkowniku. Konserwacje elementów drewnianych winny być udokumentowane (data, rodzaj środka, podpis wykonującego konserwację).

W przypadku stwierdzenia mechanicznych uszkodzeń należy takie uszkodzenia w miarę możliwości szybko naprawić i zabezpieczyć. Wszelkie uszkodzenia powłoki powstałe w skutek użytkowania należy naprawić i zabezpieczyć. W tym celu należy elementy drewniane przeszlifować, oczyścić z zanieczyszczeń i pyłu. Tak przygotowaną powierzchnię należy zabezpieczyć przez nałożenie warstwy środka impregnującego (bejca, lakier, olej etc. ) Rodzaj środka należy skonsultować z producentem.

2. ELEMENTY STALOWE

Stal to najczęściej stosowany przez nas materiał. Używamy stalowych rur o średnicy od 20 do 60, 3 mm i zamkniętych profili stalowych o przekrojach 20x20 aż do 300x300 w różnych grubościach ścianki.

Stalowe są również elementy produktów z kategorii małej architektury miejskiej i elementy wiat. Dach- blacha trapezowa, ściany- blacha perforowana, blacha trapezowa lub stalowa siatka, czy krata.

Wyroby są wykonywane ze stali konstrukcyjnej. Produkty są cynkowane ogniowo lub galwanicznie
i mogą być dodatkowo malowane proszkowo lub natryskowo-elektrostatycznie na dowolny kolor
z palety RAL. Wspomniane metody ochrony antykorozyjnej jest jedną z najlepszych metod zabezpieczenia elementów. Ślady korozji, mogą pojawić się w przypadku, gdy dojdzie do mechanicznego uszkodzenia powłoki (otarcia, zarysowania lub uderzenia). Zaleca się okresowe przeglądy (co 6 miesięcy) w celu skontrolowania konstrukcji i/lub wypełnień i ocenienia jej stanu.
W przypadku stwierdzenia korozji należy skonsultować się z producentem.

Usuwanie uszkodzeń elementów stalowych

Prace naprawcze należy wykonać w warunkach: temperatura otoczenia powinna wynosić od +5°C do +40°C i wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%.

Uszkodzoną powierzchnię należy oczyścić za pomocą papieru ściernego, następnie odtłuścić oczyszczoną powierzchnię dostępnymi środkami na rynku. Po oczyszczeniu powierzchni i odpyleniu miejsca uszkodzenia należy nanieść farbę podkładową cynkową (rodzaj i typ farby należy skonsultować z producentem).

Po wyschnięciu farby podkładowej i jej zmatowaniu nałożyć farbę zewnętrzną we właściwym kolorze (rodzaj i typ farby należy skonsultować z producentem).

W przypadku dużych uszkodzeń należy wyrób wypiaskować i ponownie zabezpieczyć antykorozyjnie, poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

Niedozwolone jest czyszczenie powierzchni elementów stalowych za pomocą chemicznych rozpuszczalników lub mocnymi środkami chemicznymi

Czyszczenie. Nie wolno czyścić produktów ze stali szczotkami drucianymi. Czyszczenie- szmatką lub szczotką. Można stosować środki do czyszczenia stali środki dostępne w sprzedaży.

3. DODATKOWE INFORMACJE

A) WIATY

Wszelkiego rodzaju wiaty w tym rowerowe, przystankowe, śmietnikowe, palarnie, zadaszenia etc. muszą być montowane zgodnie z prawem budowlanym i ze sztuką budowlaną. Montaż może być wykonany przez osadzenie w bloczkach betonowych lub zakotwienie w podłożu.

Należy dokonywać okresowej kontroli wiat. Zalecamy kontrolę wiat co najmniej raz na pół roku. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegające gwarancji należy możliwie szybko naprawić po konsultacji z producentem.

Konserwacje i użytkowanie- należy stosować punkty 1 lub 2 tego dokumentu odpowiednie dla zastosowanego materiału.

Rynny. Wiaty, zadaszenia i inne produkty wyposażone w rynnę lub rynny winny podlegać okresowemu przeglądowi i konserwacji co dwa miesiące, a wiaty zamontowane w pobliżu drzew co jeden miesiąc. Z rynien należy usunąć zanieczyszczenia, zalegające liście itp. Zapchana rynna nie będzie spełniała swojej funkcji, a przelewająca się woda może spowodować zacieki na elewacji. Za uszkodzenia spowodowane zaniechaniem przeglądów i konserwacji producent nie odpowiada.

Czyszczenie. Do czyszczenia i mycia ścian i elewacji należy stosować środki dedykowane do czyszczonego materiału.

B) ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Elementy małej architektury (w tym stojaki rowerowe wszelkiego typu, ławki, kosze na śmieci, tablice ogłoszeniowe, bariery, barierki odbojniki, spoczniki itp. ) należy montować w miejscach zgodnych
z obowiązującymi przepisami i w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w ich bezpośrednim otoczeniu.

Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu uszkodzonego lub niekompletnego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku któregokolwiek z elementów należy niezwłocznie wycofać go
z eksploatacji i skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym za montaż lub producentem wyrobu.

-ŁAWKI

Użytkowanie. Elementy małej architektury służący do wypoczynku statycznego człowieka w pozycji siedzącej. W trakcie użytkowania niedozwolone jest siedzenie na deskach stanowiących oparcie
i trzymanie stóp na siedzisku, niedopuszczalne jest również kładzenie się na deskach stanowiących siedzisko.

Montaż. Montaż ławki może być poprzez przykręcenie do podłoża kotwami lub kołkami odpowiednimi do podłoża. Taka ławka jest wyposażony w stopy z przygotowanymi otworami. Drugi sposób to montaż przez wbetonowanie. Kosz należy wypionować i wypoziomować, w przypadku konieczności podeprzeć do momentu, aż beton stężeje. Po utwardzeniu betonu (czas podany przez producenta), zdjąć podpórki.

Konserwacje i użytkowanie wiat- należy stosować punkty 1 lub 2 tego dokumentu odpowiednie dla zastosowanego materiału. Dodatkowo w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki ochronnej elementów drewnianych, ( jeśli to możliwe) zaleca się schowanie ławek do pomieszczeń na okres zimowy. Pomieszczenia w których przechowywane będą ławki powinny być zadaszone i gwarantować utrzymanie temperatury dodatniej w czasie trwania całego okresu zimowego.

-KOSZE

Użytkowanie. Kosz to element małej architektury służący do magazynowania śmieci. Personel który dokonuje opróżniania pojemników powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne środki ochrony osobistej przewidzianej przepisami tak, aby do minimum ograniczyć ryzyko zachorowań
i przenoszenia bakterii oraz drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu zwiększenia higieny
i bezpieczeństwa, a także przyspieszenia procesu opróżniania kosza Producent zaleca stosowanie worków na śmieci.

Montaż kosza może być poprzez przykręcenie do podłoża kotwami lub kołkami odpowiednimi do podłoża. Taki kosz jest wyposażony w stopy z przygotowanymi otworami.

Konserwacja. Obudowę zewnętrzną kosza jak i wkład można konserwować poprzez nałożenie na jego powierzchnię warstwy farby odpowiedniej do materiały z którego są wykonane ściany/obudowa. Konserwacja powinna być wykonywana przynajmniej jeden raz w przeciągu 24 miesięcy najlepiej po okresie zimowym.

C). STOJAKI ROWEROWE

-Stojak rowerowy typu U

Stojak U umożliwia zaparkowanie rowerów z obu stron. Umożliwia przypięcie roweru przy pomocy zapinek typu U lock. Przypięcie roweru za ramę lub za koło. Stojak został ocynkowany ogniowo i nie wymaga dodatkowych czynności zabezpieczających. Ocynk ogniowy jest odporny na działanie czynników atmosferycznych.

Montaż stojaka U

Przykręcenie do podłoża kotwami lub kołkami odpowiednimi do podłoża. Stojaki U w wersji do przykręcenia do podłoża są wyposażone w stopy z przygotowanymi otworami.

Montaż przez wbetonowanie. Stojak w wersji do wbetonowania ma nogi z zapasem na montaż ok. 30 cm. Należy dopasować rozstaw między stojakami do dostępnej powierzchni. Odstępy powinny wynosić co najmniej 80 cm, zalecany odstęp między stojakami to 100 cm, pozwala bezkolizyjnie parkować rowery.

Stojak montuje się przez osadzenie nóg w betonie. Stojak należy wypionować i wypoziomować, w przypadku konieczności podeprzeć do momentu, aż beton stężeje.

-Stojak rowerowy szeregowy

Umożliwia zaparkowanie obok siebie rowerów. Parkowanie przez wjechanie przednim kołem w przeznaczone do tego miejsce. Stojak stosowany w miejscach, gdzie jest ograniczone miejsce.

Montaż stojaków szeregowych

D). POZOSTAŁE Elementy ruchome, zamki, zawiasy, rygle itp.

Co trzy miesiące należy dokonywać konserwacji elementów ruchomych w tym: zawiasów drzwi, drzwiczek, zamków, rygli itp.

Konserwacja polega na oczyszczeniu np. szczoteczką zamków, zawiasów i innych ruchomych elementów z zabrudzeń i następnie na posmarowaniu smarem wymienionych ruchomych elementów.

Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji jest załącznikiem do warunków gwarancji.

Do pobrania:

 INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI PRODUKTÓW FHU MEGAANDREA ANDRZEJ TRYBUS

UWAGA: Producent wyrobu dopuszcza zastosowanie innych równoważnych farb i lakierów niż podane do konserwacji w/w produktu przez wykonującego konserwację, jednak nie ponosi odpowiedzialności za trwałość i jakość powłoki ochronnej oraz jakiekolwiek nieprzewidziane konsekwencje.

