Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Precision Compact 3260

W przypadku Dell Precision Compact 3260 należy zachować szczególną ostrożność podczas postępowania. Przed przystąpieniem do pracy, należy dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia i upewnić się, że są one prawidłowo podłączone. Należy także upewnić się, że wszystkie kable zostały prawidłowo podłączone i że wszystkie elementy są właściwie zamontowane. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami obsługi, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała. Podczas pracy należy uważnie obserwować wszystkie wyświetlane informacje i upewnić się, że nie ma żadnych błędów lub nieprawidłowości. Należy również chronić urządzenie przed dostępem do wody, wysokich temperatur, dymu i innych szkodliwych czynników.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Precision Compact 3260

Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

 • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
 • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
 • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

Obowiązuje od 17 października 2020 r.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

P232 – Chronić przed wilgocią.

P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

P330 – Wypłukać usta.

P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

P352 – Umyć dużą ilością wody/…

P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

P370 – W przypadku pożaru:

P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

P372 – Zagrożenie wybuchem.

P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

P378 – Użyć… do gaszenia.

P380 – Ewakuować teren.

P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P391 – Zebrać wyciek.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

P401 – Przechowywać zgodnie z ….

P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

P420 – Przechowywać oddzielnie.

P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

Oferowane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki
 • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
 • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
 • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
 • Tworzenie projektu etykiety

Użyteczne informację

 • Oznakowanie CLP w praktyce
 • Elementy etykiety karty charakterystyki
 • Piktogram zagrożeniu
 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

Zwroty wskazujące środki ostrożności, zwroty P (od ang.  P-statements, czyli precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków wynikających z zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Wprowadzone zostały przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

Zwroty P zastąpiły wcześniejsze zwroty S (zwroty bezpieczeństwa), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

 • litery „P”
 • cyfry określającej środek ostrożności
  • „1” – ogólne
  • „2” – zapobieganie
  • „3” – reagowanie
  • „4” – przechowywanie
  • „5” – usuwanie
 • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi środka ostrożności.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – ogólne[edytuj | edytuj kod]

P101W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102Chronić przed dziećmi. P103Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – zapobieganie[edytuj | edytuj kod]

P201Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. P202Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. P210Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P220Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych. P221Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. [zwrot usunięty w 2016 r. ][1]P222Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem. P223Nie dopuszczać do kontaktu z wodą. P230Przechowywać produkt zwilżony…. P231Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…P232Chronić przed wilgocią. P233Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P234Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. P235Przechowywać w chłodnym miejscu. P240Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. P241Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu. P242Używać nieiskrzących narzędzi. P243Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. P244Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczemP250Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/…. P251Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P260Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P261Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P262Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P263Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią. P264Dokładnie umyć … po użyciu. P270Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P271Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P272Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273Nie wypuszczać do środowiska. (Unikać uwalniania do środowiska. )P280Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P282Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu. P283Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie. P284[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. P231 + P232Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…. Chronić przed wilgocią. P235 + P410Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym.

Zwroty wskazujące środki ostrożności – reagowanie[edytuj | edytuj kod]

