Informacje dotyczące bezpieczeństwa Hitachi 42hds69 Dw2 U

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku urządzeń elektronicznych, takich jak Hitachi 42hds69 Dw2 U. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikowi, urządzenie posiada kilka ważnych funkcji. Najważniejsze to ochrona przed przegrzaniem, która zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez długotrwałe narażenie urządzenia na wysokie temperatury. Urządzenie zostało wyposażone również w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które chronią urządzenie przed uszkodzeniem w wyniku skoków napięcia. Ponadto, urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie.

Ostatnia aktualizacja: Informacje dotyczące bezpieczeństwa Hitachi 42hds69 Dw2 U

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ

OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA

PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).

W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI,

KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.

POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych

(burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd

wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu.

Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od

zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor

nie jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie

nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy

telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie

ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję

przed instalacją i użytkowaniem

O S T R Z E Ż E N I E: To u r z ą d z e n i e j e s t

przeznaczone do użytku przez osoby (w tym

dzieci), które są zdolne do obsługi/posiadają

doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez

nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub

zostały poinstruowane na temat korzystania z

urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich

bezpieczeństwo.

• Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej

2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach

suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym

lub tropikalnym.

• Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i

podobnego ogólnego użytku, ale może być również

stosowany w miejscach publicznych.

• Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej

5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

• Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez

zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami

takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo

dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych

elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie

zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka

może spowodować pożar lub porażenie prądem

elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazdka

trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy

nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami,

jako że może to spowodować spięcie lub porażenie

prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać

supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli

się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę

wykwalifikowaną.

• Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie

płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych

płynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze

lub nad nim (np. : na półkach nad urządzeniem).

• Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł

otwartego ognia, takich jak zapalone świece na

telewizorze lub w jego pobliżu.

• Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła,

takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu

telewizora.

• Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych

powierzchniach.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia,

należy przechowywać plastikowe torby w miejscu

niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt

domowych.

• Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli

podstawa jest wyposażona w śruby, dokręcić je

mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora.

Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy

prawidłowo zamontować gumowe nóżki.

• Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami

niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

OSTRZEŻENIE - Baterii nie wolno wystawiać na

działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie

słoneczne, ogień itp.

OSTRZEŻENIE – nadmierny poziom dźwięku

ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę

słuchu.

NADE WSZYSTKO – NIGDY nie pozwalaj nikomu, a

zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran,

wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych

szczelin w obudowie.

Ostrzeżenie

Ryzyko porażenia

prądem

Konserwacja

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie,

żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i

zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy

brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie

oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje

ze względów bezpieczeństwa.

Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest

tak zaprojektowane, że nie wymaga

zabezpieczenia w postaci uziemienia w

gniazdku.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem:

Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne

w normalnych warunkach użytkowania.

Polski - 2 -

Ryzyko poważnych obrażeń

lub śmierci

Ryzyko niebezpiecznego

napięcia

Ważny element konserwacji

1. 

Systemy teleinformatyczne, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.

2. 

Akredytacji, o której mowa w ust. 1, udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

3. 

ABW albo SKW udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej.

4. 

ABW albo SKW udziela albo odmawia udzielenia akredytacji, o której mowa w ust. 3, w terminie 6 miesięcy od otrzymania kompletnej dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z rozległości systemu i stopnia jego skomplikowania, termin ten może być przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Od odmowy udzielenia akredytacji nie służy odwołanie.

5. 

Potwierdzeniem udzielenia przez ABW albo SKW akredytacji, o której mowa w ust. 3, jest świadectwo akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

6. 

Świadectwo, o którym mowa w ust. 5, wydaje się na podstawie:

1)

zatwierdzonej przez ABW albo SKW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

2)

wyników audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeprowadzonego przez ABW albo SKW.

7. 

Świadectwo, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać:

3)

oznaczenie podmiotu występującego z wnioskiem o jego wydanie;

4)

oznaczenie przedmiotu podlegającego akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego;

5)

powołanie podstawy prawnej;

6)

rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne;

7)

wskazanie okresu ważności świadectwa;

8)

podpis, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do jego wydania.