1 Instrukcja montażu i użytkowania Napęd do bram skrzydłowych SWING-X GRUPA TOUSEK AUSTRIA

2 Ważne wskazówki ostrzegawcze i bezpieczeństwa Poniższa instrukcja montażu i obsługi jest nieodłączną częścią produktu napęd do bramy; skierowana jest wyłącznie do wykwalifikowanego personelu i powinna być przeczytana rzetelnie i całkowicie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja ta dotyczy tylko napędu do bramy, a nie całego urządzenia jakim jest brama automatyczna. Po zamontowaniu napędu, instrukcja musi zostać przekazana użytkownikowi. Montaż, podłączenie, uruchomienie i przeglądy mogą zostać przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel, przestrzegając instrukcji montażu, praktycznych zasad użytkowania oraz obowiązujących norm. Niepoprawny montaż może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała i zniszczenia mienia! Dyrektywa maszynowa, jak również przepisy Unii Europejskiej i danego kraju, zapobiegające wypadkom muszą być stosowane i przestrzegane. TOUSEK Ges. m. b. H. oraz jej Oddział w Polsce: TOUSEK Sp. z o. o. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania obowiązujących norm podczas montażu i użytkowania. Produktu wolno używać wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem. Produkt ten stworzony został jedynie w tym celu, który przedstawiony jest w poniższej instrukcji. (TOUSEK Sp. ) odrzuca wszelką odpowiedzialność przy użytkowaniu produktu niezgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie może być używany w terenie zagrożonym eksplozją. Obecność łatwopalnych gazów lub oparów oznacza wysokie niebezpieczeństwo! Opakowania (tworzywo sztuczne, styropian itd. ) należy pozbyć się zgodnie z przepisami. Stanowią one żródło niebezpieczeństwa dla dzieci i dlatego należy składować je poza ich zasięgiem. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy elementy mechaniczne, jak skrzydło bramy, prowadniki itd. są wystarczająco stabilne. Sprawdzić produkt pod względem uszkodzeń w transporcie. Strona elektryczna musi zostać wykonana według obowiązujących przepisów z zachowaniem takich elementów jak: bezpiecznik przeciwporażeniowy (różnicowy), uziemienie itd. Bramę automatyczną podłączyć do fachowej instalacji uziemienia (w przypadku takiego wymogu). Należy zastosować wyłącznik główny rozdzielający wszystkie fazy zasilania z odstępem kontaktów min. 3 mm. Montując elementy bezpieczeństwa (fotokomórki, listwy kontaktowe, przyciski awaryjne STOP itd. ), bezwzględnie przestrzegać obowiązujące normy i dyrektywy, reguły praktycznych zasad użytkowania, otoczenie realizacji, logikę pracy systemu i siły wytworzone przez bramę automatyczną. Elementy bezpieczeństwa muszą zabezpieczać wszystkie możliwe punkty zgniecenia, wciągnięcia, przycięcia i inne niebezpieczne miejsca automatycznej bramy. Po zakończonej instalacji należy bezwzględnie sprawdzić poprawność działania całej bramy automatycznej wraz z elementami bezpieczeństwa. Umieścić szyldy ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy. Po każdej instalacji należy dane identyfikacyjne bramy automatycznej umieścić na widocznym miejscu. Szyld informujący o odryglowaniu ręcznym należy umieścić na stałe w pobliżu elementu wykonawczego tegoż odryglowania. Silnik elektryczny podczas pracy wytwarza ciepło. Z tego względu można go dotknąć dopiero wtedy, gdy ostygnął. Używając urządzenia należy uważać, szczególnie w trybie Totmann (trzymany przycisk powoduje ruch bramy), aby nikt nie znajdował się w polu działania bramy. Przycisk musi znajdować się w polu widzenia bramy ale oddalony od jej ruchomych części. Przycisk ten (za wyjątkiem włącznika kluczykowego) musi być zamontowany na wysokości min., 5m w miejscu niedostępnym dla ogółu. Bezwzględnie poinstruować dzieci, że brama automatyczna i jej akcesoria, nie może być przedmiotem użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem (np. zabawa). Piloty muszą być bezpiecznie przechowywane, a inne sterowniki bramy (przyciski, włączniki itd. ) zainstalowane poza zasięgiem dzieci. W przypadku ewentualnej naprawy należy używać wyłącznie oryginalnych części zapasowych. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku stosowania komponentów nie odpowiadających przepisom bezpieczeństwa. Firma montująca musi przekazać użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania całego urządzenia jakim jest automatyczna brama, jak również użytkowania w trybie awaryjnym (np. brak prądu). Użytkownikowi muszą zostać przekazane także wszystkie wskazówki odnośnie zachowania środków bezpieczeństwa w trakcie użytkowania bramy automatycznej. Również instrukcja montażu i użytkowania musi zostać przekazana użytkownikowi. Użytkownik musi zostać poinformowany, że w przypadku usterki produktu należy wyłączyć wyłącznik główny a ponowne włączenie bramy do ruchu możliwe jest dopiero po wykonaniu niezbędnych prac naprawczych lub regulacyjnych. Należy zwrócić uwagę, aby tabliczka znamionowa z numerem silnika nie została usunięta lub uszkodzona, co grozi utratą gwarancji! Serwis / Przeglądy Odłączyć prąd podczas prac montażowych, konserwacji, napraw. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane jedynie poprzez wykwalifikowany personel! Sprawdzać raz w miesiącu reakcję napędu przy najeździe na przeszkodę. Kontrolować odryglowanie awaryjne. Sprawdzać wszystkie śruby mocujące pod względem poprawnego ich dokręcenia. Oczyszczać napęd z wszelkich zabrudzeń. Przeglądy kompletnego urządzenia, czyli całej bramy, muszą być dokonywane wg. zaleceń jej wykonawcy. Powyższa instrukcja jest naszą własnością i nie może być udostępniana firmom konkurencyjnym. Drukowanie, kopiowanie, także fragmentów, bez uprzedniej naszej zgody jest zabronione. Za ewentualne błędy w druku, pomyłki nie ponosimy odpowiedzialności. Wraz z pojawieniem się tego wydania, wszystkie poprzednie wersje tracą ważność. - - tousek / P_SWING-X_ /

3. Dane ogólne napęd skrzydłowy SWING X Właściwości elektromechaniczny napęd bram skrzydłowych 30Va. c. max. ciężar jednego skrzydła 500kg samohamowna przekładnia wysokiej jakości ślimacznica wykonana z brązu odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę na klucz sensor obrotów silnika regulowane wewnętrzne ograniczniki posuwu (mechan. ) regulowany miękki stop (zwalnianie na końcu) Automatyczny Rewers System ARS również do bram już istniejących atrakcyjny design Cechy ogólne Za pomocą napędu TOUSEK SWING X, można w prosty i szybki sposób zautomatyzować nowe lub już funkcjonujące bramy - lub -skrzydłowe. Już na etapie konstruowania, szczególny nacisk położono na jego niezawodność i długowieczność. Wszystkie komponenty wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów jak aluminium, stal nierdzewna lub stal ocynkowana. Kompletna przekładnia, umieszczona w stabilnej obudowie z odlewu aluminiowego oraz jednostka napędowa, wykonane są całkowicie z metalu, zapewniając bezusterkową, długowieczną pracę. Napęd jest zarówno od strony słupka, jak również od strony skrzydła, zawieszony przegubowo. Zapewniono w ten sposób absolutnie wolny od luzów montaż, jak również równomierny i płynny ruch skrzydła. Ekstremalnie masywna śruba napędowa w połączeniu z potężnymi wymiarami tulejki prowadzącej z mosiądzu łożyskowego, są gwarancją długowieczności i niezawodności całego systemu. Oczywiście śruba napędowa jest łożyskowana z obydwóch stron. Przeciwdziała to niepożądanym wibracjom. Sensor obrotów umożliwia zastosowanie systemu ARS - Automatyczny Rewers System. Brama najeżdżając na przeszkodę, powoduje natychmiastowe zatrzymanie napędu i odwrócenie kierunku ruchu. Jest to najwyższy stopień bezpieczeństwa obecnie znany. Napęd stabilnie blokuje bramę w obydwóch położeniach. Odryglowanie awaryjne - potrzebne przy braku prądu - zamykane jest na patentową wkładkę na klucz. Wkładka ta jest wymienialna i może zostać zintegrowana w system centralnego klucza. Wkładka wraz z 3 kluczami należy do wyposażenia napędu. Napędy zapewniają zablokowanie bramy i nie wymagają w większości przypadków elektrozamka. W zależności od konstrukcji bramy, pomimo samoblokującego napędu, dla całkowitego zablokowania bramy, może zachodzić potrzeba zastosowania dodatkowego elementu blokującego jak np. elektrozamek. Napęd dysponuje wewnętrznymi, mechanicznymi odbojnikami. Dane techniczne Napęd SWING- X3/ X3/LH X4/ X4/LH X5/LH X3/ X3/LH X4/ X4/LH X5/LH zasilanie 30Va. c., 50Hz kondensator 0µF max. szer. skrzydła 3m 4m 4, 5m 5m posuw 30mm 450mm 30mm 450mm max. waga skrzydła 500kg prędkość posuwu 4mm/s mm/s intensywność pracy wg. S3 40% siła posuwu/ciągu 4000N 5000N 6500N temperatura otoczenia -0 do +40 C nr art inne blokada w pozycji otwarte i zamknięte regulacja siły poprzez centralkę odryglowanie awaryjne zamykane na patentową wkładkę na klucz regulowane odbojniki sensor obrotów opcja: uchwyty montażowe (tylni i przedni) do przykręcania, ze stali nierdzewnej lub ocynkowane Wskazówka: max. szerokości skrzydeł podane są dla wiatroprzepuszczalnych i wypoziomowanych bram! tousek / P_SWING-X_ /