P301W przypadku połknięcia:P302W przypadku dostania się na skórę:P303W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy):P304W przypadku dostania się do dróg oddechowych:P305W przypadku dostania się do oczu:P306W przypadku dostania się na odzież:P307W przypadku narażenia:P308W przypadku narażenia lub styczności:P310Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P311Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P312W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P313Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P314W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P315Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P320Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P321Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie). P330Wypłukać usta. P331NIE wywoływać wymiotów. P332W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:P333W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:P334Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P335Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóryP336Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru. P337W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:P338Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. P340Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P342W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:P351Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. P352Umyć dużą ilością wody/…P353Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P360Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P361Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. P362Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P363Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. P370W przypadku pożaru:P371W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:P372Zagrożenie wybuchemP373NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe. P375Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległościP376Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciekP377W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P378Użyć … do gaszenia…. P380Ewakuować teren. P381W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. P390Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. P391Zebrać wyciek. P301 + P310W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P301 + P312W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…. P301 + P330 + P331W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P302 + P334W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem]. P302 + P352W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/…P303 + P361 + P353W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P304 + P340W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P304 + P341W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P306 + P360W przypadku dostania się na odzież: Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży. P307 + P311W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…P308 + P313W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P332 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P333 + P313W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P337 + P313W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P342 + P311W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…P370 + P376W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne, zahamować wyciek. P370 + P378W przypadku pożaru: Użyć … do gaszenia…. P370 + P380 + P375W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości. P371 + P380 + P375W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. 93_przechowywanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – przechowywanie[edytuj | edytuj kod]P401Przechowywać zgodnie z …. P402Przechowywać w suchym miejscu. P403Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P404Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P405Przechowywać pod zamknięciem. P406Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję/… o odpornej powłoce wewnętrznej. P407Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami. P410Chronić przed światłem słonecznym. P411Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P412Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). P413Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/ … funtów w temperaturze nieprzekraczającej … °C/ … °F. P420Przechowywać oddzielnie. P422Przechowywać pod... P402 + P404Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku. P403 + P233Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P403 + P235Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P410 + P403Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. P410 + P412Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). 93_usuwanie">Zwroty wskazujące środki ostrożności – usuwanie[edytuj | edytuj kod]P501Zawartość/pojemnik usuwać do…. P502Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
 • piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG), s. 43 [dostęp 2021-04-22].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie. Wykaz zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia (Zwroty H oraz EUH) oraz wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności (Zwroty P). Brzmienie zwrotów uwzględnia poprawki wprowadzone 2 ATP, 4 ATP i 8 ATP, ekos. pl [dostęp 2021-04-22].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 [dostęp 2021-04-22].
 • [dostęp 2021-04-22].

Miejscami pracy chemików są najczęściej laboratoria instytutów badawczych, firm farmaceutycznych, spożywczych czy zakładów przemysłowych. Dziś zajrzymy do takiego laboratorium, poznamy wygląd oraz zastosowanie sprzętu i szkła laboratoryjnego, a także zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wykonywania eksperymentów chemicznych.

Już wiesz

 • czym zajmuje się dziedzina nauki zwana chemią;

 • kim jest chemik i jak można nim zostać;

 • z jakimi gałęziami przemysłu jest związana chemia;

 • co oznaczają piktogramy umieszczane na etykietach środków stosowanych w twoim otoczeniu.

Nauczysz się

 • jakie jest znaczenie laboratoriów w różnych dziedzinach nauki i przemysłu;

 • stosować w praktyce zasady bezpieczeństwa w pracowni chemicznej;

 • jaki jest cel przestrzegania regulaminu pracowni szkolnej i zastosujesz jego zasady podczas wykonywania eksperymentów i doświadczeń chemicznych;

 • udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej w razie zagrożenia zdrowia (np. skaleczenia, oparzenia);

 • zidentyfikować sprzęt i szkło laboratoryjne oraz omawiać ich zastosowanie;

 • rozpoznawać oznaczenia znajdujących się w laboratorium substancji szkodliwych, żrących, wybuchowych, łatwopalnych i niebezpiecznych dla środowiska.

iIiSm0xKqr_d5e224

LaboratoriumLaboratorium jest miejscem tej części badań naukowych, które wymagają wykonywania eksperymentów w ściśle kontrolowanych warunkach.

Laboratoriami mogą być zarówno niewielkie pomieszczenia, jak i ogromne hale lub kompleksy badawcze wielkości dużego miasta – jak na przykład zajmujący znaczną powierzchnię ośrodek naukowo‑badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, położony na przedmieściach Genewy. Jedna z jego części: Wielki Zderzacz Hadronów, znajduje się w liczącym 27 kilometrów tunelu. Dużo mniejsze, ale bardzo ciekawe laboratoria chemiczne, biologiczne i fizyczne można zwiedzić w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Tam, pod okiem specjalistów, samodzielnie wykonuje się różne niezwykłe eksperymenty.

RsVHNcn1BUJrl1

Ośrodek naukowo-badawczy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Jak wygląda laboratorium?

RDc0c16Sd8Sbw1
Animacja zawierająca pokaz slajdów z wizyty w labratorium

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

iIiSm0xKqr_d5e331

Czym różni się doświadczenie od eksperymentu?

Eksperyment jest podstawową metodą poznania naukowego. Od doświadczenia różni się tym, że obejmuje nie tylko wykonanie czynności laboratoryjnych zgodnie z instrukcją (jak to dzieje się w doświadczeniu), ale zakłada samodzielne stawianie hipotez i ich weryfikację.