8. 

ABW albo SKW może odstąpić od przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, jeżeli system jest przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne".

9. 

Kierownik jednostki organizacyjnej udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" przez zatwierdzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

10. 

W przypadku gdy system, o którym mowa w ust. 9, będzie funkcjonował w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, akredytacji, o której mowa w ust. 9, udziela kierownik jednostki organizującej system.

11. 

W ciągu 30 dni od udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, o której mowa w ust. 9, kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje odpowiednio ABW lub SKW dokumentację bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

12. 

W ciągu 30 dni od otrzymania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego ABW albo SKW może przedstawić kierownikowi jednostki organizacyjnej, który udzielił akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, zalecenia dotyczące konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z bezpieczeństwem informacji niejawnych. Kierownik jednostki organizacyjnej w terminie 30 dni od otrzymania zalecenia informuje odpowiednio ABW lub SKW o realizacji zaleceń. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ABW albo SKW może nakazać wstrzymanie przetwarzania informacji niejawnych w systemie teleinformatycznym posiadającym akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego.

13. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

14. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 13, Prezes Rady Ministrów uwzględni we wzorze świadectwa zakres danych określonych w ust. 7 oraz zapewni zróżnicowanie wzorów świadectw wydawanych przez ABW oraz SKW.

1. 

Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego powinien zawierać w szczególności wyniki procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym oraz określać przyjęte w ramach zarządzania ryzykiem sposoby osiągania i utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemu, a także opisywać aspekty jego budowy, zasady działania i eksploatacji, które mają związek z bezpieczeństwem systemu lub wpływają na jego bezpieczeństwo. Przebieg i wyniki procesu szacowania ryzyka mogą zostać przedstawione w odrębnym dokumencie niż dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa.

2. 

Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa opracowuje się na etapie projektowania, w razie potrzeby konsultuje z ABW albo SKW, bieżąco uzupełnia na etapie wdrażania i modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym.

3. 

Dokument procedur bezpiecznej eksploatacji opracowuje się na etapie wdrażania oraz modyfikuje na etapie eksploatacji przed dokonaniem zmian w systemie teleinformatycznym.

4. 

Podstawą dokonywania wszelkich zmian w systemie teleinformatycznym jest przeprowadzenie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w tym systemie.

5. 

Kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie funkcjonował system teleinformatyczny, odpowiada za opracowanie oraz przekazanie odpowiednio ABW lub SKW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, z zastrzeżeniem art. 48 ust. 9.

6. 

W przypadku gdy system teleinformatyczny będzie funkcjonował w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, za opracowanie oraz przekazanie odpowiednio ABW lub SKW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego odpowiada kierownik jednostki organizującej system.

7. 

Kierownik jednostki organizacyjnej akceptuje wyniki procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych oraz jest odpowiedzialny za właściwą organizację bezpieczeństwa teleinformatycznego.

8. 

W terminie 30 dni od otrzymania dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej ABW albo SKW przeprowadza na jej podstawie ocenę bezpieczeństwa tego systemu. Pozytywny wynik oceny stanowi podstawę do zatwierdzenia przez ABW albo SKW dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze stopnia skomplikowania systemu, termin przeprowadzenia oceny może być przedłużony o kolejne 30 dni.

9. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakim powinny odpowiadać systemy teleinformatyczne, niezbędne dane, jakie powinna zawierać dokumentacja bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz sposób opracowania tej dokumentacji.

10. 

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 9, Prezes Rady Ministrów uwzględni w szczególności wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem oraz dotyczące zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

1. 

Środki ochrony elektromagnetycznej przeznaczone do ochrony informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub wyższej podlegają badaniom i ocenie bezpieczeństwa w ramach certyfikacji prowadzonych przez ABW albo SKW.

2. 

Urządzenia i narzędzia kryptograficzne przeznaczone do ochrony informacji niejawnych podlegają badaniom i ocenie bezpieczeństwa w ramach certyfikacji prowadzonych przez ABW albo SKW.

3. 

ABW albo SKW, na wniosek zainteresowanego podmiotu, przeprowadza certyfikację urządzenia lub narzędzia służącego do realizacji zabezpieczenia teleinformatycznego, przeznaczonego do ochrony informacji niejawnych.