4. Montaż napęd skrzydłowy SWING X Ogólne wskazówki montażowe napęd SWING X jest wyposażony w wewnętrzne odbojniki, które dla skrzydeł poniżej 00kg oraz szerokości poniżej 3m, służą dla ustawienia pozycji krańcowych OTWARTE i ZAMKNIĘTE. Bramy o wadze skrzydła powyżej 00kg lub szerokości skrzydła powyżej 3m nie mogą zostać ograniczone poprzez wewnętrzne ograniczniki, lecz muszą być wyposażone w tradycyjne odbojniki zewnętrzne naziemne (4)! Szczególnie dla pozycji Zamknięte, zaleca się zawsze stosowanie odbojnika naziemnego (4) lub specjalnego ogranicznika posuwu tousek. przy cienkościennych lub drewnianych bramach nie wolno przymocować przedniego uchwytu montażowego () bezpośrednio do skrzydła, lecz należy konstrukcję skrzydła w tym miejscu wzmocnić (np. dodatkowy płaskownik). *) Uwaga: aby uniknąć zabrudzeń i zapewnić bezawaryjną pracę, należy montując napęd, zachować odstęp od jezdni minimum 400mm. punkty montażowe dla przedniego () i tylnego uchwytu () należy dobrać, bezwzględnie przestrzegając poniższych wymiarów. Napęd koniecznie wypoziomować, dodatkowo przestrzegając pionowego odstępu (V) pomiędzy uchwytami! V=65mm min. 400mm słupek bramy lewe skrzydło powierzchnia jezdni lewe skrzydło WEWNĄTRZ prawe skrzydło 4 4 a. Określenie punktów montażowych i przyspawanie uchwytów. montaż Punkty montażowe Wskazówka punkty montażowe dla przedniego () i tylnego uchwytu () należy ustalić zgodnie z wymiarami podanymi w tabelach wymiary A i B i D zawsze należy mierzyć od punktu obrotu skrzydła napęd należy koniecznie zamontować w poziomie i zachować odstęp V=65mm pomiędzy uchwytami nie przestrzeganie wymiarów A, B, C, D powoduje natychmiastową utratę gwarancji oraz grozi uszkodzeniem siłownika! tousek / P_SWING-X_ /

5 Wymiary montażowe dla różnych przykładów bram Wskazówka podane wymiary dotyczą wyłącznie przedstawionych typów bram: punkt obrotu centralnie, dla max. grubości blatu skrzydła=60mm oraz punkt obrotu nie centralnie, wewnątrz. dla innych typów bram należy zwrócić się do nas w sprawie wymiarów! Do WEWNĄTRZ otwierające się skrzydło (punkt obrotu skrzydła w środku grubości blatu skrzydła) B max. 60mm Do WEWNĄTRZ otwierające się skrzydło (punkt obrotu skrzydła poza środkiem grubości blatu skrzydła) B A D A D C WEWNĄTRZ C WEWNĄTRZ Wymiary montażowe SWING X3 otwieranie do WEWNĄTRZ SWING X3/ (posuw standard) rodzaj montażu standard standard SWING X3/LH (posuw długi) dla grubszych słupków dla większych kątów otwarcia A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. kąt otwarcia max. szerokość skrzydła 3m 3m 3m 3m Wymiary montażowe SWING X4, X5 otwieranie do WEWNĄTRZ SWING X4/ (posuw standard) SWING X4/LH + SWING X5/LH (posuw długi) rodzaj montażu standard dla większych kątów otwarcia standard dla grubszych słupków dla większych kątów otwarcia A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. szerokość skrzydła 4m 3, 5m X4/LH: 4, 5m X5/LH: 5m 4m 4m Montaż przy grubszych słupkach B Ważne A C D WEWNĄTRZ przy grubszych słupkach, aby uzyskać wymiary A, B, może się okazać, że należy wykonać wnękę jak na rysunku. wnęka musi być odpowiednio duża w obszarze silnika elektrycznego, aby zapobiec przetarciu się przewodu elektrycznego! tousek / P_SWING-X_ /

6 Przypadek specjalny: otwieranie NA ZEWNĄTRZ B NA ZEWNĄTRZ max. 60mm A D C Wymiary montażowe otwieranie na ZEWNĄTRZ SWING X3/ (posuw standard) SWING X4/ (posuw standard) SWING X4/LH + SWING X5/LH (posuw długi) rodzaj montażu standard standard standard A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) max. szerokość skrzydła 3m 4m X4/LH: 4, 5m X5/LH: 5m Przymocowanie uchytów montażowych Przymocowanie tylnego uchwytu po określeniu punktu obrotu napędu (zachowując wymiary A i B), przyspawać tylny uchwyt () do słupka bramy (lub przymocować do muru) i usztywnić za pomocą klina, wspornika (3). Przymocowanie przedniego uchwytu przymocować przedni uchwyt () do skrzydła, przestrzegając wymiaru C. Uwaga: rozróżnić stronę górną uchwytu od dolnej! (patrz rys. na str. 4). Uwaga: skrzydło musi być całkowicie domknięte oraz odstęp V = 65mm dokładnie zachowany, tak aby napęd był idealnie wypoziomowany. dodatkowy płaskownik) również przedni uchwyt () należy usztywnić za pomocą klina (3) tousek / P_SWING-X_ /

7 b. Montaż napędu montaż po przyspawaniu uchwytów montażowych oraz ich usztywnień (3), zamontować napęd w następujący sposób: przed montażem należy nasmarować obydwa ruchome elementy montażowe w ich punktach obrotu (patrz zdjęcie obok)! napęd od strony silnika wsunąć na tylni uchwyt montażowy (), mosiężną śrubę włożyć od góry, podkładkę od dołu i mocno przykręcić nakrętkę. mocno dokręconą nakrętkę nieznacznie poluzować (ok. /4 jednego obrotu), aby umożliwić funkcjonowanie punktu obrotu! skrzydło bramy ręcznie poruszyć tak, żeby bolec części ruchomej (L) (= część, która poruszana jest poprzez śrubę napędową siłownika) można było wprowadzić od góry w otwór w przyspawanym do skrzydła przednim uchwycie (). Od spodu założyć podkładkę i mocno dokręcić nakrętkę. /4 jednego obrotu), aby umożliwić funkcjonowanie punktu obrotu! 3 Smarowanie punktów obrotu 3 punkty obrotu napędu (otwory w obydwóch uchwytach montażowych i wkładane do nich bolce/śruby) należy dobrze nasmarować PRZED montażem! c. Regulacja wewnętrznych odbojników montaż model SWING X wyposażony jest w wewnętrzne odbojniki, które dla skrzydeł poniżej 00 kg oraz szerokości poniżej 3m służą do blokowania skrzydła w pozycji OTWARTE i ZAMKNIĘTE. następujące punkty opisują regulację odbojników dla skrzydeł otwierających się do wewnątrz (przy skrzydłach otwierających się na zewnątrz, odbojniki posiadają dokładnie odwrotną funkcję - (6) dla zamknięcia, a (5) dla otwarcia): bramę odryglować (patrz Odryglowanie awaryjne). odryglowaną bramę przesunąć ręcznie do pozycji ZAMKNIĘTE. wewnętrzny odbojnik Zamknięte (5), po poluzowaniu śruby imbusowej, dosunąć do części ruchomej (L) (tak, aby się dotykały! ). Następnie z powrotem mocno dokręcić śrubę imbusową. przesunąć skrzydło ręcznie do pozycji OTWARTE. wewnętrzny odbojnik Otwarte (6), po poluzowaniu śruby imbusowej, dosunąć do części ruchomej (L) (tak, aby się dotykały! ). napęd zaryglować z powrotem Ostateczne ustawienie sterując bramą elektrycznie, (podając impuls start), sprawdzić poprawność pozycji krańcowych i ewentualnie poprawić ustawienie wewnętrznych odbojników. Przed regulacją napędu, wyłączyć prąd! Ważne (skrzydła > 00kg lub >3m) Bramy o ciężarze powyżej 00kg/skrzydło lub szerokości powyżej 3m/skrzydło, nie mogą-jak opisano obok-być hamowane za pomocą wbudowanych odbojników, lecz bezwzględnie muszą być ograniczone za pomocą tradycyjnych odbojników naziemnych! (lub ograniczników posuwu tousek montowanych pod napędem) 6 L L 5 tousek / P_SWING-X_ /

8 d. Podłączenia elektryczne i ustawienie siły montaż Ostrzeżenie przed przeprowadzeniem podłączeń elektrycznych, całe urządzenie (wraz z centralką) koniecznie odłączyć od zasilania aby uniknąć porażenia prądem, należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa urządzenie może zostać podłączone wyłącznie poprzez wykwalifikowany personel urządzenie nie może być używane w terenie zagrożonym eksplozją! zastosować wyłącznik główny rozdzielający wszystkie fazy zasilania z odstępem kontaktów min. Urządzenie należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa! WAŻNE: przewody sterujące (przycisk dzwonkowy, zewn. odbiornik, fotokomórki itd. ) należy oddzielić od przewodów 30V (zasilanie, silnik, lampa). przy regulacji siły bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa! przeprowadzając podłączenia elektryczne, urządzenie musi zostać bezwzględnie odłączone od zasilania przewód silnika (M) i przewód sensora (S) podłączyć do centralki wg. jej instrukcji koniecznie przestrzegać kolorów przewodów (silnik) i numeracji przewodów (sensor)! podłączyć wszelkie elementy bezpieczeństwa, nadajniki impulsów i inne akcesoria zgodnie z ich instrukcjami obsługi (odpowiednie schematy podłączeń). regulacja siły napędu odbywa się poprzez centralkę sterującą (patrz intsrukcja centralki sterującej). żółto/ziel. czarny niebieski brązowy 3 3 M S żółto/ziel. przewód w kablu (S) pominąć Ważne Kabel silnika i kabel sensora należy bezwzględnie poprowadzić w dwóch, oddzielnych peszlach/korytkach do centralki. Kabel sensora nie może przekraczać długości max. 50m! - Przy kablu sensora dłuższym niż 0m należy koniecznie zastosować przewody ekranowane. Ekran musi być połączony z przewodem nr 3 (zacisk 68). prowadząc kabel sensora od napędu do centralki wolno podłączyć tylko 3 przewody sterujące - w żadnym wypadku nie podłączać uziemienia! (żółto/ziel. przewód pominąć) e. Demontaż Demontaż napędu odbywa się w kolejności odwrotnej do montażu. Przed demontażem urządzenie należy odłączyć od zasilania! 3. Odryglowanie awaryjne w przypadku braku prądu napęd skrzydł. SWING X dla odryglowania napędu (np. w przypadku braku prądu) należy: wyłączyć zasilanie całego urządzenia! otworzyć zamek odryglowania awaryjnego i obrócić dźwignię odryglowania do oporu (o ok. 90). napęd został odryglowany - brama daje się poruszać ręcznie (powoli! - nie szybciej niż w ruchu elektrycznym). w celu ponownego zaryglowania - obrócić dźwignię do położenia wyjściowego i zamknąć zamek. włączyć zasilanie. Nadać impuls startu, pozycje krańcowe zostaną przez napęd samoczynnie od nowa rozpoznane i zapamiętane (OTWARTE i ZAMKNIĘTE) tousek / P_SWING-X_ /