Jakie są etapy eksperymentu naukowego? Czym jest hipoteza i jak ją zweryfikować?

Etapy eksperymentu naukowego:

 1. Postawienie problemu (sytuacja problemowa „Czy…. ”).
  Problem, aby był badawczy, musi być:

  1. precyzyjnie ujęty,

  2. możliwy do zbadania,

  3. użyteczny.

 2. Stawianie hipotezy („Jeżeli…, to…” lub „Im..., tym…”).
  Hipoteza to przypuszczenie:

  1. precyzyjnie ujęte,

  2. sformułowane w taki sposób, aby było łatwe do zweryfikowania,

  3. sprawdzalne doświadczalnie.

  4. Wybór metody badawczej.

  5. Przeprowadzenie doświadczenia.

  6. Wynik potwierdza hipotezę albo zaprzecza hipotezie.

  7. Rozwiązanie problemu badawczego lub odrzucenie błędnej hipotezy.

   R9gsIMPl6pcnV1

   Źródło: Krzysztof Jaworski, Agnieszka Kamińska-Ostęp, Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ciekawostka

  Pracownia chemiczna Jönesa Berzeliusa (czyt. jonsa beszeliusa), szwedzkiego chemika i mineraloga, była otoczona tajemnicą. Dlatego też pewien dziennikarz wypytywał służącą o przebieg prac Jönesa Berzeliusa:
  – Co Pan Berzelius robi w swoim laboratorium przez cały dzień?
  – Najpierw z samego rana przynoszę mu z szafy najrozmaitsze proszki, kryształy, płyny i inne chemikalia.
  – Co on z tym robi?
  – Zlewa do wielkiego naczynia.
  – I co potem?
  – Przelewa do naczynia mniejszego.
  – No i?
  – Potem wlewa to wszystko do kubła, a ja następnego dnia wylewam to do rynsztoka.
  Z punktu widzenia osoby, która nie potrafiła zinterpretować wyników pracy chemika – odkrywcy wapnia (1808), selenu (1817), krzemu (1823), cyrkonu (1824), tytanu (1825) i toru (1828) – właśnie tak wyglądały czynności laboratoryjne wykonywane przez Berzeliusa.

  R1ZKh54BkmE581

  Źródło: P.

  Polecenie 1

  Zastanów się, gdzie badane są próbki krwi.
  Jeśli jesteś fanem seriali kryminalnych, zwróć uwagę na to, gdzie i jakimi metodami badane są próbki z miejsc przestępstw. Poszukaj w dostępnych źródłach informacji na temat pracy w laboratorium kryminalistycznym.

  iIiSm0xKqr_d5e445

  Jednym z ważniejszych elementów lekcji chemii są doświadczenia. Do ich wykonania niezbędne są: szkło laboratoryjne, czasem naczynia porcelanowe lub metalowe oraz sprzęt laboratoryjny. Znajomość ich nazw i zasad ich stosowania pozwala na bezpieczne eksperymentowanie.

  Opis doświadczenia chemicznego powinien zawierać:

  • tytuł doświadczenia

  • wykaz sprzętu i szkła laboratoryjnego, które są potrzebne do przeprowadzenia danego doświadczenia

  • wykaz niezbędnych odczynników

  • opis czynności laboratoryjnych

  • schemat doświadczenia

  • obserwacje, czyli spostrzeżenia, jakich dokonujemy za pomocą zmysłu wzroku (np. zmiana barwy), węchu (charakterystyczny zapach), słuchu (charakterystyczny dźwięk) lub dotyku (ściany probówki nagrzały się): czyli co widzisz?, co słyszysz?, co możesz zmierzyć lub zważyć? W laboratorium obowiązuje zakaz jedzenia i picia, a także sprawdzania smaku substancji chemicznych.

  • wnioski sformułowane na podstawie wykonanego doświadczenia (co z tego wynika? )

  Zapamiętaj!

  Nigdy nie używaj cylindrów i kolb miarowych do ogrzewania substancji chemicznych lub ich mieszanin. Może to spowodować ich rozkalibrowanie, a nawet pęknięcie. Naczynia te nie są wykonane ze szkła odpornego na wysoką temperaturę (żaroodpornego).