4. 

Pozytywne wyniki ocen bezpieczeństwa uzyskane na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach certyfikacji, o których mowa w ust. 1-3, stanowią podstawę do wydania przez ABW albo SKW certyfikatu ochrony elektromagnetycznej, certyfikatu ochrony kryptograficznej lub certyfikatu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Certyfikaty są wydawane, w zależności od wyników ocen bezpieczeństwa, na okres nie krótszy niż 3 lata. Od odmowy wydania certyfikatu nie służy odwołanie.

5. 

Certyfikacje, o których mowa w ust. 1-3, są prowadzone przez ABW albo SKW z pominięciem właściwości, o której mowa w art. 10 ust. 2 i 3.

6. 

Szef ABW albo Szef SKW może zlecić podmiotowi zewnętrznemu badanie urządzenia lub narzędzia służącego do ochrony informacji niejawnych, na zasadach, warunkach i w zakresie przez siebie określonych.

7. 

Bez konieczności przeprowadzania badań i oceny Szef ABW albo Szef SKW może dopuścić do stosowania w systemie teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" urządzenia lub narzędzia kryptograficzne, jeżeli otrzymały stosowny certyfikat wydany przez krajową władzę bezpieczeństwa państwa będącego członkiem NATO lub Unii Europejskiej lub inny uprawniony organ w NATO lub w Unii Europejskiej.

1. 

Obowiązkowi akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w art. 1, nie podlegają systemy teleinformatyczne, których elementy znajdują się poza strefami ochronnymi oraz służące bezpośrednio do pozyskiwania i przekazywania w sposób niejawny informacji oraz utrwalania dowodów w trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych lub procesowych przez uprawnione do tego podmioty. Wyłączenie obowiązku akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego nie obejmuje interfejsów, o których mowa w art. 179 ust. 4a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. 501), oraz systemów z nimi współpracujących.

2. 

Obowiązkowi akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, o którym mowa w art. 1, oraz obowiązkowi badań i oceny bezpieczeństwa w ramach procesów certyfikacji prowadzonych przez ABW albo SKW nie podlegają systemy teleinformatyczne, urządzenia i narzędzia kryptograficzne wykorzystywane przez ABW, SKW, AW lub SWW do uzyskiwania lub przetwarzania informacji niejawnych podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

3. 

Rozwiązania informatyczne niebędące systemami teleinformatycznymi, w których mają być przetwarzane informacje niejawne, podlegają ocenie bezpieczeństwa oraz dopuszczeniu do przetwarzania informacji niejawnych.

4. 

W przypadku wątpliwości dotyczących uznania rozwiązania informatycznego za niebędące systemem informatycznym organem właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Szef SKW.

5. 

Rozwiązania informatyczne, o których mowa w ust. 3, podlegają dopuszczeniu przez SKW.

6. 

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb oceny i sposób dopuszczania rozwiązań informatycznych, o których mowa w ust. 3, uwzględniając w szczególności zasady ochrony informacji niejawnych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

7. 

Szczegółowy tryb dopuszczania do eksploatacji, wycofywania oraz procedury wykorzystywania systemów, o których mowa w ust. 1, określą uprawnione podmioty, każdy w obszarze swojej właściwości.

1. 

Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza:

1)

pracownika lub pracowników pionu ochrony pełniących funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji;

2)

osobę lub zespół osób, niepełniących funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego, zwanych dalej "administratorem systemu".

2. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ABW albo SKW, administrator systemu lub inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego może wykonywać zadania w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej na podstawie porozumienia właściwych kierowników jednostek organizacyjnych.

3. 

ABW i SKW udzielają kierownikom jednostek organizacyjnych pomocy niezbędnej do realizacji ich zadań, w szczególności wydając zalecenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

4. 

Stanowiska lub funkcje, o których mowa w ust. 1, mogą zajmować lub pełnić osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 16, po odbyciu specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzonych przez ABW albo SKW.

5. 

Koszty szkoleń, o których mowa w ust. 4, pokrywa jednostka organizacyjna, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje prace zlecone, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. 

Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz Policja, nie pokrywają kosztów szkoleń przeprowadzonych przez ABW albo SKW.

7. 

Wzajemne prawa i obowiązki podmiotu przeprowadzającego szkolenie, uczestnika szkolenia, o którym mowa w ust. 4, oraz jednostki organizacyjnej, w której osoba szkolona jest zatrudniona, pełni służbę lub wykonuje czynności zlecone, określa umowa zawarta między tym podmiotem, uczestnikiem szkolenia oraz jednostką organizacyjną.

1. 

Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 3-6 oraz art. 50 ust. 1-4, pobiera się opłaty.

2. 

Z opłat, o których mowa w ust. 1, są zwolnione jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi.

3. 

Przedsiębiorcy obowiązani na podstawie odrębnych ustaw do wykonywania zadań publicznych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego są zwolnieni z opłat za przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 3-6, w przypadku akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych niezbędnych do wykonania tych zadań.

4. 

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb ustalania wysokości oraz poboru opłat, o których mowa w ust. 1.

5. 

Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się odpowiednio:

1)

łączne koszty ponoszone na przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 1-4;

2)

wysokość kwoty bazowej w postaci kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

3)

wysokości poszczególnych opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiące krotność kwoty bazowej - odpowiednio do stopnia skomplikowania przeprowadzonych czynności;

4)

maksymalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiącą równowartość nieprzekraczającą stukrotności kwoty bazowej;

5)

minimalną wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, stanowiącą równowartość 0, 1 kwoty bazowej - za godzinę pracy osoby wykonującej określone czynności;

6)

potrzebę sprawnego i szybkiego przeprowadzania procesu ustalania i poboru opłat, o których mowa w ust.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

NIE OTWIERAĆ

OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA

PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU).

W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI,

KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK.

POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANEMU

PERSONELOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych

(burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd

wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu.

Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od

zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor

nie jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie

nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy

telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie

ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję

przed instalacją i użytkowaniem

O S T R Z E Ż E N I E: To u r z ą d z e n i e j e s t

przeznaczone do użytku przez osoby (w tym

dzieci), które są zdolne do obsługi/posiadają

doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez

nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub

zostały poinstruowane na temat korzystania z

urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich

bezpieczeństwo.

• Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej

2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach

suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym

lub tropikalnym.

• Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i

podobnego ogólnego użytku, ale może być również

stosowany w miejscach publicznych.

• Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej

5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

• Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez

zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami

takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

• Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo

dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych

elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie

zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka

może spowodować pożar lub porażenie prądem

elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazdka

trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy

nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami,

jako że może to spowodować spięcie lub porażenie

prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać

supłów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli

się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę

wykwalifikowaną.

• Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie

płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych

płynami, takich jak wazony, kubki, itp. na telewizorze

lub nad nim (np. : na półkach nad urządzeniem).

• Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł

otwartego ognia, takich jak zapalone świece na

telewizorze lub w jego pobliżu.

• Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła,

takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu

telewizora.

• Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych

powierzchniach.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia,

należy przechowywać plastikowe torby w miejscu

niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt

domowych.

• Ostrożnie przymocuj podstawkę do telewizora. Jeśli

podstawa jest wyposażona w śruby, dokręcić je

mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora.

Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy

prawidłowo zamontować gumowe nóżki.

• Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami

niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła

takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

OSTRZEŻENIE – nadmierny poziom dźwięku

ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę

słuchu.

NADE WSZYSTKO – NIGDY nie pozwalaj nikomu, a

zwłaszcza dzieciom popychać lub uderzać w ekran,

wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych

szczelin w obudowie.

Ostrzeżenie

Ryzyko porażenia

prądem

Konserwacja

Polski - 3 -

Ryzyko poważnych obrażeń

lub śmierci

Ryzyko niebezpiecznego

napięcia

Ważny element konserwacji

Informacje dotyczące bezpieczeństwa Hitachi 42hds69 Dw2 U

Bezpośredni link do pobrania Informacje dotyczące bezpieczeństwa Hitachi 42hds69 Dw2 U

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa Hitachi 42hds69 Dw2 U