9 4. Schemat podłączeń napęd skrzydłowy SWING X Napęd Tousek SWING X Centralka sterująca 3 Fotokomórka zewnętrzna (S: nadajnik, E: odbiornik) 4 Fotokomórka wewnętrzna (S: nadajnik, E: odbiornik) 5 Wyłącznik awaryjny 6 Włącznik kluczykowy 7 Lampa ostrzegawcza (migająca) 8 Odbiornik radiowy, w wersji ST zintegrowany w centralce 9 Antena (połącz. z odbiornikiem kablem koncentrycznym) 0 Wyłącznik główny i bezpiecznik A. Należy zastosować wyłącznik główny przerywający obwód z odstępem pomiędzy kontaktami min. 3 mm 4x0, 75 mm 4x, 5 mm Uwaga! Prowadzenie kabli Poprowadzenie przewodów elektrycznych musi nastąpić w izolacji ochronnej (np. peszel), która dopuszczona jest do stosowania w ziemi. Osłony te należy wprowadzić do głowicy silnika. Przewody 30V oraz przewody sterujące niskiego napięcia należy prowadzić w osobnych peszlach! Wolno używać jedynie przewodów o podwójnej izolacji, które dopuszczone są do stosowania w ziemi np. E-YY-J. Jeżeli szczególne przepisy wymagają stosowania innego typu przewodów, należy się do nich dostosować! A 8 *) 7 9 3x mm 3x, 5 mm 6 0 4x mm 5 x0, 75 mm 3E x0, 75 mm 4S Listwy kontaktowe bezpieczeństwa Elektro-zamek 3 Rygiel kolankowy 4 Odbojnik naziemny Puszka instalacyjna 4 3 x mm 3S Ważne przewód silnika i przewód sensora należy poprowadzić do centralki w dwóch oddzielonych od siebie kablach. 50m! podłączając kabel sensora do centralki wolno podłączyć tylko 3 przewody sterujące - w żadnym wypadku nie podłączać uziemienia! (żółto/ziel. przewód pominąć) x0, 75 mm 4x, 5 mm 4x mm 4x0, 75 mm 4E Ostrzeżenie Uwaga: przy tym rysunku rozchodzi się tylko i wyłącznie o symboliczne przedstawienie poszczególnych elementów. Dla konktretnego typu bramy, może się okazać, że nie wszystkie konieczne elementy bezpieczeństwa zostały uwzględnione. W celu uzyskania optymalnego zabezpieczenia urządzenia należy bezwzględnie zwrócić uwagę, aby zastosowane zostały wszystkie - niezbędne dla danego typu bramy, wg. obowiązujacych przepisów - elementy bezpieczeństwa i sterowniki (np. fotokomórki, pętle indukcyjne, listwy kontaktowe, lampy ostrzegawcze, wyłączniki główne, wyłącz. awaryjne itp. ). Wszelkie punkty możliwego zgniecenia, przycięcia, wciągnięcia poprzez bramę, należy kategorycznie zabezpieczyć. W związku z powyższym, odsyłamy Państwa do aktualnie obowiązującej dyrektywy maszynowej oraz przepisów bezpieczeństwa UE jak również obowiązujących w danym państwie. Tousek Sp. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania obowiązujących norm w czasie instalacji lub w czasie obsługi urządzenia. Liczbę żył w przewodach sterujących 0, 75mm (niskiego napięcia) podano bez uziemienia. Dla ułatwienia podłączeń, zalecamy stosowanie miękkich, elastycznych przewodów, nie drutu. tousek / P_SWING-X_ /

10 5. Szkic wymiarowy napęd skrzydłowy SWING X wymiary w mm () przedni uchwyt montażowy (montaż na skrzydle bramy - usztywnić dodatkowym wspornikiem! ) () tylny uchwyt montażowy (montaż na słupku - usztywnić dodatkowym wspornikiem! ) (5) wewnętrzny odbojnik (dla pozycji ZAMKNIĘTE przy bramach otwierających się do wewnątrz) (6) wewnętrzny odbojnik (dla pozycji OTWARTE przy bramach otwierających się do wewnątrz) (L) część ruchoma / element jezdny opcja: przedni uchwyt montaż. (do przykręcania) max. wysuw: 30 (SWING-X3/, -X4/) 450 (SWING-X3/LH, -X4/LH, -X5/LH) L (SWING-X3/, -X4/) 070 (SWING-X3/LH, -X4/LH, -X5/LH) Ø6 nr art. ocynk nierdz Ø, 5 opcja: tylni uchwyt montaż. (do przykręcania) nr art. ocynk nierdz Ø, 5 40, 5 47, 5 47, 5, Ø, V= Prawo do zmian technicznych zastrzeżone! tousek / P_SWING-X_ /

11 Deklaracja włączenia UE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 006/4/WE, załącznik II B dotycząca wbudowania w maszynę nieukończoną. Niniejszym oświadczamy, że niżej wymieniony produkt na podstawie jego projektu i budowy jak również wersji wprowadzonej do obrotu spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Maszynowej (006/4/WE). Deklaracja ta traci ważność jeżeli produkt zmodyfikowano bez naszej zgody. Produkt: Napęd do bram skrzydłowych SWING X3/, X3/LH, X4/, X4/LH, X5/LH został zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie z następującymi dyrektywami: Dyrektywa maszynowa 006/4/WE Dyrektywa niskiego napięcia 006/95/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Zastosowane normy i specyfikacje: EN ISO 3849-, PL- c EN EN /95 EN EN Następujące wymagania załącznika I Dyrektywy UE 006/4/WE zostały spełnione:..,.. 3,.. 5,..,..,.. 6,. 3.,. 3. 4,. 7,. 5.,. 5. 8,. 7 Deklaracja zgodności UE zgodnie z Dyrektywą Maszynową 006/4/WE, załącznik II, częśc A Jeżeli opisane tutaj napędy do bram połączone zostaną z bramą powstanie maszyna zgodnie z Dyrektywą Maszynową. Właściwe Dyrektywy Unii Europejskiej: Dyrektywa w spr. wyrobów budowlanych 89/06/WE Dyrektywa maszynowa 006/4/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 004/08/WE Dyrektywa niskiego napięcia 006/95/WE Niniejszym oświadczamy, że niżej opisany produkt na podstawie jego projektu i budowy jak również wersji wprowadzonej do obrotu, odpowiada wyżej wymienionym dyrektywom UE. Modyfikacja produktu bez naszej zgody powoduje utratę ważności niniejszej deklaracji. Produkt: nazwa / opis bramy nazwa napędu Nieukończona maszyna może zostać oddana do użytku dopiero wtedy jak zostanie ustalone, że maszyna finalna, w którą ma zostać wbudowana maszyna nieukończona, odpowiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 006/4/WE. Specjalna dokumentacja techniczna została sporządzona według wytycznych załącznika VII część B Dyrektywy UE 006/4/WE. Zoobowiązujemy się dokumentację tą udostępnić na uzasadnione żądanie organów kontroli rynkowej w odpowiednim czasie w formie elektronicznej. Do przygotowania dokumentacji technicznej upoważniona jest: wykonawca (firma montująca) adres, kod pocztowy, miejscowość data / podpis TOUSEK Ges. H., A30 Wiedeń, Zetschegasse, Austria Nieukończona maszyna może zostać oddana do użytku dopiero wtedy jak zostanie ustalone, że maszyna finalna, w którą ma zostać wbudowana maszyna nieukończona, odpowiada wymogom Dyrektywy Maszynowej 006/4/WE. Numer silnika (tabliczka znamionowa): Dodatkowe komponenty: Eduard Tousek, Prezes Zarządu Wiedeń, tousek / P_SWING-X_ /

12 PRODUKTY tousek automatyka bram przesuwnych systemy szyn samonośnych automatyka bram skrzydłowych automatyka bram garażowych automatyka bram składanych szlabany systemy parkingowe automatyka okienna automatyka świetlików automatyka drzwi centralki sterujące zdalne sterowanie włączniki kluczykowe kontrola dostępu elementy bezpieczeństwa akcesoria dodatkowe Tousek Ges. Austria A-30 Wien Zetschegasse Tel. +43// Fax +43// info@tousek. at Tousek GmbH Niemcy D Freilassing Traunsteiner Straße Tel. +49/86 54/ Fax +49/86 54/ info@tousek. de Tousek GmbH Szwajcaria CH-675 Ballwil Bahnhofstraße 4 Tel. +4/0/ Fax +4/0/ info@tousek. ch Tousek Sp. Polska PL Mikołów (k/katowic) Gliwicka 67 Tel. +48/3/ Fax +48/3/ info@tousek. pl Państwa partner serwisowy: Tousek s. r. Czechy CZ Praha 3 Jagellonská 9 Tel. +40// Fax +40// info@tousek. cz tousek P_SWING-X_ Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych, wersji, składu. Za ewentualne błędy w druku nie ponosimy odpowiedzialności.