  Jakie szkło, naczynia oraz sprzęt laboratoryjny możesz znaleźć w pracowni chemicznej?

  R1RkXtCdtXV311
  Film laboratoryjny pokazujące zastosowania szkła laboratoryjnego, lektor opowiadający o zastosowaniu każdego szkła: Probówka, Zlewka, Lejek, Krystalizator, Cylinder miarowy, Chłodnica, Wkraplacz, Szalka Petriego, Pipety miarowe

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

  Źródło: Tomorrow Sp.

  Film laboratoryjny pokazujące zastosowania szkła laboratoryjnego, lektor opowiadający o zastosowaniu każdego szkła: Probówka, Zlewka, Lejek, Krystalizator, Cylinder miarowy, Chłodnica, Wkraplacz, Szalka Petriego, Pipety miarowe

  RFNaakBLQet3W1
  Film przedstawiający sprzęt laboratoryjny, który zostaje omówiony przez lektora

  Źródło: Tomorrow Sp.

  W jaki sposób łączy się szkło laboratoryjne?

  R1L6CRs5nQXHF1
  Film przedstawia szkło laboratoryjne oraz aparaturę chemiczną używane w laboratorium, takie jak cylinder miarowy czy kolba okrągłodenna. Zostają przedstawione różne rodzaje szkła laboratoryjnego: szkło sodowe, szkło potasowe, szkło jenajskie, szkło kwarcowe, a także ich najważniejsze cechy. Komentarz lektora zostaje zilustrowany odpowiednimi zdjęciami, wraz ze zbliżeniami kamery na poszczególne rodzaje stosowanego szkła

  Źródło: Tomorrow Sp. pl/portal/f/res-minimized/R1L6CRs5nQXHF/6/1yIltkHMKQLPwNRoc6H8uZ2xoBb5v2sb.

  Film przedstawia szkło laboratoryjne oraz aparaturę chemiczną używane w laboratorium, takie jak cylinder miarowy czy kolba okrągłodenna. Komentarz lektora zostaje zilustrowany odpowiednimi zdjęciami, wraz ze zbliżeniami kamery na poszczególne rodzaje stosowanego szkła

  iIiSm0xKqr_d5e619

  Polecenie 2

  Sporządź regulamin pracowni chemicznej. Zastanów się, jak należy zachować się w laboratorium. Z czego wynikają te zasady postępowania?

  Przebywając w pracowni chemicznej, należy przestrzegać regulaminu i postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

  • Do pracowni wchodzimy na polecenie i w obecności nauczyciela.

  • Do pracowni chemicznej nie wnosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

  • Doświadczenia wykonujemy ściśle według opisów z podręcznika lub podanych przez nauczyciela.

  • Przed wykonaniem doświadczenia chemicznego należy nałożyć okulary, fartuch ochronny i zastosować inne środki ochrony osobistej (rękawice ochronne).

  • Podczas pracy z substancjami oznaczonymi piktogramami ostrzegawczymi stosujemy szczególne środki ostrożności.

  • Podczas wykonywania doświadczeń i po ich zakończeniu zachowujemy porządek.

  • Wszystkie substancje, których używamy do przeprowadzania doświadczeń, traktujemy jako potencjalnie niebezpieczne, to znaczy nie dotykamy ich, nie sprawdzamy ich smaku i zapachu (w wyjątkowych sytuacjach badamy te właściwości na wyraźne na polecenie i pod nadzorem nauczyciela).

  • Substancje wąchamy ostrożnie, z płucami wypełnionymi powietrzem, delikatnie nawiewając ich pary ruchem ręki w stronę nosa.

  • Podczas ogrzewania substancji w probówce zwracamy szczególną uwagę, aby jej wylot skierowany był w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

  • Z pracowni chemicznej nie wynosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

  • Po wykonaniu doświadczeń myjemy starannie ręce.

  • Wszystkie wypadki, takie jak np. skaleczenia, oparzenia lub rozlanie się substancji, zgłaszamy nauczycielowi.

  RoCyXIAJE58yy1

  Oznakowania informacyjne o konieczności zachowania odpowiednich środków ostrożności

  R1JYQv9EnVWtb1
  Postępowanie w razie wypadku

  Jak prawidłowo przeprowadzać podstawowe czynności laboratoryjne?

  techniki laboratoryjne

  techniki laboratoryjne

  to czynności, których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej; kolejność ich wykonywania nie jest dowolna, a znajomość czynności stanowi konieczny element do uzyskania poprawnych wyników i zapewnienia bezpieczeństwa w laboratorium

  Badanie zapachu środków spożywczych i kosmetycznych używanych w domu

  Doświadczenie 1

  Wykonaj doświadczenie w okularach i rękawicach ochronnych.

  Problem badawczy

  W jaki sposób można bezpiecznie badać zapach nieznanych środków, np. spożywczych i kosmetycznych?

  Hipoteza

  Badanie zapachu należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Badanie zapachu wykonujemy, zbliżając bezpośrednio do nosa badaną substancję.

  Co będzie potrzebne

  • statyw do probówek,

  • probówki,

  • woda,

  • aromat do ciasta,

  • ocet,

  • zmywacz do paznokci.

  Instrukcja

  1. Do probówek nalej niewielkie ilości:

   1. wody,

   2. aromatu do ciasta,

   3. zmywacza do paznokci,

   4. octu.

   5. Zbliż naczynia z badanymi substancjami na odległość około 20 cm od nosa, a następnie kieruj pary substancji, nawiewając je ręką w stronę nosa.

   Podsumowanie

   Nie można wyczuć zapachu substancji znajdującej się w pierwszej probówce – woda jest bezwonna.
   Aromat do ciasta ma przyjemny zapach, dlatego jest nazywany olejkiem zapachowym.
   Można wyczuć charakterystyczny zapach substancji znajdującej się w trzeciej probówce.
   Ocet, znajdujący się w czwartej probówce, jest substancją o drażniącym zapachu. Po otwarciu butelki z octem wyczuwa się charakterystyczny, nieprzyjemny zapach.
   Rozróżnianie zapachów jest rzeczą subiektywną, nie ma schematu klasyfikacyjnego, który byłby powszechnie stosowany. Należy pamiętać, że substancje należy wąchać ostrożnie. Takie postępowanie uchroni przed podrażnieniem błon śluzowych, a czasem również przed zatruciem.

  Ciekawostka

  Zapachy a zmysł węchu
  To, co powszechnie nazywamy zapachem, stanowi w istocie wrażenie zapachowe, czyli zdolność substancji do pobudzania narządu węchu. W zależności od doświadczenia i indywidualnych właściwości człowieka opis zapachu może być jednowyrazowy lub przybrać formę specjalistycznego opracowania (np. dla przemysłu perfumeryjnego).

  Właściwym organem zmysłu węchu jest nabłonek węchowy znajdujący się w górnej części jamy nosa i stanowiący obszar po ok. 2 cmIndeks górny 2 w każdym otworze nosowym. Komórki węchowe kontaktują się z powietrzem poprzez system wypustek zaopatrzonych w rzęski, w których znajdują się receptory, podczas gdy drugi koniec komórki poprzez swą wydłużoną część (akson długości 3–4 cm) ma dostęp do mózgu. Co ciekawe, zmysł węchu słabnie wraz z wiekiem, ale same komórki są odnawiane przez całe życie organizmu.

  RLQkOKsZ3vXvi1

  Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

  Ciekawostka

  Zmysł słuchu
  Słuch pogarsza się z wiekiem. Dzięki prostemu testowi możesz sprawdzić, które częstotliwości dźwięków słyszysz, a których nie. Zależy to od komórek w uchu wewnętrznym, które jeśli ulegną uszkodzeniu, już nigdy się nie zregenerują.

  Polecenie 3

  Wyszukaj w Internecie symulator testujący słuch, emitujący dźwięki o różnej częstotliwości (ang. How Old Are Your Ears? Hearing Test), a następnie sprawdź swój słuch. Pamiętaj, że profesjonalny test można wykonać wyłącznie w gabinecie laryngologicznym.

  W jaki sposób przenosimy substancje ciekłe w laboratorium?