1 INFORMACJE O GWARANCJI GLOBALO MAX pokrywa w okresie 2 lat od daty sprzedaży produktu wszystkie koszty napraw usterek, ewidentnie spowodowanych wadami produkcyjnymi. Z gwarancji wyłączone są żarówki, bezpieczniki i filtry oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia, które powstały wskutek błędnego montażu i wadliwej instalacji wentylacyjnej. W następujących przypadkach gwarancja nie będzie udzielana: Instrukcja montażu i użytkowania Użytkowanie sprzętu w gastronomii. Użytkowanie sprzętu inne niż w gospodarstwie domowym. Użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi lub niezgodnego z przeznaczeniem. W zdarzeniach losowych, jak: niekontrolowany skok napięcia elektrycznego, zalanie wodą, zatkanie przewodu wentylacyjnego. Powstania widocznych uszkodzeń mechanicznych po montażu urządzenia. Towar posiadający uszkodzenia mechaniczne, który mimo to został zamontowany, nie podlega wymianie! Przed montażem okapu należy go rozpakować, dokonać dokładnych oględzin powierzchni oraz sprawdzić kompletność wyposażenia w celu zidentyfikowania ewentualnych uszkodzeń. Widoczne uszkodzenia zewnętrzne reklamowane po montażu są również wyłączone z roszczeń gwarancyjnych. Za szkody powstałe wskutek bezpośrednich lub pośrednich działań ludzi, zwierząt lub innych przedmiotów, spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji a w szczególności do uwag dotyczących instalacji, eksploatacji oraz konserwacji urządzenia, GLOBALO MAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności! GLOBALO MAX nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, wynikające z błędów drukarskich lub edytorskich, występujące w niniejszej instrukcji obsługi i użytkowania. GLOBALO MAX zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych produktów, będących w interesie użytkownika i nie mających wpływu na stopień bezpieczeństwa i główne parametry urządzenia. Kupujący jest zobowiązany przechowywać opakowanie wraz z wszystkimi dokumentami, przez cały okres gwarancyjny. DEKLARACJA: Niniejszym, producent deklaruje, że ten produkt spełnia następujące europejskie dyrektywy: 73/23/EEC (dyrektywa niskonapięciowa); 89/336/EEC (dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej) w związku z tym urządzenie zostało oznakowane symbolem CE i wystawiona została deklaracja zgodności. POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM: Zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG dotyczącą postępowania ze zużytym sprzętem (WEEE), po zakończeniu użytkowania tego urządzenia, należy oddać go do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pod żadnym pozorem nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi. Informuje o tym odpowiednie oznaczenie na produkcie, instrukcji obsługi lub/i opakowaniu. Komponenty zawarte do produkcji tego urządzenia nadają się do powtórnego użycia, zgodnie z ich oznaczeniem, dzięki temu, wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska naturalnego. Informacji o punktach zbierania i usuwania zużytych urządzeń udzieli Państwu właściwy Urząd Gminy. Okap kuchenny wyspowy: DIVIDA ISOLA 90. 3 SENSOR EKO MAX Numer GIOS: E WZ Wersja instrukcji:

2 Spis treści Serwis 4 Etykieta energetyczna 4 Wymiary i dane techniczne: Napięcie: Częstotliwość: V ~50 Hz Ilustracja urządzenia 5 Wskazania bezpieczeństwa przy użytkowaniu 5 Wskazania bezpieczeństwa przy konserwacji i czyszczeniu 5 Moc silnika: 275 W Ilość stopni prędkości: 3+1 Obsługa okapu 6 Panel obsługi 6 Jaki stopień wydajności należy wybrać? 6 Funkcja BOOST 6 Włączanie i wyłączanie silnika okapu 6 Regulacja prędkości 6 Automatyka wyłączania okapu (TIMER) 6 Włączanie i wyłączanie oświetlenia 6 Konserwacja i czyszczenie 7 Okresy międzykonserwacyjne 7 Czyszczenie okapu 7 Czyszczenie metalowego filtra tłuszczowego 7 Komunikat FILTER na wyświetlaczu LCD 8 Wymiana filtra z węglem aktywnym 8 Wymiana lampy diodowe 9 Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko 9 Jak radzić sobie z problemami w eksploatacji? 10 Okap w ogóle nie funkcjonuje 10 Wydajność jest niewystarczająca 10 Podwyższony szum eksploatacyjny 10 Lampa diodowa nie działa 10 Wszystkie lampy diodowe nie działają 10 Pojawienie się komunikatu FILTER 10 Tryb pracy z wyciągiem lub z wewnętrznym obiegiem powietrza 11 Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko 11 Oświetlenie: Moc maksymalna: Klasa bezpieczeństwa: Średnica wylotu: 2 x 1, 2 W 277, 4 W I Ø 150 mm + redukcja Ø 120 mm Wskazówki dla poprawnej instalacji okapu 12 Przyłącze elektryczne 12 Zestawienie dostarczonych części 13 Montaż okapu 14 Montaż do sufitu / konstrukcji sufitowej 14 Zawieszenie sufitowej płyty montażowej 14 Montaż konstrukcji nośnej okapu 15 Montaż kątowników nośnych do sufitowej płyty montażowej 16 Montaż korpusu okapu 17 Wykonanie wewnętrznych połączeń elektrycznych 17 Wykonanie przyłącza sieciowego 18 Montaż przewodu odprowadzającego 18 Montaż maskownic 18 Uruchomienie 18 Wymiary i dane techniczne 19 Informacje o gwarancji 20 Deklaracja 20 Postępowanie ze zużytym sprzętem 20 *Błędne podłączenie przewodu wentylacyjnego powoduje spadek wydajności urządzenia, każde załamanie rury o 90 stopni powoduje spadek wydajności o około 10%. Każdy dodatkowy metr rury lub płaskiego kanału powoduje spadek wydajności o kolejne 5%. Zredukowanie średnicy przewodu poprzez redukcję pola przekroju poprzecznego - powoduje spadek wydajności urządzenia. Aby zachować fabryczne parametry urządzenia, należy tak planować montaż aby nie zmniejszać pola powierzchni wylotu turbiny okapu. Zamontowanie filtra węglowego w okapie obniża jego wydajność o około 25-30%. Każde stłumienie pracy silnika, spowoduje jego przyśpieszenie oraz zwiększenie głośności pracy! W ekstremalnych przypadkach, przy długotrwałej pracy na najwyższym stopniu prędkości i przy znacznie stłumionym ciągu, może doprowadzić nawet do spalenia silnika elektrycznego okapu. 2 19

3 Wykonanie przyłącza sieciowego Po zakończeniu montażu konstrukcji nośnej okapu do sufitu, korpusu wraz z wewnętrznymi połączeniami elektrycznymi, należy wpiąć wtyczkę we wcześniej przygotowane gniazdko lub kostkę elektryczną umieszczoną wewnątrz konstrukcji urządzenia, sprawdzić poprawność funkcjonowania, jeśli wszystkie funkcje działają poprawnie, należy wyłączyć zasilanie elektryczne poprzez wyłączenie odpowiedniego bezpiecznika w domowej instalacji elektrycznej. Montaż przewodu odprowadzającego (tylko w wyciągowym trybie pracy) Szanowni Klienci, Gratulujemy Państwu dokonania trafnego wyboru i życzymy wiele satysfakcji w eksploatacji nowego okapu. Nasze urządzenia prezentują nie tylko dojrzałą technikę ale także funkcjonalność, innowacyjne wzornictwo i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją a także o przestrzeganie zawartych w niej reguł bezpieczeństwa użytkowania. Zespół Firmy GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski Do połączenia z otworem wentylacyjnym, należy zastosować rurę z tworzywa sztucznego lub giętki przewód odprowadzający średnicy Ø 150 mm (min. 120 mm) (nie znajduje się w zestawie). Ważne: Przewód odprowadzający musi być przygotowany i zamontowany w suficie / konstrukcji sufitowej przed montażem okapu! Zamontowaną w kanale wentylacyjnym rurę, ew. przewód odprowadzający odciąć na odpowiednią długość, pamiętając aby poprowadzony został bez zbędnych załamań i nierówności i połączyć go z adapterem przyłączeniowym okapu. Jeśli używamy przewodu/rury o mniejszej średnicy niż średnica wylotu okapu i stosujemy redukcję, to należy ją zamontować na silikonie aby uniknąć jej ściągnięcia podczas pracy okapu. Ważne: Jeżeli wyciąg prowadzi bezpośrednio do ściany zewnętrznej, to jego wylot musi być zaopatrzony w samoczynnie otwierającą się pokrywę z lub zawór klapowy ciągu powrotnego (nie ma w zestawie, można nabyć w specjalistycznych sklepach z materiałami instalacyjnymi). Wykonanie odprowadzenia zewnętrznego należy zlecić specjaliście. Montaż maskownic Dla zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa w użytkowaniu zakupionego urządzenia, najważniejsze treści niniejszej instrukcji zostały wyróżnione następującymi symbolami: Symbol UWAGA, wskazuje na możliwe niebezpieczeństwa w użytkowaniu okapu. Dla własnego bezpieczeństwa, wskazówki oznaczone tym symbolem należy bezwzględnie przestrzegać! Symbol POMOC, oznacza użyteczne informacje pomocne w prawidłowej eksploatacji okapu. Wskazówki te mogą ułatwić codzienną eksploatację sprzętu a także zaoszczędzić energię i czas. Przy trybie pracy z obiegiem zamkniętym (pochłaniacz): maskownicę teleskopową górną ustawić tak, aby szczeliny wylotu powietrza były u góry. Przy trybie pracy z wyciągiem: maskownicę teleskopową górną ustawić szczelinami wylotu powietrza na dół. Szczeliny są wtedy zakryte. Jeśli wymagane rozsunięcie maskownic nie zagwarantuje ukrycia otworów recyrkulacyjnych, wówczas sugerujemy montaż maskownic tak jak w trybie pracy z obiegiem zamkniętym! Montaż maskownic należy przeprowadzić w następujący sposób: Na maskownicę górną nałożyć wykańczający pierścień sufitowy i całość nasunąć na stelaż okapu. Dosunąć maskownicę tak aby przylegała do sufitu i przymocować ją za pomocą dwóch dołączonych uchwytów mocujących w sposób jak pokazano na rysunku 28 za pomocą wkrętów. Dolną maskownicę nasuwamy na korpus tak aby naszła na maskownice górną ukrywając jej mocowanie. Dolnej maskownicy nie mocujemy w żaden sposób, będzie się ona opierać na korpusie okapu. Po zawieszeniu maskownic należy zdjąć pozostałą folię ochronną a w trudnodostępnych miejscach, szczególnie, gdzie maskownice są teleskopowo wsunięte, folię należy bardzo uważnie obciąć żyletką lub innym ostrym narzędziem, pozostawiając niewidoczne fragmenty folii. Ponownie zamontować metalowe filtry tłuszczowe. Taki sposób mocowania maskownic pozwoli uniknąć ich porysowania! Uruchomienie Centrala Firmy GLOBALO MAX Krzysztof Błażowski ul. Maków SANOK POLSKA Tel. : Fax: Kom. : biuro@globalo. pl Serwis: Tel. : Kom. : serwis@globalo. pl Po kompletnym montażu okapu: Usunąć wszystkie folie ochronne, usunąć ewentualne pozostałości kleju oraz ewentualne plamy tłuszczu i oleju. Przeprowadzić test funkcjonowania (patrz rozdział Obsługa okapu, strona 6). Możliwym jest wydobywanie się nieprzyjemnego zapachu z urządzenia przez kilkadziesiąt minut, szczególnie w obiegu zamkniętym. 18 3