  R1MsBafLqay8L1
  W filmie zostaje przedstawione nabieranie cieczy pipetą, z towarzyszącym komentarzem o zasadzie bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium (nigdy nie wolno dotykać pipety ustami - zawsze należy posługiwać się gumowymi gruszkami bądź innymi nasadkami). Następnie demonstrator przelewa ciecz do mniejszego naczynia przy użyciu bagietki - ilustrując tym samym komentarz, że zapobiega to ściekaniu kropli substancji po zewnętrznej ściance naczynia. Potem demonstrator dodaje roztwór za pomocą wkraplacza, uważając, aby nie dotykać jego końcówką ścian probówki lub kolby, bo może to powodować przeniesienie części zawartości do pojemnika, w którym umieszcza się wkraplacz i zanieczyszczenie jego zawartości.

  Przenoszenie substancji ciekłych, używanie wkraplacza

  Przenoszenie substancji ciekłych, używanie wkraplacza

  W filmie zostaje przedstawione nabieranie cieczy pipetą, z towarzyszącym komentarzem o zasadzie bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium (nigdy nie wolno dotykać pipety ustami - zawsze należy posługiwać się gumowymi gruszkami bądź innymi nasadkami).

  R9pNvwePOmskg1
  Pokazany prawie niewidoczny płomień, włożenie do niego szczypcami kartki papieru. Wyłączenie palnika. Kolejne ujęcie: palnik spirytusowy zgaszony, pokazania sposobu wlewania denaturatu i regulacji knota. Wyjęcie korka z probówki. Przelanie cieczy z cylindra do probówki do 1/3 objętości. Trzymanie probówki w łapie pod kątem 45 stopni - 60 stopni nad płomieniem palnika. Wylot probówki skierowany w stronę ściany i od siebie. Poruszanie zawartością probówki.

  Używanie palnika Bunsena i palnika spirytusowego; Ogrzewanie cieczy w probówce

  Używanie palnika Bunsena i palnika spirytusowego; Ogrzewanie cieczy w probówce

  Pokazany prawie niewidoczny płomień, włożenie do niego szczypcami kartki papieru.

  iIiSm0xKqr_d5e822
  • W pracowni chemicznej trzeba przestrzegać zasad regulaminu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).

  • Do wykonywania eksperymentów chemicznych należy używać specjalnego szkła, naczyń i sprzętu laboratoryjnego.

  • Planując doświadczenie, trzeba pamiętać o racjonalnym użyciu odczynników, aby ograniczyć ilość powstających odpadów.

  • Doświadczenia chemiczne należy wykonywać na stole laboratoryjnym zgodnie z technikami pracy laboratoryjnej, pamiętając o zachowaniu zasad BHP i porządku.

  Praca domowa

  Polecenie 4. 1

  Zastanów się, a następnie przygotuj infografikę na wybrany temat:

  • Jakie naczynia używane w domu, np. w kuchni, możesz porównać z tymi stosowanymi w laboratorium?

  • Jakie czynności wykonywane w domu, np. w kuchni, możesz porównać z czynnościami laboratoryjnymi?

  • Gdzie jeszcze oprócz laboratorium chemicznego obowiązują przepisy BHP?

  Polecenie 4. 2

  Poszukaj informacji na temat Ludwika Pasteura. Na podstawie zebranych informacji sporządź biogram.

  Polecenie 4. 3

  Poszukaj informacji na temat elektronicznej szalki Petriego (e‑Petri) zaprojektowanej przez amerykańskich naukowców.

  Polecenie 4. 4

  Poszukaj informacji na temat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2004 roku. Który ze zmysłów zainteresował badaczy?

  iIiSm0xKqr_d5e909
  cylinder miarowy

  cylinder miarowy

  wysokie, wąskie naczynie ze skalą, używane do pomiaru objętości cieczy

  erlenmajerka / kolba stożkowa

  erlenmajerka / kolba stożkowa

  naczynie w kształcie stożka z wąską szyjką i płaskim dnem

  kolba

  kolba

  naczynie o zaokrąglonym kształcie: płaskodenne (o długiej szyjce, służące do przechowywania odczynników) lub okrągłodenne (o krótkiej szyjce, służące do ogrzewania cieczy)

  laboratorium

  laboratorium

  pomieszczenie, w którym wykonuje się eksperymenty badawcze

  lejek

  lejek

  naczynie w kształcie stożka z rozszerzonym wlotem i zakończone wąską rurką, służące do wlewania cieczy do kolb, butelek itp.

  probówka

  probówka

  małe cylindryczne naczynie laboratoryjne, najczęściej szklane, służące do przeprowadzania prostych reakcji chemicznych

  statyw z łapą

  statyw z łapą

  metalowy pręt na ciężkiej podstawie, służący do mocowania części aparatury

  szczypce

  szczypce

  narzędzie do chwytania gorących przedmiotów; mogą być wykonane z metalu lub drewna

  tygiel

  tygiel

  naczynie ognioodporne używane do ogrzewania ciał stałych w wysokich temperaturach

  waga

  waga

  urządzenie do pomiaru masy ciał stałych i cieczy w naczyniach

  zlewka

  zlewka

  cylindryczne naczynie używane do przechowywania i ogrzewania cieczy

  iIiSm0xKqr_d5e1106

  Ćwiczenie 1

  RLVdDB90OLbN21
  zadanie interaktywne

  Zaznacz odpowiednie pola obok, wskazując, czy zdania te są prawdziwe, czy fałszywe.

  PrawdaFałszLaboratoria chemiczne to pomieszczenia, w których można przeprowadzać analizy oraz zabiegi medyczne.□ Każdy etap eksperymentowania: jego przygotowanie, przeprowadzenie oraz zakończenie wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa i przestrzegania reguł pracy laboratoryjnej.Bagietka to nazwa szklanego pręcika używanego w laboratorium np. do mieszania cieczy.Podczas ogrzewania cieczy należy trzymać probówkę nieruchomo w płomieniu palnika, aby nie doprowadzić do gwałtownego wrzenia i wyrzucenia jej zawartości na zewnątrz.

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  ReJMwAmWks4gN1
  zadanie interaktywne

  Do nazw szkła laboratoryjnego dopasuj charakteryzujące je opisy, łącząc w pary odpowiednie elementy.

  naczynie o zaokrąglonym kształcie (płaskodenne lub okrągłodenne) i wąskiej szyjce, służące do przechowywania i ogrzewania cieczy, wysokie, wąskie naczynie ze skalą, używane do pomiaru objętości cieczy, cylindryczne naczynie używane do przechowywania i ogrzewania cieczy, naczynie w kształcie stożka z rozszerzonym wlotem i zakończone wąską rurką, służące do wlewania cieczy do kolb, butelek itp.

  kolba zlewkacylinder miarowylejek

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  R1QXPVkyVwBd81
  zadanie interaktywne

  Do nazw sprzętów laboratoryjnych dopasuj charakteryzujące je opisy, łącząc w pary odpowiednie elementy.

  służy do umocowania lejka podczas sączenia, naczynie ognioodporne używane do ogrzewania ciał stałych w wysokich temperaturach, narzędzie do chwytania gorących przedmiotów, wykonane z metalu lub drewna, spirytusowy lub Bunsena, używany w laboratorium np. do podgrzewania cieczyszczypcetygielmetalowe kółkopalnik

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  RmfvtlnTAxT0M1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 5

  R149pex3bthZ71
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 6

  R1CSKTY4CY2fn1
  zadanie interaktywne

  Uzupełnij puste miejsca, wybierając brakujące elementy z listy.

  1/3, eksykatora, pipety, 2/3, probówce, probówki, cylindrze, pęsety, 1/2, stale, rzadko, ukośnie, kolbie miarowej, ręki, nie, kolby miarowej, poziomo, prosto, łapy, pipecie, 4/5, cylindra, co 15 minut, pionowoW celu ogrzania cieczy w.............................. nalewamy jej niewielką ilość (maksymalnie.............................. objętości) i trzymamy.............................. za pomocą.............................. w płomieniu palnika. Ogrzewaną probówką z cieczą.............................. poruszamy. Pamiętamy, aby wylot.............................. był skierowany w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 7

  Rlx1rfzG7cjFL1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Precision Compact 3260

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Precision Compact 3260

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Dell Precision Compact 3260