4 Serwis. Jeżeli, pomimo naszej dokładnej kontroli jakości, stwierdzą Państwo nieprawidłowości w pracy i funkcjonowaniu zakupionego urządzenia, prosimy o kontakt z naszym serwisem, gdzie zawsze można uzyskać fachową pomoc. Pracownicy serwisu służą swą pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach od 9. 00 do 17. 00, pod numerami telefonów:; lub serwis@globalo. pl Przed połączeniem się z serwisem należy odczytać z tabliczki MODEL okapu. Te informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Znajduje się ona wewnątrz okapu i jest widoczna po zdjęciu metalowych filtrów. Informacja Zilustrowana obok tabliczka znamionowa służy jedynie jako przykład. W każdym innym modelu rzeczywiste dane mogą się różnić od powyższych (patrz tabliczka znamionowa wewnątrz urządzenia). Usługi serwisowe i części zamienne Model DIVIDA ISOLA 90. 2 SENSOR EKO MAX Moc silnika 275 W Moc oświetlenia 2 x 1, 2W Moc całkowita Napięcie / częstotliwość Średnica wylotu 277, 4 W V/50Hz Ø 15 cm Numer serii GLOBALO MAX Ul. Maków Sanok Montaż korpusu okapu Dwa haki blaszane (24) przykręcić do korpusu okapu (4) (Rys. 22) wkrętami 3, 5x10 (17). Korpus okapu z zamontowanymi hakami nasunąć na blok silnika a haki pewnie zawiesić w odpowiednich otworach Abb. 23. Korpus okapu (4) połączyć z blokiem silnika przy użyciu czterech śrub M5x20 i odpowiednich podkładek (13) (POŁĄCZENIE A str. 13) Wykonanie wewnętrznych połączeń elektrycznych Części zamienne można nabyć w sklepach specjalistycznych lub autoryzowanych punktach serwisowych. Etykieta energetyczna - Etykieta dla okapu powinna zawierać następujące informacje: Kabel do oświetlenia połączyć z dwiema białymi dwubiegunowymi wtyczkami. Zwrócić uwagę na to, by po wykonaniu połączenia żaden z kabli nie dotykał lamp lub opraw lamp diodowych oraz żaden z pinów nie był zagięty Otworzyć szarą skrzynkę przyłączy. W tym celu ścisnąć i podnieść pokrywę (Rys. 24). Następnie kostkę z płaskim kablem od panelu obsługi wetknąć w przewidziane do tego gniazdko (Rys. 25). Ponownie nałożyć pokrywę i zatrzasnąć ją przez lekki nacisk (Rys. 26). Wewnętrzne okablowanie jest tym samym wykonane (Rys. 27) Identycznie podłączyć czerwoną wtyczkę od czujnika pary I. Nazwę lub markę dostawcy. II. Identyfikator modelu dostawcy, czyli kod, zazwyczaj alfanumeryczny, który odróżnia specyficzny model okapu kuchennego do użytku domowego, od innych modeli o tym samym znaku towarowym lub pochodzących od tego samego producenta. III. Klasę efektywności energetycznej okapu kuchennego do użytku domowego. IV. Szacowane roczne zużycie energii. V. Klasę efektywności pochłaniania zanieczyszczeń. VI. Klasę efektywności oświetlenia. VII. Klasę wydajności filtracji tłuszczów. VIII. Poziom hałasu. 4 17

5 Montaż kątowników nośnych do sufitowej płyty montażowej W pierwszej kolejności należy zawiesić haki dwóch tylnych kątowników nośnych (23) w otworach sufitowej płyty montażowej (21) (Rys. 17), należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby haki kątowników dokładnie zaczepiły się za te otwory (Rys. 18). W celu zawieszenia dwóch przednich kątowników nośnych na płycie sufitowej, należy je pewnie chwycić dłońmi i przekręcić delikatnie wzdłuż osi pionowej, tak aby wystające haki na kątownikach mogły zostać wsunięte w otwory płyty montażowej (21). Następnie, wkrętami 3, 5x10 mm (17) należy pewnie dokręcić wszystkie kątowniki nośne (23) do płyty sufitowej (21) (Rys. 20). Dla uzyskania odpowiedniej stabilności konstrukcji, należy pomiędzy kątowniki nośne włożyć wkład stabilizujący (22) i przykręcić go przy użyciu wkrętów (17). Teraz cała konstrukcja nośna jest pewna i stabilna (Rys. 21). 1 Otwory wylotowe 2 Maskownica górna 3 Maskownica dolna 4 Korpus okapu 5 Sterowanie 6 Filtry przeciwtłuszczowe 7 Oświetlenie 8 Szyba 9 Czujnik pary Wskazania bezpieczeństwa przy użytkowaniu: Instrukcja obsługi jest częścią składową urządzenia i należy ją starannie przechowywać a w przypadku odsprzedaży urządzenia, przekazać nabywcy. Okap może być używany tylko w warunkach domowych nad kuchenkami elektrycznymi i gazowymi. Nasze urządzenia nie są przeznaczone do przemysłowego wykorzystywania. Instrukcję można pobrać ze strony Podczas eksploatacji okapu metalowe filtry tłuszczowe muszą zawsze być zainstalowane, w przeciwnym razie tłuszcz może gromadzić się w okapie oraz w systemie wentylacyjnym. W przypadku użytkowania kuchni gazowych trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie używać palnika bez postawionego na nim naczynia. Przy otwartym płomieniu gazowym części okapu mogą zostać uszkodzone przez silnie wzrastającą ilość ciepła. Niedozwolone jest flambirowanie (przygotowanie potraw skropionych alkoholem i ich zapalenie) pod okapem z powodu niebezpieczeństwa pożaru. Wznoszący się płomień może zapalić tłuszcz nagromadzony w filtrze tłuszczowym. Smażenie frytek lub prace kuchenne z użyciem olejów i tłuszczów pod okapem mogą być wykonywane tylko pod stałym nadzorem z powodu niebezpieczeństwa pożaru. W przypadku oleju już używanego rośnie ryzyko powstania samozapłonu. Inne prace z otwartym ogniem są niedozwolone. Mogą one wywołać pożar i uszkodzić elementy okapu. Wyjątek stanowi właściwe użytkowanie kuchenki gazowej. Przy trybie pracy okapu z wyciągiem i eksploatacji ogrzewania zależnego od komina (np. : piece kaflowe, piece kominowe, kominki) należy zatroszczyć się o wystarczający dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia. W każdym z tych przypadków należy zasięgnąć informacji w administracji budynku i uprawnionego kominiarza. Wskazania bezpieczeństwa przy konserwacji i czyszczeniu: Podczas wszystkich prac konserwacyjnych i czyszczeniu okapu, należy wyjąć wtyczkę z sieci lub wyłączyć odpowiedni bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej. Okapu nie wolno czyścić parowymi urządzeniami czyszczącymi. Jeżeli dojdzie do zaniedbania prac konserwacyjnych i czyszczenia, istnieje niebezpieczeństwo pożaru wskutek zapalenia się nawarstwionego tłuszczu. Naprawy mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowanego specjalistę. W przypadku samowolnej ingerencji wygasają wszystkie roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji. Zakupione urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytkowania tylko w warunkach gospodarstwa domowego, producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku zastosowania sprzętu do innych celów. 16 5

6 Obsługa okapu Montaż konstrukcji nośnej okapu Mając na uwadze wymagania instalacyjne a szczególnie minimalną odległość dolnej części okapu od powierzchni płyty kuchennej (Rys. 9, str. 11; Rys. 10, str. 12), należy wyliczyć wymaganą wysokość okapu a tym samym miejsce montażu kątowników nośnych (23) na bloku silnika (12) (Rys. 16). Kątowniki nośne (23) zostały nawiercone na całej długości tak aby w prosty sposób można było zamontować je na optymalnej wysokości. Dystans pomiędzy blokiem silnika a sufitem (WYSOKOŚĆ C) można wyliczyć korzystając z Rys. 9 str. 11. Panel obsługi Panel obsługi znajduje się na frontowej części urządzenia. Posiada ergonomiczny kształt i jest prosty w obsłudze (Rys. 2). Każdy z czterech kątowników nośnych (23), należy przykręcić do bloku silnika (12) przy pomocy co najmniej czterech wkrętów (17) (Rys. 15). Jaki stopień wydajności należy wybrać? Wydajność sprzętu powinna być dobrana do ilości gromadzących się oparów podczas gotowania i smażenia, tzn. przy nieznacznych oparach powinien zostać wybrany niski stopień prędkości, a przy silnych oparach wyższy. Należy przestrzegać włączania okapu przed rozpoczęciem gotowania, by mógł wytworzyć się ruch powietrza. Wpływa to pozytywnie na wydajność zasysania. Po zakończeniu gotowania urządzenie powinno pracować jeszcze przez jakiś czas, (modele z elektroniczną automatyką wyłączania TIMER), aby pozostałe zapachy i reszta wilgoci mogły zostać odciągnięte. Włączanie i wyłączanie silnika okapu (klawisz 1) Przez naciśnięcie klawisza (1) urządzenie zaczyna pracować, jako domyślny ustawiony jest drugi stopień prędkości. Regulacja prędkości (klawisz 2, 3) Naciśnięcie klawisza (2) lub + (3) w trakcie pracy urządzenia, spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie prędkości turbiny a wybrany stopień prędkości (1, 2, 3, 4), będzie pokazany na wyświetlaczu LCD przy pomocy wskaźnika kreskowego stopnia prędkości i numerycznego. spd. Funkcja TURBO zostanie aktywowana, jeśli w trakcie pracy na 4 biegu (BOOST), zostanie wciśnięty klawisz + (3), wówczas na wyświetlaczu LCD pojawi się migający napis TURBO (turbina nie przyśpieszy! ), a po upływie około 5 minut, okap zmniejszy prędkość o jeden stopień. Jeśli funkcja nie zostanie wyłączona, okap będzie zmniejszał prędkość w 5 minutowych odstępach czasowych, aż do osiągnięcia 2 biegu. Wtedy funkcja TURBO dezaktywuje się automatycznie. Aby wcześniej wyłączyć tą funkcję, należy wcisnąć klawisz (1) Funkcja BOOST Funkcja BOOST czyli pochłaniania intensywnego zostanie uruchomiona po naciśnięciu klawisza + (3) w trakcie pracy urządzenia na biegu trzecim. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas pulsująca cyfra 4 i pulsujący wskaźnik stopnia prędkości. Po upływie około 5 minut okap samoczynnie powróci do pracy na biegu trzecim. Automatyka włączania okapu przez czujnik pary (klawisz 4) Wybranie tej funkcji umożliwi automatyczne włączanie się okapu podczas gotowania, dzięki zamontowanemu czujnikowi pary. Po włączeniu trybuauto przez około 90 sekund trwa elektroniczna regulacja czujnika. Jeśli nie będziemy wyłączać funkcji AUTO to przy następnych włączeniach się okapu regulacja już nie następuje. Regulacja nastąpi po przełączeniu na tryb pracy manualny i następnym włączeniu trybu AUTO. Czujnik uruchamia okap zawsze na drugim biegu, w miarę wzrostu intensywności pary czujnik będzie zwiększał biegi a z jej spadkiem zmniejszał aż do całkowitego wyłączenia okapu po ok. 3 minutach od ustania pary. Czujnik posiada 3 poziomy czułości pary, aby je wybrać należy przytrzymać przez ok. 5 sekund przycisk AUTO i następnie krótkimi wciśnięciami wybrać żądany poziom. Fabrycznie jest wybrany poziom 2 najbardziej optymalny, poziom 1 próg czułości jest bardzo niski i poziom 3 tutaj czułość na parę jest najwyższa. Automatyka wyłączania okapu (TIMER) (klawisz 5) Urządzenie wyposażone jest w funkcję TIMER, która automatycznie wyłącza pracę silnika i/lub oświetlenia. Powinna ona być aktywowana zawsze po zakończeniu gotowania w celu usunięcia pozostałych oparów. Funkcja ta zostaje aktywowana przez wciśnięcie klawisza (4) na panelu sterującym, wówczas na wyświetlaczu LCD pojawi się migający piktogram i jednocześnie numeryczny wskaźnik prędkości. spd przechodzi w tryb minutowy. min. Wówczas przyciskami (2 lub 3) ustawić żądany czas wyłączenia okapu, (podczas gdy na wyświetlaczu LCD pulsuje symbol), w zakresie od 1 do 90 min (domyślnie ustawiono 10 min. ). Zatwierdzenie wyłączenia następuje automatycznie, po upływie kilku sekund bez naciskania przycisków. Czas pozostały do wyłączenia okapu jest odmierzany i pokazywany na wyświetlaczu LCD w minutach. Po ustawieniu TIMER-a, klawiszami (2, 3) możemy ponownie regulować pracę silnika. Po upływie ustawionego czasu, silnik okapu i oświetlenie (jeśli jest włączone), zostanie wyłączony. Funkcja TIMER może zostać w każdej chwili wyłączona poprzez ponowne wciśnięcie klawisza (4). W czasie pracy okapu z funkcją TIMER, naciśnięcie klawisza (1) spowoduje wyłączenie urządzenia i skasowanie ustawionego czasu automatycznego wyłączenia. Włączanie i wyłączanie oświetlenia (klawisz 6) Oświetlenie włącza się lub wyłącza przez naciśnięcie klawisza (6) 6 15

7 Montaż do sufitu / konstrukcji sufitowej WYMAGANIA BUDOWLANE: Sufit ew. sufitowa konstrukcja nośna, do którego będzie przytwierdzony okap, koniecznie musi być stabilny i przystosowany do jego montażu. Przy wyborze miejsca montażu, należy wziąć pod uwagę wygospodarowanie dostatecznej ilości miejsca jaką zajmuje korpus okapu. Na podstawie wymiarów odczytanych z Rys. 14, należy zaznaczyć na suficie rozstaw otworów montażowych a przed przystąpieniem do wiercenia należy w zaznaczone miejsca przyłożyć sufitową płytę montażową i sprawdzić położenie zaznaczonych otworów (UWAGA: pamiętać o właściwym położeniu płyty otwór B, Rys. 13, oznacza przód płyty i okapu! ). Sufitowa płyta montażowa posiada podłużne otwory, w które wkręca się śruby kotwiące, mamy więc możliwość pewnej regulacji położenia, lecz pomimo tego otwory powinny być wiercone możliwie dokładnie! Zawieszenie sufitowej płyty montażowej W zaznaczonych na suficie / konstrukcji sufitowej miejscach, wywiercić cztery otwory Ø 8 mm, włożyć w nie dyble (16) i czterema śrubami (15) wraz z odpowiednimi podkładkami (15) przykręcić sufitową płytę montażową (21). Należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwe położenie (przód okapu) oraz stabilne przymocowanie! Konserwacja i czyszczenie Uwaga: Przed wszystkimi pracami konserwacyjnymi i czyszczeniem należy wyjąć wtyczkę z sieci, względnie wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej. Okresy międzykonserwacyjne Regularna konserwacja jest bezwarunkowo wymagana, aby zapewnić sprawność urządzenia na długi czas. Kiedy metalowy filtr tłuszczowy jest zatkany cząsteczkami tłuszczu i brudu, funkcjonowanie urządzenia jest mocno utrudnione. Wewnątrz okapu i w systemie wentylacyjnym może dojść do niepotrzebnego nagromadzenia się tłuszczu, co z biegiem czasu może prowadzić do podwyższonego ryzyka pożaru. Filtr z węglem aktywnym (wymagany tylko przy trybie pracy z wewnętrznym obiegiem powietrza) nie nadaje się ani do prania ani do regeneracji. Dlatego filtr z aktywnym węglem musi być wymieniany w regularnych odstępach czasu. Filtr węglowy nie znajduje się w zestawie z okapem, jest dostarczany opcjonalnie. Okres między czyszczeniem metalowego filtra tłuszczowego: co 2-3 tygodnie (odpowiednio do częstotliwości użytkowania) lub co 20 godzin pracy urządzenia Okres między wymianą filtra z aktywnym węglem: co 3-6 miesięcy (odpowiednio do częstotliwości użytkowania) Aby tłuszcze nie osadzały się na ścianach i meblach kuchennych, okresy między konserwacją i czyszczeniem powinny być przestrzegane. Jeśli metalowy filtr przy trybie z wewnętrznym obiegiem powietrza nie jest regularnie czyszczony, to szybciej swoje właściwości traci filtr węglowy. Zwiększa się także zagrożenie pożarowe gdyż może dojść do zapalenia się tłuszczu zgromadzonego na filtrach. Czyszczenie okapu Wyjąć wtyczkę z sieci, względnie wyłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej! Okapu nie wolno czyścić urządzeniem parowym! Niewłaściwe czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej prowadzi do zmiany koloru i uszkodzeń powierzchni! Nieregularnie czyszczony okap może spowodować utratę gwarancji. Powierzchnie zewnętrzne okapu mogą być czyszczone miękką ściereczką ze środkiem do pielęgnacji stali nierdzewnej BERNER, służy on czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji okapów i innych elementów wykonanych ze stali szlachetnych (inoxu), zarówno tych matowych, jak i polerowanych (z połyskiem). równolegle do struktury szlifu stali szlachetnej. Z jego pomocą jednym ruchem z łatwością i bez pozostawiania smug można usunąć pył, brud, tłuszcz i odciski palców. Wyczyszczone powierzchnie znacznie dłużej pozostają później czyste i błyszczące. Utrzymująca się długo warstwa ochronna odporna jest na działanie wody i zapobiega ponownemu przywieraniu zanieczyszczeń. Środek BERNER posiada przeźroczystą, płynną konsystencję oraz ma działanie antystatyczne. Agresywne środki czyszczące, jak np. płyn octowy, proszek do szorowania, granulat ścierny, cif i ostre przedmioty uszkadzają powłokę okapu. - wyjęcie metalowego filtra Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe poprzez naciśnięcie listwy uchwytu lekko do tyłu i wyciągnąć filtr ukośnie w dół. Listwa uchwytu posiada zabezpieczenie na wypadek odwrotnego założenia filtra możemy ją także nacisnąć np. za pomocą długopisu. - czyszczenie metalowego filtra tłuszczowego Namoczyć metalowy filtr w ciepłej wodzie z płynem do mycia naczyń, czyścić miękką szczotką, a następnie spłukać letnią wodą. Ewentualnie powtórzyć proces czyszczenia. Filtry metalowe mogą być czyszczone także w zmywarkach przy normalnym programie i temperaturze nie wyższej niż 55 C. Wskazówka Przy czyszczeniu metalowego filtra przeciw-tłuszczowego zwracać uwagę na to, aby siatka nie została uszkodzona. Częste mycie i stosowanie agresywnych środków czyszczących może spowodować odbarwienia. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie filtra i nie stanowią podstawy do reklamacji! Po czyszczeniu osuszony filtr metalowy wstawić do ramy okapu najpierw tylną krawędzią. Podnieść filtr do góry, na krótko przycisnąć listwę uchwytu i umieścić filtr w ostatecznym położeniu. 14 7

8 Komunikat FILTER na wyświetlaczu LCD Komunikat C pojawia się na wyświetlaczu po upływie około 20 godzin pracy urządzenia, należy wówczas w zależności od zabrudzenia wyczyścić metalowe filtry tłuszczowe. Po wyczyszczeniu filtrów, komunikat ten należy usunąć z wyświetlacza w następujący sposób: Wcisnąć i przytrzymać przez około 3 sek. klawisz włączenia okapu (1) Rys 2, po jednym, krótkim sygnale (beep), komunikat FILTER zniknie z wyświetlacza LCD. Tą czynność możemy przeprowadzić zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu. W razie potrzeby filtry metalowe możemy czyścić częściej niż co 20 godzin! Informacja o konieczności czyszczenia filtrów tłuszczowych będzie pojawiać się cyklicznie, po około 20 godzinach pracy. Jeśli zdarzy się przypadek, że nie powiedzie się usunięcie tego komunikatu w wyżej opisany sposób, należy wówczas odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej na około sek., włączyć ponownie zasilanie i powtórzyć wyżej opisane czynności. Wymiana filtra z węglem aktywnym Typ filtra KSC 300 (tylko w trybie pochłaniacza z wewnętrznym obiegiem powietrza). Wyjąć wtyczkę z sieci względnie wyłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej! Filtr węglowy jest widoczny i dostępny po usunięciu filtrów metalowych (Rys. 4a). Aby wyjąc filtr węglowy, należy wcisnąć dwa prawe klipsy mocujące znajdujące się w ramie filtra, wówczas filtr opada lekko w dół i może zostać wyjęty (Rys. 4b, Rys. 4c). Zestawienie dostarczonych części 1 Kabel z wtyczką 2 Maskownica teleskopowa górna (2 połowy) 3 Maskownica dolna 4 Korpus, ramka okapu 7 Blok silnika 11 Plastikowa redukcja 150/125 mm 13 Mocowanie maskownicy górnej 14 Wieszak 20 - Redukcja 15/12cm 21 Płyta montażowa 22 - Wkład stabilizujący 23 Kątowniki Wstawiając nowy filtr węglowy, należy zwracać uwagę na to, aby występy mocujące na filtrze węglowym były skierowane zgodnie do odpowiednich klipsów mocujących w ramie filtra (odpowiednio z lewej, lub prawej strony urządzenia). Najpierw umieścić filtr w ramie od lewej strony, przytrzymać w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem a następnie podnieść przednią krawędź filtra do góry, umieścić w ramie do zapięcia klipsów mocujących. Wskazówka: Przy trybie z obiegiem powietrza, po zakończeniu procesu gotowania okap powinien być włączony na około 15 minut, aby filtr węglowy został dosuszony. Przy okapach z elektronicznym sterowaniem do tego może zostać użyta automatyka wyłączania (TIMER). 8 13

9 Wskazówki dla poprawnej instalacji okapu Przy montażu okapu w trybie wyciągu należy przestrzegać następujących wskazówek: W pomieszczeniach, gdzie będzie zainstalowany okap wielkość otworu dolotowego powinna być, co najmniej tak duża jak wielkość wyciągu powietrza, aby nie powstawało podciśnienie i aby okap funkcjonował prawidłowo. Ważne: w mieszkaniach, gdzie eksploatuje się urządzenia z otwartym płomieniem (np. : piece na paliwa stałe i ciekłe, kominki, termy itp. ) z zasady musi być zapewniony wystarczający dopływ świeżego powietrza. Najlepiej odbywa się to poprzez wentylacyjny kanał wyciągowy i dolotowy lub okienko uchylne. Instalacja okapu przed uruchomieniem musi być sprawdzona i zaaprobowana przez uprawnionego specjalistę. Z reguły, dla zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczeń, w których eksploatowane są inne urządzenia na paliwa stałe lub ciekłe, dopływ świeżego powietrza powinien być trzykrotnie większy od wylotu. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę całkowitą zdolność wentylacji mieszkania (objętość pomieszczenia, szczelność okien itp. ) Koniecznych informacji o przygotowaniach technicznych dotyczących wentylacji należy zasięgnąć u uprawnionego specjalisty. Okapu nie wolno w żadnym przypadku przyłączać do będących w eksploatacji kominów dymowych lub gazowych innych urządzeń (bojler, kocioł, piec itp. Nie wolno także używać kanałów, które służą do napowietrzania i przewietrzania pomieszczeń z paleniskami. Przy podłączeniu do nieczynnych kominów dymowych lub gazowych trzeba uzyskać zgodę uprawnionego kominiarza. Zawsze należy stosować się do obowiązujących, krajowych przepisów budowlanych! Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką. Filtry aluminiowe okapu należy utrzymywać w czystości. Zalecany czas pracy filtra aluminiowego pomiędzy jego czyszczeniami wynosi 35h pracy okapu. Należy dbać na bieżąco o drożność przewodów wentylacyjnych. Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania. Wymiana lampy diodowej Wyjąć wtyczkę z sieci względnie wyłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej! Nie patrzeć bezpośrednio na bardzo jasne światło diodowe! Unikać dłuższego naświetlenia nieosłoniętej skóry. Szyba żarówki diodowej jest urządzeniem ochronnym. W przypadku uszkodzenia, użycie jej jest zabronione. Żarówki diodowe można nabyć w sklepach specjalistycznych. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na to, by dopuszczalna moc lampy [W] i podane napięcie [V] były zgodne z danymi na używanej lampie diodowej. Ważne informacje Z powodów bezpieczeństwa odstęp między dolną krawędzią okapu i płytą kuchenki elektrycznej musi wynosić co najmniej 65 cm a przy kuchenkach gazowych co najmniej 75 cm. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy sprawdzić, czy podane napięcie na tabliczce znamionowej jest zgodne z istniejącym miejscowym napięciem sieci. Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz okapu i będzie widoczna po zdjęciu metalowych filtrów. Przy trybie pracy z wyciągiem, system wentylacyjny musi mieć średnicę, co najmniej 120 mm. Aby zapewnić optymalną wydajność wentylacji i niski szum pracy zaleca się średnicę rur 150 mm. Przy układaniu kanału wyciągu trzeba wziąć pod uwagę, co następuje: - wybierać krótkie, proste odcinki wyciągu, - używać możliwie jak najmniej kolanek rurowych, - nie układać rur pod ostrymi kątami, lecz w łagodne łuki, - przewody wyciągu i rury o średnicy mniejszej niż 120 mm są niezdatne do użytku. Przy wierceniu wymaganych otworów pod dyble trzeba zatroszczyć się o to, aby podłoże było stabilne oraz aby nie uszkodzić istniejących instalacji. Maksymalna masa przedmiotów umieszczanych na okapie lub powieszonych na nim nie może przekraczać 2 kilogramów! Wyjąć wtyczkę z sieci lub wyłączyć bezpiecznik w domowej instalacji elektrycznej! Wyjąć żarówkę, obracając ją ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wstawić nową żarówkę (napięcie/moc/rodzaj trzonka V / 1, 2 W / GU 10 lub GZ 10) przez wykonanie ¼ obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przyłącze elektryczne Okapy dostarczane są razem z przewodem elektrycznym i wtyczką. Może być ona podłączona do każdego, zainstalowanego zgodnie z przepisami i zabezpieczonego gniazda z uziemieniem (230 V / 50 Hz prąd zmienny). Jeśli zastosowane gniazdo po montażu okapu nie jest swobodnie dostępne, to używany obwód prądowy musi mieć możliwość odłączenia w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Urządzenie odpowiada I klasie ochrony przeciwporażeniowej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba można odciąć wtyczkę i przewody wpiąć bezpośrednio do kostki. 12 9

10 Jak radzić sobie z problemami w eksploatacji? Okap w ogóle nie funkcjonuje: Czy bezpiecznik w domowej instalacji nie został przypadkiem wyłączony? Sprawdzić dopływ prądu względnie bezpiecznik główny. Czy wskutek przepięcia nie został przepalony bezpiecznik topikowy elektroniki sterującej? Sprawdzić stan bezpiecznika, patrz Rys. 6. Czy wskutek wysokiej temperatury wyłączył się bezpiecznik termiczny silnika? Wyłączyć urządzenie, odczekać około min. aż bezpiecznik termiczny osiągnie właściwą temperaturę i ponownie włączyć okap. Czy wtyczka jest włączona do sieci? Wyjąć wtyczkę sieciową, aby skasować elektronikę sterującą do stanu wyjściowego. Odczekać ok sekund, po czym ponownie wetknąć wtyczkę do gniazdka. Alternatywnie można także wyłączyć odpowiedni bezpiecznik na wyżej podany czas, a następnie znów włączyć. Tryb pracy z wyciągiem lub z wewnętrznym obiegiem powietrza Przy trybie z wyciągiem powietrza (Rys 7), opary zostają wyprowadzone do atmosfery kanałem wentylacyjnym przez system wyciągu. Przy trybie z obiegiem powietrza (Rys 8) opary zostają uwolnione od resztek tłuszczu oraz zapachów i ponownie wydmuchiwane do kuchni. Aby zapachy były pochłaniane przez okap, należy obowiązkowo zastosować filtr z węglem aktywnym. Ten tryb pracy stosowany jest tylko wtedy, kiedy nie ma możliwości wyprowadzenia wyciągu na zewnątrz. Użycie filtra węglowego zmniejsza wydajność okapu o ok% zwiększając przy tym jego głośność. Okap dostarczany jest z zakładu bez zamontowanego filtra węglowego, tzn. jest przewidziany dla trybu pracy z wyciągiem powietrza. Filtr węglowy można nabyć w naszej sieci sprzedaży. Wydajność jest niewystarczająca / podwyższony szum eksploatacyjny: Czy przekrój przewodu wentylacyjnego jest wystarczający (min. 120 mm), czy nie ma zbyt dużo załamań i kątów ostrych? Czy przypadkiem w kanale wentylacyjnym nie zakleszczyła się klapa ciągu powrotnego (jeśli taka jest zamontowana)? Jeżeli kanał wentylacyjny zaopatrzony jest w kratkę wahadłową, usunąć ją. Czy filtry metalowe są czyste? Filtr z węglem aktywnym nie powinien być starszy niż 6 miesięcy (tylko przy trybie z zamkniętym obiegiem powietrza). Czy ilość powietrza odbieranego z kuchni jest równoważona przez wystarczający dopływ świeżego powietrza (aby nie powstało podciśnienie)? Jeżeli wydajność wciąż nie jest zadawalająca, należy zwrócić się o pomoc do naszego serwisu. Jedna lampa diodowa nie działa: Wymienić lampę diodową. W tym celu przeczytać rozdział na stronie 9 Wymiana lampy diodowej. Wszystkie lampy diodowe nie działają: Przy krótkim spięciu w lampie diodowej reaguje bezpiecznik topikowy w elektronice sterującej. W takim przypadku należy zastąpić uszkodzony bezpiecznik nowym, o tych samych parametrach. W tym celu ODKRĘCIĆ (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) gniazdo bezpiecznika znajdujące się na obudowie elektroniki, wewnątrz bloku silnika (Rys. 6) i wymienić go na sprawny. Sposoby zmniejszenia wpływu procesu gotowania na środowisko W celu zmniejszenia zużycia energii należy gotować w naczyniach pod przykrywką. Poziom pracy turbiny podczas gotowania należy zawsze ustawiać na minimalny bieg, który pozwoli na usunięcie oparów przy aktualnej intensywności gotowania

Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Black And Decker Hd5513v

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Black And Decker Hd5513v

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Black And Decker Hd5513v